BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janiszewski Łukasz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Metodyka zarządzania projektami w bieżącej działalności organizacji Trzeciego Sektora
Project Management Methodology in the Current Activities of the Third Sector Organizations
Źródło
Journal of Capital Market and Behavioral Finance, 2016, vol. 1(3), s. 7-20, rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Organizacje pozarządowe, Zarządzanie projektem, Trzeci sektor gospodarki
Non-governmental organisation, Project management, Third sector of the economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Organizacje Trzeciego Sektora często są traktowane jako podmioty nierealizujące ekonomicznych celów. Jednakże ich działalność strategiczna i operacyjna wymaga z reguły odpowiedniego gospodarowania posiadanymi zasobami. Dostępne środki muszą pokryć zapotrzebowanie kilku, często równolegle realizowanych przedsięwzięć. Bez odpowiedniego podejścia zarządczego alokacja zasobów mogłaby być nieefektywna, a przez to narazić organizację na niewykonanie założonych celów. Artykuł ma na celu pokazanie, że dobrze wprowadzona i stosowana metodyka zarządzania projektami pozwala osiągnąć realizację założonych celów i misji organizacji, przy uwzględnieniu specyfiki jej niekomercyjnego charakteru. (abstrakt oryginalny)

Third Sector organizations are often taken as entities not pursuing economic objectives. However, their business strategic and operational normally requires a proper management of available resources. Available funds must cover the needs of a few, often parallel running projects. Without proper approach to management, allocation of resources could be ineffective, and thus expose the organization to lack of goals realization. This article aims to show that well implemented and applied project management methodology allows to achieve the implementation of the goals and mission of the organization, taking into account the specifics of its non-commercial nature. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Fourth Edition, 2008, Project Management Institute, Newton Square, PA, USA.
  2. Bonikowska M. i in., 2006, Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
  3. Janiszewski Ł., 2013, Zarządzanie kapitałem intelektualnym w trzecim sektorze, [w:] A. Krzysztofek (red.), Zarządzanie i rozwój regionalny - wyzwania współczesności, AT Wydawnictwo, Kraków.
  4. Lasocik Z., 1994, Kilka uwag o roli organizacji pozarządowych w państwie demokratycznym, Fundusz Współpracy, Warszawa.
  5. Manual Project Cycle Management, 2001, European Commission - EuropeAid Co-operation Office, Brussels.
  6. PRINCE2™ - Skuteczne zarządzanie projektami, 2010, The Stationery Office, Londyn.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-0726
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu