BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dopierała Łukasz (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Efektywność produktów emerytalnych oferowanych przez zakłady ubezpieczeń na życie na przykładzie IKE
Efficiency of Pension Products Offered by Life Insurance Companies : the Case of Individual Pension Accounts
Źródło
Finanse i Prawo Finansowe, 2017, vol. 4, nr 2, s. 23-39, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Emerytury, Ubezpieczenia, Efektywność, Fundusze emerytalne, Oszczędności emerytalne
Individual Retirement Arrangements (IRA), Pensions, Insurances, Effectiveness, Pension funds, Retirement savings
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G22, G23, J32
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest określenie efektywności produktów emerytalnych oferowanych przez zakłady ubezpieczeń na życie z punktu widzenia klientów tych instytucji, na przykładzie indywidualnych kont emerytalnych. W artykule zaprezentowano znaczenie produktów oferowanych przez zakłady ubezpieczeń na życie w polskim systemie emerytalnym. Scharakteryzowano zasady funkcjonowania indywidualnych kont emerytalnych oferowanych przez ubezpieczycieli oraz ich wpływ na przydatność tej formy zabezpieczenia z punktu widzenia konsumentów. Ponadto zaprezentowano wyniki badania efektywności inwestycyjnej osiąganej przez ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające w ramach IKE w latach 2005-2015. Badania wskazują, że oferowanie IKE jako samodzielnych produktów ubezpieczeniowych należy uznać za rozwiązanie mało korzystne z punktu widzenia osób gromadzących oszczędności emerytalne.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to determine the efficiency of pension products offered by life insurance companies. The article presents the significance of the products offered by insurance companies in the Polish pension system. Moreover, it characterize the functioning of individual pension accounts offered by insurers from the consumer point of view. In addition, the paper presents the investment efficiency achieved by the insurance capital funds operating within individual pension accounts during the period 2005-2015. The conducted studies also shows that individual pension accounts run as separate insurance products are not a good solution from the perspective of persons gathering pension savings.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Doman M., Doman R., 2009, Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków.
 2. Dopierała Ł., 2016, Polityka inwestycyjna zakładów ubezpieczeń w ramach indywidualnych kont emerytalnych, "Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka", nr 2.
 3. Eling M., Schuhmacher F., 2007, Does the Choice of Performance Measure Influence the Evaluation of Hedge Funds?, "Journal of Banking & Finance", vol. 31, nr 9.
 4. Holzmann R., 1998, A World Bank Perspective on Pension Reform. World Bank, Social Protection Group, Human Development Network.
 5. Kania P., 2011, Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte jako forma zewnętrznego zarządzania ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi zakładów ubezpieczeń na życie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 228.
 6. Komisja Nadzoru Finansowego, http://www.knf.gov.pl
 7. Kucharski B., 2015, Ochrona spadkobierców, uprawnionych do zachowku oraz wierzycieli w razie wskazania uposażonego w umowie ubezpieczenia na życie, "Prawo Asekuracyjne", nr 1.
 8. Markowitz H., 1952, Portfolio Selection, "The Journal of Finance", vol. 7, nr 1.
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, Dz.U. 2016, poz. 562.
 10. Sharpe W. F., 1966, Mutual Fund Performance, "The Journal of Business", vol. 39, nr 1.
 11. Szczepańska M., 2011, Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, Wolters Kluwer, Warszawa.
 12. Szczepańska M, 2012, Charakterystyka prawna opłaty likwidacyjnej pobieranej przez ubezpieczycieli w umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", nr 1.
 13. Szczepański M., 2012, The Design of Supplementary Pension Schemes in Poland and Longevity Risk: Current Situation and Proposed Changes, "Pensions Institute Discussion Paper", styczeń.
 14. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - raport Rzecznika Finansowego, 2016, Rzecznik Finansowy, Warszawa.
 15. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jednolity, Dz.U. 2016, poz. 380, 585 z późn. zm.
 16. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, tekst jednolity, Dz.U. 2013, poz. 392 z późń. zm.
 17. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych, Dz.U. 2004, nr 116, poz. 1205.
 18. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, tekst jednolity, Dz.U. 2014, poz. 1147 z późn. zm.
 19. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2008, nr 220, poz. 1432.
 20. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Dz.U. 2015, poz. 1844 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-5601
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/2391-6478.2.14.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu