BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Piotr (niwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
E-gospodarka : problem regulacji
Digital economy : regulatory issues
Źródło
Catallaxy, 2017, vol. 2, iss. 1, s. 27-35, schem., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Bitcoin, Handel elektroniczny, Przestępstwa komputerowe, Gospodarka cyfrowa
Bitcoin, e-commerce, Cybercrime, Digital economy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E40, B52, O19
streszcz., summ.
Abstrakt
Motywacja: Dynamiczny rozwój technologii telekomunikacyjnych i związana z tym zmiana społeczna, tworzą nowe warunki dla funkcjonowania gospodarki. Wiążą się one ze zmianą roli państwa i jego możliwości regulacyjnych. E-gospodarka jest globalnym zjawiskiem, które regulowane jest lokalnie. Z punktu widzenia nauk ekonomicznych, zrozumienie obecnie istniejących zasad jej funkcjonowania, zarówno w kontekście szans, jak i zagrożeń, stanowi podstawę do prowadzenia skutecznych badań i modelowania. Pozwala także zweryfikować dotychczasowe teorie ekonomiczne w nowych warunkach. Jest to punkt wyjścia do badań nad nową rzeczywistością gospodarczą.
Cel: Celem artykułu jest przegląd teorii dotyczących regulacji e-gospodarki, a także istniejących obecnie rozwiązań problemu regulacji tego globalnego zjawiska. Na podstawie zebranego materiału podjęto próbę określenia kierunku rozwoju e-gospodarki i możliwości jej regulacji.
Wyniki: Obecne rozwiązania w zakresie regulacji e-gospodarki mogą być uznane za niewystarczające. Na podstawie przypadku bitcoina można stwierdzić, że brak jest jednolitego podejścia do e-gospodarki w skali globalnej. Brak jest również jednolitego podejścia do regulacji nowych zjawisk gospodarczych w ogóle. Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój techniki i wysokie prawdopodobieństwo tworzenia kolejnych innowacji rynkowych, koniecznym wydaje się poszukiwanie elastycznych rozwiązań i teorii specyficznych dla e-gospodarki. (abstrakt oryginalny)

Motivation: The dynamic development of telecommunication technology and linked with it social change, created new conditions for economy functioning. They are related with change in the state role and its regulation ability. Digital economy is a global phenomenon that is regulated locally. From the point of view of economic sciences, understanding the currently existing principles of its functioning, both in the context of opportunities as well as threats, is the basis for effective research and modelling. This gives an opportunity for verify previous economic theories under new circumstances. This is a starting point for research on the new economic reality.
Aim: The aim of this article is to review theories of digital economy regulation as well as the existing solutions to the problem of regulation of this global phenomenon. Based on the collected material, an attempt was made to identify the direction of digital economy development and the possibility of its regulation.
Results: Currently existing solutions in terms of digital economy regulation may be considered as insufficient. Based on the Bitcoin case, it can be stated that the global approach to the digital economy is inconsistent. In general, there is also lack of coherent approach to the regulation of new economic phenomena. Considering the dynamic technology development and the high probability of further market innovations, it seems necessary to search for flexible solutions and theories specific to digital economy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ablon, L., Libicki, M.C., i Golay, A.A. (2014). Markets for cybercrime tools and stolen data: Hackers' bazaar. Pobrane 25.04.2017 z http://www.rand.org.
 2. Anderson, R., i Moore, T. (2006). The Economics of information security. Science, 314(5799). doi:10.1126/science.1130992.
 3. Baldwin, R., Cave, M., i Lodge, M. (2013). Understanding regulation. Theory, strategy and practice. New Jork: Oxford University Press.
 4. Business Software Alliance. (2009). Software piracy on the Internet: a threat to your security. Pobrane 20.04.2017 z http://portal.bsa.org.
 5. CCDCOE. (2015). Economic aspects of national cyber security strategies. Pobrane 20.04.2017 z https://ccdcoe.org.
 6. Decyzja ramowa Rady 2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (OJ L 164, 22.6.2002).
 7. Dudley, S.E., i Britto, J. (2012). Regulation: a primer. Washington: Mercatus Center at George Mason University.
 8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/40/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. dotycząca ataków na systemy informatyczne i zastępująca decyzję ramową Rady 2005/222/WSiSW (OJ L 218, 14.8.2013).
 9. Glenn, M. (2013). Mroczny rynek. Hakerzy i nowa mafia. Warszawa: W.A.B.
 10. Guerra, P. (2009). How economics and information security affects cyber crime and what this means in the context of a global recession. Pobrane 20.04.2017 z http://www.blackhat.com.
 11. Hadfield, G. (2008). The many legal institutions that support contractual commitments. W: C. Menard, i M. Shirley (red.), Handbook of New Instututional Econom-ics. Berlin: Springer.
 12. McAfee. (2014). Net losses: estimating the global cost of cybercrime. Economic impact of cybercrime. Pobrane 20.04.2017 z https://www.mcafee.com.
 13. OECD. (2015a). Digital security risk management for economic and social prosperity. Pobrane 20.04.2017 z http://www.oecd.org.
 14. OECD. (2015b). OECD Digital economy outlook 2015. Pobrane 20.04.2017 z http://www.oecd.org.
 15. Pepper, R., Garrity, J., i LaSalle, C. (2016). Cross-border data flows, digital innovation, and economic growth. W: S. Baller, S. Dutta, i B. Lanvin (red.), The Global Information Technology Report 2016. Pobrane 20.04.2017 z https://www.weforum.org.
 16. Perez, W. (2017). How Bitcoins are taxed. Pobrane 15.04.2017 z https://www.thebalance.com.
 17. Rifkin, J. (2014). The zero marginal cost society: the Internet of things, the collabora-tive commons and the eclipse of capitalism. New Jork: Palgrave Macmillan.
 18. Schmitt, M. (2013). Tallinn manual on the international law applicable to cyber war-fare. New York: Cambridge University Press.
 19. Stigler, G. (1971). The theory of economic reguluation. The Bell Jurnal of Economic and Management Science, 2(1).
 20. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211).
 21. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296).
 22. Ustawa z dnia 18 lipca 2002a r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).
 23. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402).
 24. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
 25. Ustawa z dnia 5 lipca 2002b r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elek-troniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1068).
 26. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553).
 27. Vannoy, S., i Palvia, P., (2010). The social influence model of technologyadoption. Communications of the ACM, 53(6).
 28. Williamson, O., (1998). Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe. Warszawa: PWN.
 29. Wiśniewska, A. (2016). Bitcoin jako waluta wirtualna. W: I. Pietryka (red.), Problemy Gospodarki Światowej, tom V. Toruń: Instytut Badań Gospodarczych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu.
 30. Zimmermann, A. (2014). International law and 'cyber space'. ESIL Reflections, 3(1).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2544-090X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.24136/cxy.v2i1.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu