BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pach Janina (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Dylematy systemu podatkowego w Polsce
Dilemmas of the Tax System in Poland
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2017, vol. 31, nr 3, s. 229-243, tab., bibliogr. 26 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Rozwój wybranych działów sektora usług = The Development of Selected Branches of the Services Sector
Słowa kluczowe
System podatkowy, Optymalizacja podatkowa, Dochody budżetowe, Raje podatkowe
Tax system, Tax optimization, Budget revenue, Tax havens
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia istotę, strukturę oraz główne filary systemu podatkowego funkcjonującego w Polsce. Koncentruje się na wymogach prawno-ekonomicznych, jakie powinien spełniać współczesny system podatkowy, które stały się kryterium oceny jego jakości i problemów. Artykuł z jednej strony przybliża główne dylematy systemu podatkowego, takie jak: uciążliwość i złożoność jego konstrukcji i jego niska przejrzystość, problem ściągalności podatków, niska wydajność podatkowa, nieszczelność systemu podatkowego, funkcjonowanie rajów podatkowych i ich konsekwencje fiskalne oraz szereg innych kwestii. Z drugiej zaś strony artykuł przedstawia konieczność zmian systemu podatkowego w Polsce w kontekście eliminacji i ograniczenia wymienionych problemów oraz unowocześnienia i uproszczenia krajowego systemu podatkowego. Chodzi o to, aby zmiany o charakterze prawno-ekonomicznym i instytucjonalnym przełożyły się na szeroko rozumianą racjonalność systemu podatkowego. Zatem zasadniczym celem artykułu jest próba zalezienia odpowiedzi na następujące pytania: - co to jest system podatkowy kraju i jakie są jego główne elementy, - jaki charakter ma polski system podatkowy, - jakie są jego główne słabości i problemy.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the essence, structure and pillars of tax system in Poland. The main focus of the article is on the legal and economic prerequisites for the contemporary tax system, which simultaneously became the criteria of appraisal of the quality and problems of the system. On the one side, there are chief dilemmas such as: arduousness and complexity of construction, as well as low transparency of tax system, the problem of collectability of taxes, low tax effectiveness, leakage of tax system, tax shelters functioning and their consequences, as well as more other dilemmas concerning taxes, displayed in the paper. On the other side, there is the necessity of alteration of the tax system in Poland exposed in terms of running-off and restraining the presented problems, as well as upgrading and simplifying the national tax system. The key of the legal, economic and institutional changes is their translation into the rationality sensu largo of the tax system. Therefore, the fundamental aim of the paper is the answer to a number of questions on: - what is the tax system and its main constituents? - what is the nature of the tax system in Poland? - what are its main weaknesses and problems?(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 2017 European Union VAT rates (2017, 20 marca). Pozyskano z http://www.vatlive.com/vat-rates/european-vat-rates
 2. Bessard, P. (2009). Tax burden and individual rights in the OECD: an international comparison. Institut Constant de Rebecque.
 3. Biała księga problemów podatkowych (2013). Warszawa: "Rzeczpospolita", Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Konfederacja Pracodawców Lewiatan.
 4. Dolata, S. (2009). Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym. Warszawa: Wolters Kluwer.
 5. Gomułowicz, A., Małecki, J. (2013). Podatki i prawo podatkowe. Wydanie 8. Lexis Nexis. Pozyskano z www.lex.pl
 6. Kosztowne ściąganie podatków (2012). "Rzeczpospolita". Pozyskano z http://www.rp.pl/artykul/934267-Kosztowne-sciaganie-podatkow.html
 7. Krzywoń, A. (2011). Podatki i inne daniny publiczne - podstawowe pojęcia konstytucyjne. Zeszyty Naukowe Sądu Administracyjnego, 2.
 8. Ministerstwo Finansów (2016a, 20 stycznia). Pozyskano z www.mf.gov.pl
 9. Ministerstwo Finansów (2016b, 10 listopada). Pozyskano z www.finanse.mf.gov.pl
 10. Nawet połowa diesla w Polsce pochodzi z nielegalnego importu? (2013). Forsal.pl. Pozyskano z http://forsal.pl/artykuly/683908,nawet-polowa-diesla-w-polsce-pochodzi-z-nielegalnego-importu.html
 11. Ofiarski, Z. (2013). Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialno-prawne i proceduralne. Warszawa: Wolters Kluwer.
 12. Owsiak, S. (2005). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Pach, J. (2016). Podatkowe uwarunkowania przedsiębiorczości w teorii i praktyce gospodarczej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30(1), 76-91.
 14. Podatki w Polsce znacznie wyższe niż w krajach Unii Europejskiej (2012). Pox.pl. Pozyskano z http://zus.pox.pl/pit/podatki-w-polsce-wyzsze-niz-w-krajach-unii.htm
 15. Program e-Podatki. Założenia programu (2009, 4 marca). Ministerstwo Finansów. Pozyskano z http://web.archive.org/web/20090407040836/http:/mf.gov.pl/_files_/administracja_ skarbowa/aktualnoci/mf/zalozenia_epodatki.pdf
 16. Raje podatkowe - remedium na zachłanność fiskusa (2016, 15 grudnia). Pozyskano z http://kancelaria-skarbiec.pl/raje-podatkowe
 17. Rosiński, R. (2010). Polski system podatkowy. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań. Warszawa: Difin.
 18. Stawki podatków, składki ZUS i kwota wolna w Polsce i Europie (2016, 23 listopada). Forsal.pl. Pozyskano z http://forsal.pl/galerie/939161,duze-zdjecie,2,stawki-podatkow-w-ue-i-w- -polsce-pit-cit-skladki-zus-kwota-wolna.html
 19. Stawki podatku VAT w UE (2017, 10 lipca). Money.pl. Pozyskano z https://msp.money.pl/archiwum/artykul/stawki;podatku;vat;w;ue,102,0,353126.html
 20. Szczodrowski, G. (2007). Polski system podatkowy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 21. Szołno-Koguc, J. (2000). Reforma polskiego systemu podatkowego w latach 1990-1995. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie.
 22. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 885).
 23. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, z poźn. zm.).
 24. Wolański, R. (2009). System podatkowy w Polsce. Warszawa: Wolters Kluwer.
 25. Wyciślok, J. (2013). Optymalizacja podatkowa, legalne zmniejszenie obciążeń podatkowych. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 26. Wysota, K., Podatkowe eldorado tuż za miedzą? Polscy przedsiębiorcy ciągną do Czech (2016, 9 listopada). Biznes.Onet.pl. Pozyskano z http://biznes.onet.pl/podatki/wiadomosci/firma-w- -czechach/w1b596
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.24917/20801653.313.15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu