BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ďurčík Vladimír
Tytuł
Ethics of Politics in Context of the Present
Współczesne konteksty etyki polityki
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 94, s. 41-47, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Etyka, Polityka, Etyka pracy
Ethics, Politics, Work ethics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Etyka polityki skupia swą uwagę na relacjach pomiędzy polityką i moralnością, a także zajmuje się zasadami ładu politycznego i działań politycznych. Polityka nie może być wolna od moralności, norm moralnych i zasad. Politycy, partie polityczne, instytucje polityczne, które manipulują prawdą, posługują się przekupstwem i korupcją, realizują bezwzględną politykę rządową, a także manipulują środkami masowego przekazu, powinni zwrócić się ku wartościom moralnym i powszechnie obowiązującym normom moralnym. Podejmiemy próbę poszukiwania etyki polityki na obszarze etyki instytucji politycznych, jak również na obszarze etyki cnót politycznych, tj. etyki na poziomie jednostki, moralnej jakości osób działających, skupiając uwagę na etyce pracy polityka, co wymaga stworzenia możliwie najszerszej przestrzeni podstawowych cnót moralnych.(abstrakt oryginalny)

Ethics of politics focuses on the relationship between politics and morality, deals with principles and norms of political order and action. The politics cannot be exempted neither from morality, moral standards, nor principles. Politicians, political parties, and political institutions that manipulate the truth, bribery, corruption, a strong ruthless governmental politics, as well as mass media manipulation, need to seek recourse in shifting to moral values, and to generally binding moral norms. Our effort will be to explore the ethics of politics at the level of ethics of political institutions, as well as at the level of the ethics of political virtues, i.e. ethics of politics at the level of an individual, moral quality of those acting, with a focus on a politician's work ethics, which demands to create the widest possible space for the basic moral virtues.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aristoteles: Etika Nikomachova, Kalligram, Bratislava 2011.
 2. Ďurčík V.: Morálka je vyhynutý živočíšny druh?, In: Personálna obnova humanity na prahu 21. Storočia. Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra 2009.
 3. Ďurčík V.: Etika politiky v demokratickom systéme Slovenskej republiky, In: Etika a politika, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov 2011.
 4. Fobel P.: Sociálna etika ako aplikovan a, In: Všeobecná a aplikované etiky. Časť II. Aplikované etiky, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Aprint Žiar n/Hronom 2002.
 5. Ivanička K.: Globalizácia a národný štát v novej paradigme XXI. storočia, In: Politické vedy. Roč. 5, č. 1-2, 2002.
 6. MacIntyre A.: Ztráta ctnosti. K morální krizi současnosti. Oikoymenh, Praha 2004.
 7. Palovičová Z.: Etika cnosti a dobrého života In: Dejiny etického myslenia v Európe a USA, Kalligram, Bratislava 2008.
 8. Smreková D., Palovičová Z.: Dobro a cnosť. Etická tradícia a súčasnosť. Iris 2003.
 9. Sutor B.: Politická etika. Dobrá Kniha, Trnava 1999.
 10. Ťažký L.: Spisovateľ, tvorba a čnosť. Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra 2006.
 11. Modeľnyj etičeskij kodeks gosudarstvennogo služaščego Rossijskoj federacii., p.1-10. In: http://www.rb.ru/inform/98977.html
 12. A code of ethics for politicians. Bruce Weinstein, The Ethics Guy, BusinessWeek In: http://ac360.blogs.cnn.com/2008/06/10/a-code-of-ethics-for-politicians/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu