BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janiszewska Dorota (Politechnika Koszalińska), Ossowska Luiza (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Wybrane aspekty oddziaływania rolnictwa na środowisko w państwach Unii Europejskiej
The Impact of Agriculture on the Environment in EU Countries - Selected Aspects
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 1, s. 73-83, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Ochrona środowiska
Agriculture, Environmental protection
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem badań jest omówienie zróżnicowania państw Unii Europejskiej na podstawie wybranych wskaźników oddziaływania rolnictwa na środowisko. Dane liczbowe pochodzą z 2013 roku. Badanie przeprowadzono za pomocą analizy skupień. Do analizy przyjęto następujące cechy diagnostyczne: bilans azotu brutto, udział emisji gazów cieplarnianych pochodzących z rolnictwa danego państwa w całkowitej emisji gazów cieplarnianych pochodzących z rolnictwa państw UE, sprzedaż pestycydów na hektar użytków rolnych (UR), udział emisji amoniaku badanego państwa w ogólnej emisji amoniaku w UE, udział gruntów przystosowanych do nawadniania w ogólnej powierzchni UR oraz udział gruntów ekologicznych w powierzchni UR. W wyniku zastosowania analizy skupień podzielono badane państwa na sześć grup. (abstrakt oryginalny)

The main objective of this article is to discuss the diversity of European Union countries based on selected indicators of agriculture's impact on the environment. Figures come from 2013. The analysis was conducted using the cluster analysis. The following diagnostic features were used for the analysis: gross nitrogen balance, share of greenhouse gas emissions from agriculture in the selected country in total greenhouse gas emissions from agriculture in all of EU countries, pesticide sales per hectare UAA, the share of ammonia emissions in the selected country in total ammonia emissions of all EU countries, share of irrigable areas in total UAA and share of organic area in total UAA. As a result of the cluster analysis examined regions were divided into six groups. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Eurostat (2016). Agriculture, forestry and fishery statistics - 2015 edition, Luxemburg.
 2. Eurostat (2016a). Agriculture, forestry and fishery statistics - 2016 edition, Luxemburg.
 3. Faber, A. (2007). Przegląd wskaźników rolno środowiskowych zalecanych do stosowania w ocenie zrównoważonego gospodarowania w rolnictwie. Studia i Raporty IUNG-PIB, Zeszyt 5, 9-24.
 4. Floriańczyk, Z., Rembisz, W. (2012). Dochodowość a produktywność rolnictwa polskiego na tle rolnictwa unijnego w latach 2002-2010. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 12, Zeszyt 1, 53-62.
 5. Jadczyszyn, T., Kopiński, J. (2013). Produkcyjne i środowiskowe aspekty nawożenia azotem. Studia i Raporty IUNG-PIB, Zeszyt 34(8), 27-45.
 6. Janiszewska, D.A., Ossowska, L. (2014). Zróżnicowanie rolnictwa krajów Unii Europejskiej na podstawie wybranych cech. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 14, Zeszyt 1, Warszawa, 44-54.
 7. Janiszewska, D.A., Ossowska, L. (2016). Zróżnicowanie funkcji rolniczej w krajach Unii Europejskiej na podstawie wybranych cech. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 16, Zeszyt 2,134-144.
 8. Jurga, B., Kopiński, J. (2016). Bilanse azotu i fosforu jako wskaźniki oddziaływania rolnictwa na środowisko. Studia i Raporty IUNG-PIB, Zeszyt 47(1), 125-138.
 9. Kania, J. (2006). Programy rolno-środowiskowe i zasady dobrej rolniczej jako możliwości optymalnego gospodarowania i ochrony doli rzecznych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Nr 4 (1), 77-99.
 10. Kopiński, J. (2007). Bilans azotu brutto na powierzchni pola jako agrośrodowiskowy wskaźnik zmian intensywności produkcji rolnej w Polsce. Zeszyty i Raporty IUNG-PIB, Zeszyt 4, 21-33.
 11. Ligenzowska, J. (2014). Rolnictwo ekologiczne na świecie. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 14, Zeszyt 3, 150-157.
 12. Matyka, M. (2014). Stan rolnictwa w Polsce na tle Unii Europejskiej. Studia i Raporty IUNG-BIP, Zeszyt 40 (14), 9-28.
 13. OECD (2001). Environmental indicators for agriculture, vol. 3, Methods and results. Executive summary, Paris.
 14. Oleszek, W. (2010). Wstęp, Studia i Raporty IUNG-PIB, Zeszyt 19.
 15. Ossowska, L., Janiszewska D.A. (2016). Zróżnicowanie funkcji lasów w krajach Unii Europejskiej. ZeszytyNaukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 16, Zeszyt 3, 292-300.
 16. Pakiet edukacyjny dla młodych rolników w krajach nowo przyjętych do Unii Europejskiej. Rolnictwo a środowisko naturalne, Cypr, Nikozja, 2005.
 17. Parysek, J., Wojtasiewicz, L. (1979). Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego, PWN, Warszawa.
 18. Pierzgalski, E. (2010). Zasoby wodne a rozwój rolnictwa. Studia i Raporty IUNG-PIB, Zeszyt 19, 91-105.
 19. Szuba-Barańska, E., Mrówczyńska-Kamińska, A. (2016). An attempt to assess the impact of agriculture on the environment in the countries of Central-Eastern Europe. Journal of Agribusiness and Rural Areas, Zeszyt 3 (41), 402-412.
 20. Ustawa z 16 marca 2001 r. o rolnictwie ekologicznym, Dz. U. 2001 Nr 38 poz. 452., art. 2., pkt. 4.
 21. Żak, A. (2016). Środki ochrony roślin a zmiany w środowisku naturalnym i ich wpływ na zdrowie człowieka, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1(346), 155-166.
 22. Zaliwski, S. (2007). Emisja gazów cieplarnianych przez rolnictwo. Studia i Raporty IUNG-PIB, Zeszyt 4, 35-47.
 23. Żelezik, M. (2009). Dlaczego rolnictwo ekologiczne? Rocznik Świętokrzyski. Seria B - Nauki Przyrodnicze, 30, 155-166.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.22630/PRS.2017.17.1.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu