BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Remin Przemysław (Centrum im. Adama Smitha), Tarczyński Tomasz (Centrum im. Adama Smitha)
Tytuł
Margines zwycięstwa kandydata i mandaty zagrożone w systemie d'Hondta-Jeffersona
The Margin of Victory and Threatened Mandates in D'hondt-Jefferson Election System
Źródło
Decyzje, 2017, nr 27, s. 89-106, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Wybory samorządowe, Głosowanie, System wyborczy
Local election, Voting, Voting system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Inspiracją do napisania pracy była stosunkowo duża liczba głosów nieważnych w wyborach samorządowych w Polsce w 2014 roku. Chcieliśmy odpowiedzieć na następujące pytanie: co mogłoby się stać z mandatem zdobytym w systemie d'Hondta-Jeffersona, gdyby głosy nieważne były pierwotnie głosami ważnymi? Szczególnie interesowały nas głosy "wielokrzyżykowe", w przypadku których jeden krzyżyk mógł być postawiony przez wyborcę, a pozostałe dodane później, np. podczas liczenia głosów przez stronniczego członka komisji wyborczej. Czy liczba nieważnych głosów mogłaby teoretycznie zmienić wynik wyborów, gdyby głosy te były dodane innym komitetom jako ważne? Fundamentalne znaczenie dla oceny wpływu głosów potencjalnie unieważnionych na wynik głosowania ma margines zwycięstwa kandydata. Obliczenie marginesu zwycięstwa w przypadku jednomandatowych okręgów wyborczych jest trywialne. Natomiast w przypadku ordynacji z metodą d'Hondta-Jeffersona obliczenie marginesu zwycięstwa jest złożone i wymaga symulacji całego systemu wyborczego poprzez dodawanie głosów innym komitetom. Proponujemy metodę operacjonalizacji marginesu zwycięstwa kandydata jako najmniejszej łącznej liczby głosów potrzebnych innym komitetom do odebrania mandatu. Dla każdego mandatu wprowadzamy wskaźnik l, który jest stosunkiem marginesu zwycięstwa do liczby głosów nieważnych. Wskaźnik l pozwala zorientować się, jak bardzo zagrożony jest mandat przez głosy wyborów samorządowych do rad powiatów przeprowadzonych w Polsce w 2014 roku, w których mandaty rozdzielane są metodą d'Hondta-Jeffersona. Prawie 17% głosów było wówczas nieważnych. Ponieważ wyjątkowo podczas tych wyborów komisje wyborcze nie miały obowiązku prawnego gromadzenia statystyk dotyczących liczby głosów wielokrzyżykowych, założyliśmy, że wszystkie głosy nieważne mogły być pierwotnie głosami ważnymi, oddanymi na dowolny komitet wyborczy. Doprowadziło nas to do konkluzji, że 47% wszystkich mandatów było zagrożonych. Zdefiniowany margines niepewności i wskaźnik l mogą mieć praktyczne zastosowanie przy rozstrzyganiu protestów wyborczych przez sądy, ponieważ dają rozeznanie o szansach na zmianę wyniku wyborów z ordynacją w oparciu o metodę d'Hondta-Jeffersona. (abstrakt oryginalny)

The inspiration for writing this article was a relatively high number of invalid ballots in Poland's local government election in 2014. We wanted to answer the following question: what might happen to a seat won in the d'Hondt- Jefferson electoral system if the invalid ballots were originally valid. We were interested in over-voted ballots, where one choice could be originally marked by a voter and other choices added by a biased commission. Would the number of such invalid ballots be potentially high enough to change the election result, if they were assigned to other parties as valid votes? Fundamental for weighing the infl uence of invalid ballots on the results of a contested election is the margin of victory of the winning candidate. The margin of victory is easy to calculate for a single-member district election method but in a d'Hondt-Jefferson method, it is complex and requires simulation of the whole system, by adding additional votes to different parties. We propose a method of operating the candidate's margin of victory as the smallest number of additional votes needed by other competing parties to take that seat. For every seat, we introduce the indicator l as the ratio of the margin of victory and the number of invalid ballots. The indicator l allows for some assessment if the seat is being threatened by invalid ballots. The higher the value of the indicator, the more vulnerable the seat is. At a value of l lower than one, the seat is safe, as invalid ballots in any confi guration, may not give it to other parties. We demonstrate the calculation of the margin of victory and the indicator l on the example of Poland's local government elections to county councils conducted in 2014, where the seats are distributed by the d'Hondt-Jefferson method. Almost 17% of the votes were invalid at that time. Since there were no statistics on over-voted ballots we have assumed all invalid ballots could be originally valid and might be cast to any party. That drove us to a conclusion that 47% of all mandates were threatened. The defi ned margin of victory and the indicator l may be of practical use in resolving electoral protests by the courts, as they give a glimpse of the likelihood of changing the election outcome. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aldashev, G., Mastrobuoni, G. (2010). Invalid Ballots and Electoral Competition. Collegio Carlo Alberto Notebook, 153
  2. Aldashev, G., Mastrobuoni, G. (2006). Developments in the Law: Voting and Democracy. Harvard Law Review, 119(4), 1127-1200
  3. Finkelstein, M.O., Robbins, H.E. (1973). Mathematical Probability in Election Challenges. Columbia Law Review, 73(2), 241-248
  4. Gendźwiłł, A. et al. (2016). Nieważne głosy, ważny problem. Wyniki badania kart do głosowania z wyborów do sejmików województw w 2014. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego
  5. Hickey, K.J., Candidate, J.D. (2008). Illegal Votes In Contested Elections And The Case For Complete Proportionate Deduction, NY: New York University Law Review
  6. Kamiński, M.M. (2015). Metody głosowania w okręgach jednomandatowych i ich własności. Decyzje, 23, 105-122
  7. Kamiński, M.M. (2017). Statystyka wygaśnięć mandatów radnych oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast).
  8. Państwowa Komisja Wyborcza, stan na 2017-04-30, http://pkw.gov.pl/pliki/1495013969_04-2017-Delegatury_statystyka_wygasniecia.pdf
  9. Ward III, J.E. (1981). The Probability of Election Reversal. Mathematics Magazine, 54(5), 256-259.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-0092
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/DEC.1733-0092.87
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu