BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewczyk Monika (University of Łódź, Poland)
Tytuł
Ethical Aspects of Communication with Clients in Phone Banking
Etyczne aspekty komunikacji z klientem w bankowości telefonicznej
Źródło
Finanse i Prawo Finansowe, 2017, vol. 4, nr 2, s. 67-78, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Usługi finansowe, Etyka biznesu, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Bankowość elektroniczna
Financial services, Business ethics, Corporate Social Responsibility (CSR), E-banking
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G20, M14
streszcz., summ.
Abstrakt
W obecnych czasach rozwój technologii umożliwia komunikację za pośrednictwem nowych kanałów. Internet oraz telefony komórkowe stały się głównym sposobem komunikacji. Banki i inne instytucje finansowe wykorzystują nowe formy komunikacji w celu utrzymania stałej relacji z klientami. Większość z tych form wspiera nie tylko działalność banków, ale także ułatwia klientom korzystanie z produktów i usług. Jedną z najbardziej popularnych form komunikacji z klientami stały się rozmowy telefoniczne. Jednocześnie obserwuje się rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, która wyznacza etyczne zasady w biznesie. Niniejsza praca odnosi się do zagadnień konsumenckich. Omawia się etyczne aspekty, takie jak relacje z klientami, uczciwa i przejrzysta polityki marketingowa, edukacja rynku, rzetelna informacja na temat produktów i usług oraz ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo klientów. Głównym celem pracy jest analiza czy bankowość telefoniczna jest postrzegana, jako etyczny sposób komunikacji z klientami. Artykuł analizuje etyczne aspekty bankowości telefonicznej, a także prezentuje wyniki empiryczne na podstawie badań przeprowadzonych wśród klientów.(abstrakt oryginalny)

The current state of development of technology allows communication through more and more new channels. The internet and mobile phones have become the main way to communicate. Banks and other financial institutions use these new forms of communication to maintain a constant relation with their clients. Most of these new forms not only support the activity of banks, but also facilitate use of the bank's products and services by the client. One of the most popular forms of communication with clients is by phone. At the same time, the developments in the concept of corporate social responsibility are observed and determine ethical rules for business. The rules examined in this paper relate to consumer issues, and the paper discusses some ethical aspects, such as relations with clients, fair and transparent marketing policy, market education, reliable information about the products and services and their impact on the health and safety of the customers. The aim of this study is to examine whether phone banking is perceived by clients as an ethical method of communication. The paper analyzes the ethical aspects of phone banking and also presents empirical findings on the basis of research conducted among the clients.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brown I., Cajee Z., Davies D., Stroebel S., 2003, Cell phone banking: predictors of adoption in South Africa-an exploratory study, International Journal of Information Management 23.
 2. Calisir F., Gumussoy C. A., 2008, Internet banking versus other banking channels: Young consumers' view, International Journal of Information Management 28.
 3. Dąbrowski T. J., 2016, Kształtowanie reputacji banku komercyjnego. Podejście symboliczne i substancjalne, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 4. Dziuba J., 2015, Finance and accounting for sustainable development: responsibility, ethic, financial stability, Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wrocław.
 5. International Organization for Standardization, 2014, Guidance on social responsibility, Discovering ISO 26000, Switzerland.
 6. KNF, 2010, Usługi bankowości elektronicznej dla klientów detalicznych. Charakterystyka i zagrożenia, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 7. Komisja Europejska, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w UE, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=331&langId=pl, [accessed: 10.02.2017].
 8. Korenik D., 2009, Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy, Difin, Warszawa.
 9. Łukasiewicz-Kamińska A., 2011, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa finansowego, Difin, Warszawa.
 10. Milic-Czerniak R., 2012, Etyka w działalności banków, miesięcznik finansowy BANK, Warszawa.
 11. Pluskota P., 2003, Współczesne kanały dystrybucji produktów bankowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 12. Polasik M., 2008, Bankowość elektroniczna, Istota-Stan-Perspektywy, CeDeWu, Warszawa.
 13. Talukder M., Quazi A., Sathye M., 2014, Mobile Phone Banking Usage Behaviour: An Australian Perspective, Australasian Accounting, Business and Finance Journal, vol. 8, iss. 4.
 14. Zalewska-Bochenko A., 2013, Bankowość telefoniczna i jej wpływ na rozwój bankowości elektronicznej [w:] Studia Ekonomiczne, nr 173 Innowacje w bankowości i finansach. T. 1, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-5601
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/2391-6478.2.14.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu