BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozar Łukasz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Ocena zrównoważonego rozwoju województw w zakresie zdrowia publicznego a wydatki na ochronę zdrowia jednostek samorządu terytorialnego
Evaluation of Sustainability Voivodeships in Terms of Public Health and Health Expenditure of Local Government Units
Źródło
Journal of Capital Market and Behavioral Finance, 2016, vol. 1(3), s. 21-34, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Zdrowie publiczne, Wydatki na ochronę zdrowia, Jednostki samorządu terytorialnego (JST)
Sustainable development, Public health, Expenditures on health care, Local government units
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia wyniki oceny sytuacji województw w zakresie zdrowia publicznego w kontekście realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. Wnioski zostały sformułowane w oparciu o analizę wyników porządkowania liniowego za pomocą metody wzorcowej Z. Hellwiga oraz metody sum. W artykule wskazano również na zależności, jakie występują między otrzymaną w badaniu sytuacją województw w zakresie zdrowia publicznego a wydatkami poszczególnych grup jednostek samorządu terytorialnego na ochronę zdrowia. Z analiz wynika, iż najlepszą sytuacją w 2014 r. cechowało się województwo mazowieckie. Z kolei syntetyczna miara rozwoju, otrzymana za pomocą metody Z. Hellwiga, wskazuje, iż wszystkie województwa w Polsce charakteryzowały się złą i bardzo złą sytuacją pod względem zdrowia publicznego w 2014 r. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of the assessment of the voivodeships on the field of public health in the context of the implementation of the concept of sustainable development. The proposals have been formulated on the basis of the analysis of linear ordering using the reference method Z. Hellwig, and the sum method. Also, the article identifies dependencies that exist between the situation of the voivodeships obtained in the study of public health, and the expenses of individual groups of local government on health care. The analysis shows that the best situation in 2014 was characterized in Mazowieckie voivodeship. On the other hand, the synthetic measure of development obtained by the method of Z. Hellwig indicates that all voivodeships in Poland were characterized with bad and very bad situation in terms of public health in 2014. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys T., 2011, Zrównoważony rozwój - jak rozpoznać ład zintegrowany, "Problemy Ekorozwoju: Studia Filozoficzno-Sozologiczne", vol. 6, nr 2.
 2. Bukowska-Pietrzyńska A., 2011, Jednostka samorządu terytorialnego jako organ założycielski szpitala - analiza wybranych zmian w latach 2000-2010, [w:] E. Nojszewska (red.), Systemy ochrony zdrowia. Problemy i możliwości ich rozwiązań, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 3. Burchard-Dziubińska M., 2014, Idea zrównoważonego rozwoju, [w:] M. Burchard-Dziubińska, A. Rzeńca, D. Drzazga (red.), Zrównoważony rozwój - naturalny wybór, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 4. Carrera-Bastos P., Fontes-Villalba M., O'Keefe J. H., Lindeberg S., Cordain L., 2011, The western diet and lifestyle and diseases of civilization, "Research Reports in Clinical Cardiology", no. 2.
 5. Golinowska S. i in., 2008, Raport. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona Księga II, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa.
 6. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., 1989, Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.
 7. Guziejewska B., 2007, Wybrane problemy decentralizacji finansów publicznych w świetle badań OECD, "Samorząd Terytorialny", nr 3.
 8. Łobodzińska A., 2016, Starzejące się społeczeństwo wyzwaniem dla zrównoważonego rozwoju, "Prace Geograficzne", z. 144.
 9. Nawrolska I., 2011, Polski system ochrony zdrowia. Potrzeba redefiniowania priorytetów, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 11.
 10. Panek T., 2009, Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 11. Roszkowska E., Filipowicz-Chomko M., 2016, Analiza wskaźnikowa zróżnicowania rozwoju społecznego województw Polski w latach 2005-2013 w kontekście realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, "Ekonomia i Środowisko", nr 1(66).
 12. Wnuk M. i in., 2013, Przegląd koncepcji jakości życia w naukach społecznych, "Hygeia Public Health", no. 48(1).
 13. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, 2011, Główny Urząd Statystyczny, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-0726
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu