BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalewski Bartosz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Creative Interpretation of Lex Rhodia de Iactu in the Legal Doctrine of Ius Commune
Twórcza interpretacja lex Rhodia de iactu w doktrynie prawnej ius commune
Źródło
Krytyka Prawa, 2016, T. 8, Nr 2, s. 173-191, bibliogr. 43 poz.,
Słowa kluczowe
Prawo, Prawo rzymskie, Postępowanie sądowe, Postępowanie karne
Law, Roman law, Legal proceedings, Criminal procedure
Uwagi
summ., streszcz.,
Abstrakt
Analizując historyczny rozwój rzymskiego procesu karnego, należy stwierdzić, iż zasada bezpośredniości towarzyszyła mu niemalże od najdawniejszych czasów, aż do Justyniana. Fakt przestrzegania tej zasady najlepiej potwierdza zarówno sposób przeprowadzania określonych dowodów w rzymskim procesie karnym, jak również ich sądowa ocena. O tym, jak dużą wagę przywiązywali Rzymianie do omawianej zasady, może świadczyć przede wszystkim przykład dowodu z zeznań świadka.(abstrakt oryginalny)

In analysing the historical development of the Roman criminal procedure it should be observed that it followed the immediacy principle from the earliest times until the Justinian period. Adherence to this rule is best confirmed by the manner in which particular evidence was taken in the Roman criminal procedure, as well as by its judicial evaluation. The significance attached by Romans to the principle in question is corroborated primarily by an example of evidence obtained from a witness's testimony.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ashbruner W., The Rodian Sea-Law, Oxford 1909.
 2. Atkinson K.M.T., Rome and the Rhodian Sea-Law, "Iura" 1974, 25.
 3. Baszkiewicz J., Omnia sunt principis. O własności i jurysdykcji w koncepcji politycznej glosatorów i postglosatorów (XII-XIV w.), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego", Seria A, Prawo VII, 1961.
 4. Bellomo M., Common Legal Past of Europe. 1100-1800 (English translation by L.G. Cochrane), Washington 1995.
 5. Benedict R.D., The Historical Position of the Rhodian Law, "The Yale Law Journal" 1909, 18(4).
 6. Brandsma F., The Dutch Common Law Tradition: Some Remarks on Dutch Private Law and the Ius Commune, [in:] J.H.M. van Erp, L.P.W. van Vliet (eds.), Netherlands Report to the Seventeenth International Congress of Comparative Law, Ultrecht 2006.
 7. Brehaut E., An Encyclopedist of the Dark Ages: Isidore of Seville, London 1912.
 8. Calasso F., Medio Evo del diritto, Milano 1954.
 9. Chevreau E., La lex Rhodia de iactu: un exemple de la réception d'une institution étrangère dans le droit romain, "Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis" 2005, 73(1-2).
 10. Dareste R., Lex Rhodia de iactu, "Revue de philologie de literature et d'histoire anciennes" 1905, 29.
 11. Dauvillier J., Le droit maritime phénicien, "Revue Internationale des Droits de l'Antiquité" 1959, 6.
 12. Heck P., Zwei Beiträge zur Geschichte der Grossem Havarei, Berlin 1889.
 13. Jolowicz H.F., Historical Introduction to the Study of Roman Law. Cambridge 1972.
 14. Kantorowicz H., Studies in the Glossators of the Roman Law, Cambridge 1938.
 15. Kleiner T., Entscheidungskorrekturen mit unbestimmter Wertung durch die klassische römische Jurisprudenz, München 2010.
 16. Koranyi K., Powszechna historia państwa i prawa w zarysie, Vol. 2, Warszawa 1955.
 17. Koschaker P., L'Europa e il diritto Romano (Italian translation by A. Biscardi), Firenze 1962.
 18. Kreller H., Lex Rhodia. Untersuchungen zur Quellengeschichte des römischen Seerechts, "Zeitschrift für das Gesammte Handelsrecht" 1921, 85.
 19. Kuryłowicz M., Prawo rzymskie. Historia, tradycja, współczesność, Lublin 2003.
 20. Osuchowski W., Appunti sul problema del "iactus" in diritto romano, "Iura" 1950, 1.
 21. Osuchowski W., Ze studiów nad rzymskim prawem morskim. Uwagi nad zagadnieniem zrzutu morskiego w prawie rzymskim, CPH 1951, 3.
 22. Palmirski T., Kilka uwag na temat przyczyn wprowadzenia edyktów pretorskich "in factum adversus nautas caupones stabularios" oraz "furti adversus nautas caupones stabularios", [in:] W. Uruszczak, D. Malec (eds.), Krakowskie studia z historii państwa i prawa, Vol. 2, Kraków 2008.
 23. Płodzień S., Lex Rhodia de iactu. Studium historyczno-prawne z zakresu rzymskiego prawa handlowo-morskiego, Lublin 1961 (new edition: Lublin 2011).
 24. Purpura G., Ius naufragii, sylai e lex Rhodia, Genesi delle consuetidini marittime mediteranee, "Annali dell'Università di Palermo" 2002, 47.
 25. Robertis F.M., de, Lex Rhodia. Critica e anticritica su D.14.2.6, [in:] Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento, Vol. 3, Napoli-Jovene 1953.
 26. Schanbacher D., Zur Rezeption und Entwicklung des rhodischen Seewurfrechts in Rom, "Humaniora - Medizin - Recht - Geschichte" (special edition: B.R. Kern, E. Wadle, K.P. Schroeder, Ch. Katzenmeier (eds.), Festschrift für Adolf Laufs zum 70. Geburtstag), Berlin-Heidelberg 2006.
 27. Scheurmann I. (ed.), Frieden durch Recht. Das Reichskammergericht von 1495 bis 1806, Mainz 1994.
 28. Stein P., Roman Law in European History, Cambridge 2003.
 29. Święcicka P., Prawo rzymskie w okresie Renesansu i Baroku. Humanistyczny wymiar europejskiej kultury prawnej, CPH, 2012, 64(1).
 30. Szymoszek E., Nowożytne wątki w poglądach prawnoustrojowych glosatorów, "Acta Universitatis Wratislaviensis", Prawo XLV, 1975, 245.
 31. Szymoszek E., Tradycja i postęp w twórczości glosatorów, [in:] Z dziejów prawa, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego no. 1581, Katowice 1996.
 32. Thomas J.A.C., Juridical Aspects of Carriage by Sea and Warehousing in Roman Law, "Recueils de la Société Jean Bodin pour l'Histoire Comparative des Institutions" 1974, 32.
 33. Thomas P.J., Usus modernus Pandectarum. A Spurious Transplant, "Revue Internationale des Droits de l'Antiquité" 2000, 47.
 34. Vemay E., Servius et son école. Contribution à l'histoire des idées juridiques à la fin de la République romaine, Paris 1909.
 35. Vinogradoff P., Roman Law in Medieval Europe, Oxford 1961.
 36. Voeltzel R.F., Jean Domat (1625-1696): essai de roconstitution de sa philospohie juridique, précédé de la biographie du juriconsulte, Paris 1936.
 37. Wagner H., Die lex Rhodia de iactu, "Revue internationale des droits de l'Antiquité" 1997, 44.
 38. Wallinga T., The Common History of European Legal Scholarship, "Erasmus Law Review" 2011.
 39. Wessels J.W., History of Roman-Dutch Law, Clarck 2005.
 40. Wieacker F., Iactus in tributum nave salva venit (D. 14, 2, 4 pr.). Exegesen zur Lex Rhodia de iactu, [in:] V. Arangio-Ruiz (ed.), Studi in memoria di Emilio Albertario, Vol. 1, Milano 1953.
 41. Wiliński A., D. 19, 2, 31 und die Haftung des Schiffers im altrömischen Seetransport, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio G, 1960, 7.
 42. Woolf C.N.S., Bartolus de Sassoferrato: His Position in Medieval Political Thought, Cambridge 1913.
 43. Zimmermann R., The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7938
2080-1084
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.115
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu