BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radlińska Kamila (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Powiązania bezrobocia na lokalnych rynkach pracy - przykład Szczecina i gmin sąsiadujących
Relations of Unemployment on Zachodniopomorskie Voivodeship
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 50 T. 2., s. 141-152, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Przyczynowość w sensie Grangera, Rynek pracy
Unemployment, Granger casuality, Labour market
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E24, E27, R23
streszcz., summ.
Kraj/Region
Szczecin
Szczecin
Abstrakt
Rynek pracy jest obszarem wielu rozważań teoretycznych i empirycznych. Szczególnie ważne wydaje się poznanie mechanizmu powiązań, jakie zachodzą na rynkach pracy. Celem artykułu jest próba określenia powiązań bezrobocia w mieście Szczecin z bezrobociem w gminach bezpośrednio z nim sąsiadujących. W ramach badań starano się określić rodzaj powiązań łączących analizowane rynki oraz kierunek tej zależności. Badaniami objęto rynki pracy miasta Szczecina oraz gmin bezpośrednio z nim sąsiadujących. Analizę powiązań przeprowadzono na podstawie miesięcznych danych dotyczących liczby bezrobotnych w latach 2001-2015. Do badań wykorzystano test Johansena oraz test przyczynowości Grangera. Uzyskane wyniki wskazują na długookresowy związek liczby bezrobotnych w mieście Szczecin z liczbą bezrobotnych w gminach sąsiadujących.(abstrakt oryginalny)

Seasonality is an issue discussed relatively rarely in the labour market analyses. Particularly it is important to know the relationship between labor markets. The article attempts to defi ne the relation between unemployment in Szczecin and unemployment in municipalities with him directly adjacent. The study identifi ed the type of relation between the analyzed markets and the direction of this relationship. The study included labor markets in the city of Szczecin and municipalities directly adjacent to it. The analysis was based on the Central Statistical Office data on the number of the unemployment in Poland from January 2001 to December 2015. The study used Johansen test and Granger causality test. The results indicate the long-term relationship the number of unemployed in Szczecin and unemployment in municipalities with him directly adjacent.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Eaton, J. Eckstein, Z. (1997). Cities and Growth: Theory and Evidence from France and Japan. Regional Science and Urban Economics, 27, 443-474.
 2. Drejerska, N., Sawińska, J. (2008). Unemployment of Rural Inhabitants as a Disadvantageous Factor of Local and Regional Development. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 7 (1), 59-65.
 3. Gruszczyński, M., Podgórska, M. (2004). Ekonometria. Warszawa: Oficyna SGH.
 4. Hamilton, J.D. (1994). Time Series Analysis. New Jersey: Princeton University Press.
 5. Hoselitz, B.F. (1953). The Role of the Cities in the Economic Growth OF Underdeveloped Countries. Journal of Political Economy, 61 (3), 195-208.
 6. Kucharski, L. Myślińska, K. (2008). Poziom niedopasowań strukturalnych na rynku pracy w Polsce. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 219, 51-67.
 7. Kusideł, E. (2000). Modele wektorowo-autoregresyjne VAR metodologia i zastosowanie. W: B. Suchecki (red.), Dane panelowe i modelowania wielowymiarowe w badaniach ekonomicznych. Łódź: Absolwent.
 8. Majsterek, M. (1998). Zastosowanie procedury Johansena do analizy sprzężenia inflacyjnego w gospodarce polskiej. Przegląd Statystyczny, XLV, 113-130.
 9. Martin, R. (1997). Regional Unemployment Disparities and their Dynamics. Regional Studies, 31, 237-252.
 10. Morrison, P.S. (2005). Unemployment and Urban Labour Market. Urban Studies, 42 (12), 2261-2288.
 11. Nagel, K. (2016). Rodzaje aktywnej polityki rynku pracy w krajach środkowo- i wschodnioeuropejskich. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 293, 87-100.
 12. Orzeszko, W. (2012). Nieliniowa identyfikacja rzędu zależności w stopach zmian indeksów giełdowych. Przegląd Statystyczny, 59, 369-385.
 13. Radlińska, K., Klonowska-Matynia, M. (2013). Przestrzenne zróżnicowanie sezonowości bezrobocia na lokalnym rynku pracy. Przykład gmin powiatu koszalińskiego. Przegląd Zachodniopomorski, 28 (4), 41-59.
 14. Szczebiot-Knoblauch, L. (2013). Polityka rynku pracy. W: R. Kisiel, R. Marks-Bielska (red.), Polityka gospodarcza (s. 122-141). Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
 15. Tokarski, T. (2008). Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 1999-2006. Gospodarka Narodowa, 7-8, 25-42.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.50/2-11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu