BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świrgoń-Skok Renata (University of Rzeszów)
Tytuł
Heredis Institutio Caput et Fundamentum Totius Testamenti Est - as a Rule of Roman Inheritance Law
Heredis institutio caput et fundamentum totius testamenti est - jako reguła rzymskiego prawa spadkowego
Źródło
Krytyka Prawa, 2016, T. 8, Nr 2, s. 157-172, bibliogr. 47 poz.,
Słowa kluczowe
Prawo, Prawo rzymskie, Postępowanie sądowe
Law, Roman law, Legal proceedings
Uwagi
summ., streszcz.,
Abstrakt
W rzymskim prawie spadkowym, aż do prawa poklasycznego, ustanowienie dziedzica w oparciu o regułę heredis institutio caput et fundamentum totius testamenti est, było fundamentem całego testamentu. Heredis institutio była koniecznym elementem treści testamentu, należało ją umieścić na samym początku, ponieważ rozrządzenia zawarte przed nią były nieważne. Tak przynajmniej było, aż do prawa justyniańskiego, w którym powyższy formalizm został zniesiony.(abstrakt oryginalny)

In the Roman inheritance law, until post-classical law, the appointment of an heir on the basis of the rule heredis institutio caput et fundamentum totius testamenti est, was the foundation of the whole will. Heredis institutio was a crucial element of the content of the will and it should be placed in the very beginning as all dispositions placed before it, were void. And remained this way until Justinian law where the above mentioned formalism was annulled.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Archi G.G., Contributo alla critica del "Corpus Iuris": CI. 6. 23. 24 e I. 2. 20. 34 in tema di heredis institutio, "Iura" 1954, 5.
 2. Biernacki J., Testament negatywny oraz jego właściwości i skutki, "Przegląd Notarialny" 1949, 1-2.
 3. Biondi B., Istituti fundamentali di diritto ereditario romano, Milano 1948.
 4. Biondi B., Successione testamentaria e donazioni, Milano 1943.
 5. Bonfante P., L'origine dell' hereditas dalla successione sovrana le critiche al concetto, Milano 1905.
 6. D'Orta M., Saggio sulla 'Heredis institutio'. Problemi di origine, Torino 1996.
 7. Dajczak W., Giaro T., Longchamps de Bérier F., Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego. Warszawa 2014.
 8. Duplá Marín T., El servus hereditarius y la teoría de la herencia yacente, Valencia 2003.
 9. Duplá Marín T., Reflexiones acerca del Tratamiento Jurisprudencial y Doctrinal del Servus Hereditarius, [in:] El Derecho de Familia: de Roma al Derecho actual, Huelva 2004.
 10. Fadda C., Concetti fondamentali del diritto ereditario romano, Vol. 1 and 2, Milano 1949.
 11. Guarino A., Sull' origine del testamento dei militari nel diritto romano, [in:] Pagine di diritto romano, Vol. 6, Napoli 1995.
 12. Hernández Gil A., Obras completas, Vol. 4, Derecho reales, Derecho de sucesiones, Madrid 1989.
 13. Jońca M., Forma i czas obowiązywania "testamentum in procinctu" w prawie rzymskim, "Prawo - Administracja - Kościół" 2004, 5(4).
 14. Kursa S., Forma wydziedziczenia w prawie justyniańskim, CPH 2011, 63(2).
 15. Kursa S., La diseredazione nel diritto giustinianeo, Bari 2012.
 16. Kursa S., Powody wydziedziczenia ascendentów wg noweli 115. cesarza Justyniana, CPH 2009, 61(1).
 17. Kursa S., Powody wydziedziczenia descendentów wg noweli 115. cesarza Justyniana, "Studia Prawnicze" 2008, 8.
 18. Kuryłowicz M., Zapis uniwersalny i podstawienie powiernicze (uwagi historyczno-prawne), "Rejent" 1991, 1.
 19. La Pira G., La successione ereditaria intestata e contro il testamento in diritto romano, Firenze 1930.
 20. Lenel O., Zur Geschichte der heredis institutio, "Labeo" 1966, 12.
 21. Longchamps de Bérier F., Fideikomis uniwersalny a swoboda dysponowania majątkiem na wypadek śmierci: zmiany zakresu podmiotowego w rzymskim prawie spadkowym, "Studia Iuridica" 1998, 36.
 22. Longchamps de Bérier F., Fideikommissum hereditatis w źródłach rzymskiego prawa klasycznego, "Prawo Kanoniczne" 1998, 41(1-2).
 23. Longchamps de Bérier F., Il fedecommesso universale nel diritto romano classico, Warszawa 1997.
 24. Longchamps de Bérier F., O elastyczność prawa spadkowego. Fideikomis uniwersalny w klasycznym prawie rzymskim, Warszawa 2006.
 25. Longchamps de Bérier F., Szacunek dla woli zmarłego na przykładzie rzymskich fideikomisów, [in:] A. Pikulska-Robaszkiewicz (ed.), Profesorowi Janowi Kodrębskiemu in memoriam, Łódź 2000.
 26. Longchamps de Bérier F., Warunki, terminy i fideikomis uniwersalny w rzymskim prawie prywatnym, "Studia Iuridica" 1999, 37.
 27. Longchamps de Bérier F., Z badań nad rzymskim prawem spadkowym: konstrukcja dogmatyczna fideikomisu uniwersalnego, "Studia Iuridica" 1997, 34.
 28. Maschi C.A., Ancora sulla solemnità della heredis institution nel diritto romano, [in:] Scritti in memoria di Antonino Giuffrè, Vol. 1, Milano 1967.
 29. Niezbecka E., Skutki prawne testamentu negatywnego i wydziedziczenia, "Rejent" 1992, 7-8.
 30. Pampaloni M., Studi sull' istituzione di erede nel diritto romano e odierno, Torini 1888.
 31. Piątkowski J.S., Prawo spadkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2003.
 32. Piętak L., Prawo spadkowe rzymskie, Lwów 1882.
 33. Robbe V., Diritto ereditario romano. I principi generali e fondamentali, Napoli 1962.
 34. Santalucia B., Diritto ereditario romano. Le fonte, Bologna 1999.
 35. Scarano Ussani V., Il testamento militis nell età Nerva e Traiano, "Atti Accademica Napoli" 1983, 94.
 36. Scialoja V., Diritto ereditario romano. Concetti fondamentali, Roma 1922.
 37. Segré A., Ricerche di diritto ereditario romano, Roma 1930.
 38. Skowrońska-Bocian E., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga czwarta. Spadki, Warszawa 2005.
 39. Skowrońska-Bocian E., Testament w prawie polskim, Warszawa 2004.
 40. Solazzi S., Diritto ereditario romano, Vol. 2, Napoli 1933.
 41. Świrgoń-Skok R., Beneficja spadkowe w prawie rzymskim, Rzeszów 2011.
 42. Świrgoń-Skok R., Kategoria spadkobierców koniecznych (heredes necessarii) jako przykład zapewnienia ciągłości w rodzinie rzymskiej w okresie prawa klasycznego, "Studia Iuridica Lublinensia" 2010, 14.
 43. Świrgoń-Skok R., Ograniczenie odpowiedzialności dziedziców koniecznych (heredes necessarii) za długi spadkowe w rzymskim prawie klasycznym, [in:] Quid leges sine moribus? Studia nad prawem rzymskim dedykowane Prof. M. Kuryłowiczowi w 65. rocznicę urodzin oraz 40-lecie pracy naukowej, Lublin 2009.
 44. Szczerbowski J.J., Forma kodycylu w świetle prawa justyniańskiego, "Studia Prawnoustrojowe" 2007, 7.
 45. Voci P., Diritto ereditario romano, Milano 1956.
 46. Voci P., Diritto ereditario romano, Vol. II, Parte speciale, Milano 1963.
 47. Watson A., The law of succession in the later roman republic, Oxford 1971.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7938
2080-1084
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.114
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu