BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oskwarek Piotr Paweł (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Tokarska-Rodak Małgorzata (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Stres w środowisku pracy strażaków
Stress in the Firefighters' Working Environment
Źródło
Rozprawy Społeczne, 2017, t. 11, nr 2, s. 57-61, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Social Dissertations
Słowa kluczowe
Stres zawodowy, Straż pożarna, Środowisko pracy, Badania ankietowe, Wyniki badań
Occupational stress, Firefighters, Working environment, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wstęp. Celem pracy było określenie źródeł stresu zawodowego w opinii strażaków, analiza sposobów radzenia sobie z nim oraz analiza rodzaju deklarowanych symptomów zdrowotnych występujących w związku ze stresem zawodowym.
Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 110 strażaków Podziału Bojowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej. Badania przeprowadzono na przełomie roku 2014/2015, zastosowano metodę sondażu diagnostycznego i autorski kwestionariusz ankiety.
Wyniki. 22% ankietowanych strażaków deklaruje, że nie odczuwa stresu podczas wykonywania czynności związanych z wykonywanym zawodem. Największym źródłem stresu dla ankietowanych była odpowiedzialność za życie osób ratowanych (38%) i presja czasu w podejmowaniu decyzji (25%). Deklarowano zdrowotne symptomy stresu: przyspieszony oddech, tętno, podwyższone ciśnienie (25,5%), rozdrażnienie (22,6%), zmęczenie (22,6%); 18,2% ankietowanych korzystało z pomocy psychologa, z zasadami systemu pomocy psychologicznej w Państwowej Straży Pożarnej zapoznało się 69,1% ankietowanych.
Wnioski. Konieczne jest podniesienie świadomości strażaków w zakresie istotności pomocy psychologicznej w kwestii radzenia sobie ze stresem towarzyszącym pracy. (abstrakt oryginalny)

Introduction. The aim of the study was to identify sources of occupational stress as seen by fire-fighters, analyse the ways of dealing with it, as well as consider types of the declared health symptoms which occur due to occupational stress.
Material and methods. The surveyed group consisted of 110 firefighters from the Combat Division of the Municipal Command of the State Fire Service in Biała Podlaska. The study was conducted at the turn of 2014/2015, using the diagnostic survey method and the author's own questionnaire survey.
Results. 22% of the surveyed firefighters declare that they do not feel stressed during their occupational activities. The biggest source of stress for the respondents was the responsibility for the lives of rescued people (38%) and the pressure of time in the decision-making process (25%). The declared health symptoms of stress included: accelerated breath and heart rate, increased blood pressure (25.5%), irritability (22.6%), fatigue (22.6%). 18.2% of the respondents sought help from a psychologist and 69.1% were familiar with the principles of the psychological help system in the State Fire Service.
Conclusions. It is necessary to raise fire-fighters' awareness in terms of the relevance of psychological support in coping with occupational stress. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boenisch E., Haney H.C. (2002), Twój stres. GWP, Gdańsk.
 2. Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, Karta Charakterystyki Zagrożeń Zawodowych, www.ciop.pl. (data dostępu: 28.09.2016).
 3. Czarnecka A., Dobrodziej C. (1998), Zespół zaburzeń po stresie urazowym w służbach ratowniczych. Przegląd Pożarniczy, 6, s. 20-21.
 4. Decyzja Nr 10 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. W sprawie powołania zespołu roboczego do opracowania założeń do organizacji systemu pomocy psychologicznej w krajowym systemie ratowniczo- gaśniczym. 2009. http://www.zzsflorian.kwpsp.wroc.pl/version_older/i/decyzja_nr_10_o_powolaniu_ zepolu.pdf (data dostępu: 29.09.2016).
 5. Dudek B., Koniarek J. (2000), Zespół zaburzeń po stresie urazowym (PTSD) wśród funkcjonariuszy PSP - uwarunkowania i skutki. Opracowanie systemu zapobiegania i ograniczania negatywnych konsekwencji tego zespołu. IMP, Łódź.
 6. Evans R., Pistrang N., Billings J. (2013), Police officers' experiences of supportive and unsupportive social interactions following traumatic incidents. Eur. J. Psychotraumatol, 4, doi: 10.3402/ejpt.v4i0.19696. https:// www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3600426/ (data dostępu: 30.01.2017).
 7. Grygorczuk A. (2008), Pojęcie stresu w medycynie i psychologii. Psychiatria, 5, s. 111-115.
 8. Hetherington A. (2004), Wsparcie psychologiczne w służbach ratowniczych. GWP, Gdańsk.
 9. Łodzińska J. (2010), Stres zawodowy narastającym zjawiskiem społecznym. SEMINARE 28, s. 125-138.
 10. Ogińska-Bulik N., Kaflik-Pieróg M. (2009), Stres Zawodowy w służbach ratowniczych. Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Łódź.
 11. Pawlak A., Gotlib J., Gałązkowski R. (2016), Analiza występowania i skutków wypadków w środowisku pracy strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Polsce w latach 2008-2013. Medycyna Pracy, 67(1), s.1-9.
 12. Pluczyńska J. (2011), Poznaj swojego psychologa. Przegląd Pożarniczy Miesięcznik Państwowej Straży Pożarnej 1, 44. https://issuu.com/ppoz.pl/docs/pp111 (data dostępu: 29.09.2016).
 13. Sęk H. (2000), Wypalenie zawodowe. Przyczyny. Mechanizmy. Zapobieganie. PWN, Warszawa, s. 149-167.
 14. Stępka E., Basińska M.A. (2014), Zmęczenie przewlekłe a strategie radzenia sobie ze stresem w pracy u funkcjonariuszy policji. Medycyna Pracy, 65(2), s. 229-238.
 15. Stańczak A., Mościcka-Teske A., Merecz-Kot D.(2014) Zagrożenia psychospołeczne a funkcjonowanie zawodowe pracowników sektora bankowego. Medycyna Pracy, 65(4), s. 507-519.
 16. Weiman M., Przybylski K. (2013), Identyfikacja zagrożeń na stanowiskach pracy strażaków zawodowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Organizacja i Zarządzanie, 59, s. 69-84. http://www.zeszyty. fem.put.poznan.pl/numery/ZN_OiZ_PP_59_06.pdf (data dostępu: 28.09.2016).
 17. Wrześniewski K. (2000), Style radzenia sobie ze stresem. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 18. Zasady organizacji i funkcjonowania systemu pomocy psychologicznej w Państwowej Straży Pożarnej. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, 2016 http://www.straz.gorzow.pl/wp-content/ uploads/2016/08/Zasady-organizacji-i-funkcjonowanie-Systemu-Pomocy-Psychologicznej-w-PSP.pdf (data dostępu: 29.09.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6081
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu