BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lachowski Stanisław (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Florek-Łuszczki Magdalena (Instytut Medycyny Wsi w Lublinie), Chmielewski Jarosław (Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie), Choina Piotr (Instytut Medycyny Wsi w Lublinie)
Tytuł
Planowanie migracji zarobkowej przez młodzież szkół średnich z Lubelszczyzny
Economic Migration Plans in the Secondary School Students from Lublin Province
Źródło
Rozprawy Społeczne, 2017, t. 11, nr 2, s. 36-44, tab., bibliogr. 19 poz.
Social Dissertations
Słowa kluczowe
Migracja zarobkowa, Młodzież, Badania ankietowe, Wyniki badań
Economic migration, Youth, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Wstęp. Przedmiotem artykułu jest prezentacja planów migracyjnych uczniów szkół średnich województwa lubelskiego. Celem prowadzonych badań było poznanie planów zawodowych i aspiracji życiowych młodzieży uczęszczających do szkół średnich w woj. lubelskim.
Materiał i metody. Badania zostały przeprowadzone w 2012 r. metodą sondażu diagnostycznego, przy użyciu kwestionariusza ankiety. Audytoryjne badania ankietowe zrealizowano na terenie szkoły w trakcie zajęć.
Wyniki. Z przeprowadzonych badań wynika, że 4/5 badanych uczniów (83,2%) rozważa możliwość wyjazdu za granicę. Sprecyzowane plany wyjazdu bezpośrednio po zdanej maturze ma 9,6% respondentów, a w perspektywie pięciu lat od ukończenia szkoły gotowość taką wyraża 2/5 spośród nich.
Wnioski. Badane osoby deklarujące chęć wyjazdu najczęściej wskazują na Wielką Brytanię, Niemcy i  Holandię jako kraje docelowe emigracji. Głównym czynnikiem motywującym respondentów do opuszczenia Polski jest trudna sytuacja na rynku pracy i niskie zarobki oraz przekonanie, że w potencjalnych krajach wyjazdu warunki zatrudnienia, pracy i zabezpieczenia społecznego są zdecydowanie lepsze. (abstrakt oryginalny)

Introduction. The subject of this article is the presentation of migration plans in secondary school students in Lublin Province. The purpose of the research was to gain an insight into career plans and aspirations of young people attending secondary schools in Lublin Province.
Material and methods. The research was conducted in 2012 with the diagnostic poll method, using a  questionnaire survey. Face-to-face questionnaire surveys were conducted on the school premises during classes.
Results. The research showed that 4 in 5 of the surveyed students (83.2%) are considering going abroad. 9.6% of the respondents have a specific plan to leave immediately after passing the Matura (secondary school final exam), and two in five students are considering going abroad within five years after graduating.
Conclusions. The respondents declaring their willingness to leave the country, most often chose the United Kingdom, Germany and the Netherlands as the destinations for their emigration. The main factor motivating the respondents to leave Poland is the difficult situation on the labour market and low wages, along with the belief that the conditions of employment, work and social security in the potential destination countries are definitely better. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beine M., Docquier F., Rapoport H. (2001), Brain drain and economic growth: theory and evidence . Journal of Development Economics, Vol. 64, s. 275-289.
 2. Bochno I. (2012), Wybrane uwarunkowania gotowości migracyjnej ponadgimnazjalistów . Komunikat z badań . Wychowanie na co Dzień, 12(231), s. 10-13.
 3. Brzozowski J. (2008), Zjawisko marnotrawstwa mózgów i jego skutki gospodarcze . Zeszyty Sekcji Analiz Demograficznych, 18, s. 73-89.
 4. Castles S., Miller M.J. (2011), Migracje we współczesnym świecie . PWN, Warszawa.
 5. Drinkwater S., Eade J., Garapich M. (2007), Poled Apart? EU Enlargement and Labour Market Outcomes of Immigrants in the UK . University of Surrey Guildford.
 6. Giddens A. (2012), Socjologia . PWN, Warszawa.
 7. Golinowska S. (2004), Rynek pracy a procesy imigracji zarobkowej: Polska i kraje Europy Środkowej i Wschodnie. Polityka Społeczna, 3, s. 3-8.
 8. Kawczyńska-Butrym Z. (2009), Migracje. Wybrane Zagadnienia . Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 9. Kurzępa J. (2009), Konsekwencje socjokulturowe migracji młodego pokolenia Polaków . Kultura i Edukacja, 1(70), s. 14-36.
 10. Mansoor A., Quillin B. (2006), Migration and Remittances. Eastern Europe and the Former Soviet Union . World Bank.
 11. Nakonieczna J. (2007), Migracje międzynarodowe a rozwój państwa . Wydawnictwo UW, Warszawa.
 12. Okólski M. (2004), Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie . Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 13. Poakcesyjne migracje zarobkowe (2013) CBOS, Warszawa (http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_166_13. PDF, (data dostępu: 25.05.2015).
 14. Rajkiewicz A. (2008), Polityka społeczna wobec procesów migracyjnych, W: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko- -Skoczny (red.), Polityka społeczna . PWN, Warszawa, s. 303-313.
 15. Śpiewak E. (2013), Preferencje migracyjne studentów województwa pomorskiego. Studia i Analizy Europejskie, 1(11), s. 91-101.
 16. Świętochowska U. (2007), Problemy migracji w Unii Europejskiej , W: E. Polak, J. Leska-Ślęzak (red.), Procesy migracyjne w kontekście przemian kulturowo-cywilizacyjnych . Wydawnictwo Bernardinum, Pelpin, s. 125-128.
 17. Szczygielska I. (2013), Migracje zarobkowe kobiet i ich wpływ na funkcjonowanie rodzin. Wydawnictwo UW, Warszawa.
 18. Tarasiewicz P. (2013), Migracje a drenaż mózgów . Człowiek w Kulturze, 23, s. 145-160.
 19. Turnowiecki W. (2008) Polityka społeczna . Wydawnictwo GWSH, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6081
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu