BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pakosz Mieczysław (Uniwersytet Łódzki), Bojanowska Anna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zarządzanie różnorodnością w kontekście dynamiki rynku pracy i zarządzania przedsiębiorstwem - doświadczenia polskie i rekomendacje dla Ukrainy
Diversity Management in the Context of Labour Market Dynamics and Enterprise Management - Polish Experience And Recommendations for Ukraine
Źródło
Journal of Capital Market and Behavioral Finance, 2016, vol. 2(4), s. 27-40, bibliogr. 65 poz.
Słowa kluczowe
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Rynek pracy, Zarządzanie różnorodnością
Political and systemic transformations, Labour market, Diversity management
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Zarządzanie różnorodnością jest swoistym novum zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla finansów publicznych w Polsce. Aktualna sytuacja na rynku pracy jest niezwykle dynamiczna ze względu na zmiany ustawowe powodowane przez podniesienie wieku emerytalnego przy zmniejszeniu się liczby urodzeń i gwałtownym starzeniu się społeczeństwa. Ponadto sytuację potęgują migracje zachodzące w naszym regionie. Coraz częściej w miejscu pracy konieczna będzie współpraca osób o różnym pochodzeniu, odmiennej religii, światopoglądzie oraz coraz bardziej różniących się między sobą wiekowo. Może to powodować konflikty, a w efekcie znaczny wzrost kosztów zarządzania dla przedsiębiorstw, zarówno prywatnych, jak i publicznych. Unia Europejska pokłada nadzieję w zarządzaniu różnorodnością, które ma na celu redukcję kosztów związanych z kierowaniem zespołem ludzkim w firmie. W artykule zostaną opisane dotychczasowe doświadczenia polskie w zakresie wprowadzania zarządzania różnorodnością. Następnie zostanie podjęta próba wypracowania rekomendacji dla Ukrainy, która aspiruje we wszystkich aspektach do Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

Diversity management is a peculiar newness for enterprises, as well as for public finance in Poland. Current situation at the labour market is exceedingly dynamic due to the law changes, spawned retirement age, the decrease of birth rate and exponential ageing of population. Furthermore, situation is intensified by migration processes in our region. Cooperation between people with different ethnicities, religions, worldview and huge age differencies will be necessary more and more often. It could cause conflicts and, as an effect, a huge increase of management costs for private, as well as public enterprises. The European Union have placed its hopes in the diversity management, which is aimed at reduction of costs bonded with the human resources management. In the article earlier Polish experiences at the field of implementation of diversity management are described. Thereafter there will be made an attempt to evolve recomendations for Ukraine, which is a country fully aspiring to the European Union. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arredondo P., 1996, Succesful Diversity Management Initiatives, Sage Publications, Inc.
 2. Bem E., 2007, Przewodnik dobrych praktyk. Firma Równych Szans, Gender Index, UNDP, EQUAL.
 3. Cardinal L., Brown N., 2007, Managing Diversity: Practices of Citizenship, University of Ottawa Press.
 4. Carr-Ruffino N., 1999, Managing Diversity: People Skills for a Multicultural Workplace, Pearson.
 5. Carell M. R., Elbert N. F. Hatfield R. D., 1995, Human Ressource Management: Global Strategies for Managing a Diverse Workforce, Englewood Cliffs.
 6. Chemers M., Oskamp S., Constanzo M., 1995, Diversity in Organizations: New Perspectives for a Changing Workplace, Sage, Thousand Oaks.
 7. Colgan F., Ledwith S., 2002, Gender, Diversity and Trade Unions: International Perspectives (Routledge Studies in Employment Relations), Brunner-Routledge, London.
 8. Cope B., Kalantzis M., 1996, Productive Diversity: A New, "Australian Model for Work and Management", Pluto Press Australia.
 9. Cox. T., Beale R., 1997, Developing Competency to Manage Diversity, Readings, "Cases & Activities", Berret-Koehler.
 10. Cox T., 1993, Cultural Diversity in Organizations: Theory, "Research and Practice", Berrett--Koehler.
 11. Cox T., 2001, Creating the multicultural organization: A strategy for capturing the power of diversity, Jossey-Bass.
 12. Cross E., Katz J., Seashore E., 1994, The Promise of Diversity: Over 40 Voices Discuss Strategies for Eliminating Discrimination in Organizations, Irwin/Macgraw-Hill.
 13. Fernandez J. P., 1993, The diversity advantage, Lexington Books, New York.
 14. Gardenswartz L., Rowe A., 2003, Diverse Teams at Work: Capitalizing on the Power of Diversity, "Society for Human Resource Management".
 15. Gardenswartz L., Rowe A., 1998, Managing Diversity - a complete desk reference and planning guide, McGraw-Hill, New York.
 16. Giddens A., 2007, Europe in the Global Age, Polity Press.
 17. Glazer N., Moynihan D. P., 1963, Beyond the Melting Pot, The M.I.T. Press and Harvard University Press Cambridge, Massachusetts.
 18. Griggs L. B., Louw L. L. 1995, Valuing Diversity: New Tools for a New reality, McGraw-Hill, New York.
 19. Habermas J., 1995, Address: Multiculturalism and the Liberal State, "Stanford Law Review", vol. 47, no. 5, May.
 20. Harvey C. P., Allard M. J., 2001, Understanding and Managing Diversity: Readings, Cases, and Exercises, Prentice Hall.
 21. Healey J. F., 2003, Diversity and Society. Thousand Oaks, Pine Forge Press, Calif.
 22. Hubbard E., 2004, The Diversity Scorecard - Evaluating the Impact of Diversity on Organizational Performance, Elsevier/Butterworth-Heinemann, Amsterdam.
 23. Jamka B., 2011, Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Wolters Kluwer, Warszawa.
 24. Janowska Z., 2014a, Niepełnosprawni, osoby starsze i młodzież na rynku pracy, "Studia Ekonomiczne", nr 167.
 25. Janowska Z., 2014b, Rola kadry kierowniczej w adaptacji wielokulturowych zespołów pracowniczych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 349.
 26. Keil M., Amershi B., Holmes S., Jablonski H., Luthi E., Matoba K., Plett A, von Unruh K., 2007, Poradnik szkoleniowy Zarządzanie różnorodnością, International Society for Diversity Management - IDM, www.idm-diversity.org, wrzesień.
 27. Kirton J., Greene A., 2000, The Dynamics ofManagingDiversity, ,Д Critical Approach", Elsevier Ltd.
 28. Kotygorenko V., 2005, Ethnic Tensions and Conflicts in Contemporary Ukraine, ,,A Politological Concept", NAS of Ukraine, Kijów.
 29. Kukathas Ch., 2003, The Liberal Archipelago: A Theory of Diversity and Freedom, Oxford University Press.
 30. Kymlicka W., 1995, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford University Press.
 31. Levy D., Weiss Y., 2002, Challenging Ethnic Citizenship, Berghahn Books.
 32. Lessem R., 1998, Management development through cultural diversity, Routledge, London.
 33. Lijphart A., 1971, Cultural Diversity and Theories of Political Integration, "Canadian Journal of Political Science", vol. 4, no. 1, March.
 34. Lisowska E., 2013, Gender diversity in the workplace, "Small and Medium-Sized Enterprise & Entrepreneurship Review", February.
 35. Loden M., 1996, Implementing diversity, Mc Graw-Hill, Boston.
 36. Loden M., Rosener J. B., 1991, Workforce America! Managing Employee Diversity as a Vital Resource, Business One Irwin, Illinois.
 37. Mor-Barak M. E., 2005, Managing Diversity. Toward a Globally Inclusive Workplace, Sage, Thousand Oaks, London, New Dehli.
 38. Morrison A., 1992, The New Leaders: Guidelines on Leadership Diversity in America, San Francisco, Jossey-Bass, CA.
 39. Nicita A. (red.), 2000, The evolution of economic diversity, Routledge, London.
 40. Oleksyn T., 2014, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 41. Ozbilgin M. F. (red.), 2009, Equality, Diversity and Inclusion at Work, Elgar, Cheltenham.
 42. Plummer D. 2003, Handbook of Diversity Management: Beyond Awareness to Competency Based Learning, University Press of America.
 43. Pocztowski A., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.
 44. Riccucci N. (red.), 2002, Managing Diversity in Public Sector Workforces, Westview Press.
 45. Ridley M. J., Stockdale M. S., Crosby F. J., 2003, The Psychology and Management of Workplace Diversity, Blackwell Publishers.
 46. Taylor Ch., 1994, Multiculturalism: Examining the politics of recognition, Princeton University Press.
 47. Thomas Jr. R. R., 1992, Beyond Race and Gender: Unleashing the Power of Your Total Work Force by Managing Diversity, Amacom, New York.
 48. Trompennars F., Hampden-Turner Ch., 1998, Riding the Waves of Culture - Understanding Cultural Diversity in Business, McGraw Hill, New York.
 49. Vitman K., Cultural diversity as a mechanism of neutralization of conflict potential of ethnicity, ,,State and Law", no. 47, NAS, Ukraine.
 50. Warwas I., Rogozińska-Pawełczyk A., 2016, Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji, Wydawnictwo UŁ.
 51. Wziątek-Staśko A., 2012, Diversity management. Narzędzie skutecznego motywowania pracowników, Difin.
 52. Yevtukh V. B., 1997, Ethnopolitics in Ukraine, ,,Legal and Culturelogical Aspect", Kyiv.
 53. Dyrektywa Rady 79/7/EWG z dnia 19 grudnia 1978 roku w sprawie stopniowego wprowadzania w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, Dz.U.WE 1979, nr L 006.
 54. Dyrektywa Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 roku wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług, Dz.U.WE 2004, nr L 373/37.
 55. Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy, Dz.U.WE 2006, nr L 204/23.
 56. European Social Charter, 1961, "STE", nr 35, Turyn.
 57. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 2010/C 83/02.
 58. Sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy Rady 2000/43/WE oraz dyrektywy Rady 2000/78/WE, COM/2014/02 final.
 59. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. 1974, nr 24, poz. 141, ze zm.
 60. [www1] http://ec.europa.eu/justice/discrimination/diversity/index_en.htm
 61. [www2] http://blog.orange.pl/biuroprasowe/pr/2148/orange-podpisala-karte-roznorodno-sci
 62. [www3] http://media.carrefour.pl/pr/332388/dzien-roznorodnosci-w-grupie-carrefour
 63. [www4] http://odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/
 64. [www5] http://odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/jak-zostac-sygnatariuszem-karty-roznorodnosci/
 65. [www6] http://odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/sygnatariusze-karty/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-0726
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu