BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalska Karina (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Grywalizacja jako element zarządzania strategicznego potencjałem ludzkim
Gamification as an element of strategic management of human potential
Źródło
Zarządzanie. Teoria i Praktyka / Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, 2017, nr 1 (19), s. 55 - 62, bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Grywalizacja, Motywowanie pracowników, Zaangażowanie pracowników, Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Gamification, Motivating employees, Employees' engagement, Strategic management, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J24, M12, M50, M54, O15
summ. streszcz.
Abstrakt
Zmieniające się uwarunkowania działalności przedsiębiorstw determinują ciągły rozwój koncepcji związanych z usprawnianiem zarządzania nimi. Artykuł poświęcony jest problematyce zarządzania personelem jako elementu strategii przedsiębiorstwa. Autorka przytacza grywalizację jako przykład metody usprawnienia procesów zarządzania potencjałem pracowników poprzez wzmacnianie ich zaangażowania, co ma bezpośrednie przełożenie na osiąganie założonych celów długoterminowych. Na podstawie źródeł i teorii, a także analizy konkretnego przypadku zastosowania procesów grywalizacyjnych w zarządzaniu grupą pracowniczą, autorka argumentuje, że grywalizacja może być świetną alternatywą dla klasycznego podejścia do podstawowych procesów biznesowych. Szczególną uwagę zwraca na zwiększanie wydajności pracowników. Opisuje pozytywny wpływ grywalizacji na strukturę firmy - usprawnienie działalności gospodarczej prowadzącej do założonych wyników, przy jednoczesnym szybkim wykorzystaniu nadarzających się przedsiębiorstwu okazji. Niniejsze rozważania mają na celu ukazanie koncepcji grywalizacji i jej efektów w bardzo krótkim czasie, jako metody na zwiększenie efektywności zarządzania potencjałem ludzkim przy jednoczesnym zachowaniu racjonalności tego zarządzania. (abstrakt oryginalny)

Changing business conditions determine the continuous development of concepts related to streamlining management. This article is devoted to personnel management as part of a company strategy. The author bring up gamification as an example of method to streamline processes of human resources management by strengthening their engagement, which has a direct impact on achieving longterm goals. Basing on the theories and analysis of the case of the gamification processes application in the management of the working group, the author argues that gamification can be a great alternative to the classical approach to basic business processes. Special attention is paid to increasing employee productivity. Article describe the positive effect of the gamification on the company structure - streamlining business activities leading to the established results, while exploiting opportunities at the same time. The point of these considerations is demonstrating the concept of gamification and its effects in a very short time as a method to increase the efficiency of human resource management while maintaining its rationality. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bandurski, J. W. (2007). Zarządzanie strategiczne - podstawowe zagadnienia, Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna.
 2. Cialdini, R.B. (2014). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 3. Czubak-Koch, M. (2014). Uczenie się w kulturze miejsca pracy, Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa.
 4. Fazlagić, J. (2008). Charakterystyka pokolenia Y, e-mentor, nr 3/2008.
 5. Fazlagić, J. (2010). Know-how w działaniu! Jak zdobyć przewagę konkurencyjną dzięki zarządzaniu wiedzą, Gliwice: Helion.
 6. Filipowicz, G. (2013). Rozwój organizacji poprzez rozwój efektywności pracowników, Warszawa: Wolters Kluwer.
 7. Gray, D., Brown, S., Macanufo, J. (2011). Gamestorming. Gry biznesowe dla innowatorów, Warszawa: Wolters Kluwer.
 8. Juchnowicz M. (2012). Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, Warszawa: PWE.
 9. Kaczkowska-Serafińska, M. (2011). Job Satisfaction and Attitude of Remaining in Workplace - Most Strongly Correlated Factors in Poland and Italy, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów vol. 21, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 10. Kaczkowska-Serafińska, M. (2013). Ryzyko personalne w kontekście wyzwań stawianych sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula 32/2013, Warszawa: Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
 11. Kozłowski, M. (2012). Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku, Warszawa: Wolters Kluwer.
 12. Leśniewski, M.A., Morawska, S. (2012), Zasoby ludzkie w organizacji, Warszawa: CeDeWu.
 13. McGee, R., Rennie, A. (2012). Budowanie zaangażowania pracowników, Warszawa: Wolters Kluwer.
 14. Obłój, K. (2013). Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy, Warszawa: Poltext.
 15. Oliński, M. (red.) (2011). Zarządzanie zmianą. Wybrane aspekty, Olsztyn: Pracownia Wydawnicza "ElSet".
 16. Olszewska, B. (red.) (2008). Zarządzanie strategiczne. Przedsiębiorstwo na progu XXI wieku, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 17. Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2012). Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Gliwice: Helion.
 18. Sander, S. (2013). Włącz się do gry. Kobiety, praca i chęć przywództwa, Katowice: SONIA DRAGA.
 19. Sanders, D.J. (2013). Kultura zarządzania oparta na zaangażowaniu. Jak wpływać na wyniki firmy, pamiętając o potrzebach pracowników, Warszawa: Wolters Kluwer.
 20. Schawbel, D. (2012). Personal branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki, Gliwice: Helion.
 21. Sigismund Huff, A., Floyd, S.W., Sherman, H.D., Terjesen S. (2011). Zarządzanie strategiczne. Podejście zasobowe, Warszawa: Wolters Kluwer.
 22. Skuza, Z., Prusak, R., Kolmasiak, C. (2013). Badanie satysfakcji pracowników w podmiocie administracji państwowej, [w:] Prusak R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w kontekście zwiększania potencjału konkurencyjnego, Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej.
 23. Staniszewska, D., Staniszewski, M. (2010). Portret klienta. Poznaj jego potrzeby, by sprzedać więcej i drożej, Gliwice: Helion.
 24. Tabor, J.A. (2013). Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie. Koncepcje, strategie, praktyka, Warszawa: Poltext.
 25. Tapscott, D. (2010). Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, Warszawa: WAIP.
 26. Tesławski, M. (2012). Lojalność konsumenta. Jak budować trwałe relacje z klientem, Gliwice: Helion.
 27. Tkaczyk, P. (2012). Grywalizacja. Jak zastosować mechanizmy gier w działaniach marketingowych, Gliwice: Helion.
 28. Urbanowska-Sojkin, E. (2013). Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach, Warszawa: PWE.
 29. Urbanowska-Sojkin, E., Banaszyk, P., Witczak, H. (2007). Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Warszawa: PWE.
 30. Urlich, D., Smallwood, N. (2009). Marka przywództwa. Jak rozwijać liderów nastawionych na potrzeby klienta i zapewnić firmie ciągłość dobrego przywództwa, Warszawa: MT Biznes.
 31. Zakrzewska-Bielawska, A. (2013). Strategia nowoczesnego przedsiębiorstwa: zasoby i okazje, [w:] Krupski R. (red.), Prace naukowe - Zarządzanie strategiczne. Quo vadis?, T.22 (2) 2013, Wałbrzych: Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości.
 32. Żurek, A. (2015). Zarządzanie przez zaangażowanie. Jak bezinwestycyjnie poprawić wyniki firmy, Gliwice: Helion.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-1586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu