BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śliwa Jacek (Uniwersytet Rzeszowski), Sadowska Izabela (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Naruszenie praw konsumenta w reklamie usług finansowych
Abuse of Consumer Rights in Financial Service Advertising
Źródło
Finanse i Prawo Finansowe, 2017, vol. 4, nr 2, s. 79-99, bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe
Konsument, Kredyt konsumencki, Usługi finansowe, Reklama
Consumer, Consumer loan, Financial services, Advertising
Uwagi
Klasyfikacja JEL: K22, E51
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Abstrakt
Niniejsza publikacja dotyczy obowiązków informacyjnych, które ustawodawca narzuca kredytodawcom i pośrednikom kredytowym już na etapie reklamy kredytów konsumenckich. Obowiązki te, wynikające z ustawy o kredycie konsumenckim, nie zawsze jednak są respektowane przez instytucje finansowe, świadczące tego typu usługi. Wnioski takie można wyciągnąć przede wszystkim z analizy ostatnich decyzji Prezesa UOKiK, który wskazał na liczne nieprawidłowości w tym zakresie. W niniejszym opracowaniu omówione zostaną obowiązków informacyjne w zakresie oferowania usług kredytowych zawarte w ustawie o kredycie konsumenckim.(abstrakt oryginalny)

This publication pertains to disclosure requirements which legislator imposes on creditors and credit intermediaries already at the stage of advertising consumer credits. These obligations, resulting from Consumer Credit Act, are not always respected by financial institution providing this type of service. Such conclusions can be drawn based primarily on last analysis of decisions made by the President of UOKiK, who pointed out numerous irregularities in this scope. In this note disclosure requirements in the field of offering credit services, included in the Consumer Credit Act, will be discussed.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa 2006/114/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej, Dz.U. UE L 2006 r., Nr 376, str. 21, wersja ujednolicona.
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG, Dz.U. UE. L. 2008 r., Nr 133, str. 66 z późn. zm.
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 04 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckim umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniającej dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE, Dz.U. L 60 z 28.2.2014 r., s. 34-85.
 4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997 r., Dz.U., nr 78, poz. 483.
 5. Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 07 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych, M.P. 2016, poz. 46.
 6. Ustawa z dnia 09 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2015, poz. 1830.
 7. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, tj. Dz.U. 2016, poz. 1528.
 8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, t.j. Dz.U. 2003, nr 153, poz. 1503 z późn. zm.
 9. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, tj. Dz.U. 2017, poz. 459.
 10. Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, Dz.U. 2017, poz. 819.
 11. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, t.j. Dz.U. 2016, poz. 3 z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, t.j. Dz.U. 2016, poz. 639 z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, t.j. Dz.U. 2017, poz. 683.
 14. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2006 r. Sygn. III SK 7/06 - OSNP 2007 nr 13-14 poz. 207, LEX Omega 2015.
 15. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia 2004 r. Sygn. K 33/03, OTK-A 2004, nr 4, poz. 31.
 16. Chruściak M., Kopeć A., Kłoda M., Kott G., Ostrowski T., Szakun M., 2012, Ustawa o kredycie konsumenckim. Rekomendacje interpretacyjne podstawowych regulacji. Komentarz, Legalis, Warszawa.
 17. Czech T., 2012, Kredyt konsumencki. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 18. Doroszewski W. (red.), Słownik języka polskiego, www.sjp.pwn.pl
 19. Góral L., 2012, Reklama a informacja o usługach bankowych, [w:] M. Namysłowska (red.), Reklama. Aspekty prawne, wyd. 1, Wolters Kluwer Polska S.A.
 20. Kopeć-Kowalczyk M., 2014, Reklama kredytu konsumenckiego w świetle ustawy o kredycie konsumenckim, "Studia Iuridica", nr 58.
 21. Ofiarski Z., 2015, Ustawa o kredycie konsumenckim. Komentarz, LEX.
 22. Reklamy kredytów konsumenckich - decyzje UOKiK, https://uokik.gov.pl/aktualno-sci.php?news_id=12283.
 23. Rogoń D., 2015, Kredyt hipoteczny w "pakiecie" z usługą dodatkową w świetle dyrektywy hipotecznej, [w:] M. Kućka, K. Pałka (red.), Nie tylko hipoteka... Zeszyt jubileuszowy dedykowany profesorowi Jerzemu Pisulińskiemu, Warszawa.
 24. Rutkowska-Tomaszewska E., 2011, Nieuczciwe praktyki na rynku bankowych usług konsumenckich, wyd. 1, Wolters Kluwer Polska S.A., [za:] Międzynarodowy Kodeks Etyczny Reklamy Izba Handlowa w Paryżu 1939 r., LexOmega 2015.
 25. Rutkowska-Tomaszewska E., 2014a, Bankowość konsumencka, [w:] W. Góralczyk (red.), Problemy współczesnej bankowości, wyd. 1, Wolters Kluwer Polska S.A., (LEX).
 26. Rutkowska-Tomaszewska E., 2014b, Obowiązki informacyjne w ustawie o kredycie konsumenckim, [w:] W. Góralczyk (red.), Problemy współczesnej bankowości, wyd. 1, Wolters Kluwer Polska S.A., (LEX).
 27. Rutkowska-Tomaszewska E., 2014c, Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów na rynku usług finansowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku usług bankowych na przykładzie wybranych najnowszych decyzji Prezesa UOKiK, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, nr 5(3) - www.ikar.wz.uw.edu.pl.
 28. Tereszkiewicz P., 2014, Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe, wyd. 1, Wolters Kluwer Polska S.A.
 29. Decyzja częściowa Prezesa UOKiK Delegatura w Bydgoszczy nr RBG - 10/2014 z 22 maja 2014 r.
 30. Decyzja Prezesa UOKiK Nr DDK 3/2016 z 09 marca 2016 r.
 31. Decyzja Prezesa UOKiK Nr DDK 4/2016 z 09 marca 2016 r.
 32. Decyzja Prezesa UOKiK Nr DDK 5/2016 z 09 marca 2016 r.
 33. Decyzja Prezesa UOKiK Nr DDK 6/2016 z 09 marca 2016 r.
 34. Decyzja Prezesa UOKiK Nr DDK 7/2016 z 09 marca 2016 r.
 35. European Commission, Commission staff working document Guidelines on the application of directive 2008/48/WE (consumer credit directive) in relation to costs and the annual percentage rate of charge, SWD(2012) 128 final, Bruksela 08.05.2012.
 36. Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego, www.rf.gov.pl.
 37. Pismo Komisji Nadzoru Finansowego z 13.04.2012 r., nr DOK/WPR/0735/5/1/12/BK.
 38. Pismo Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 20.02.2012 r., nr DDK-076-118/11/BK.
 39. Raport kwartalny z marca 2017 r. Biura Informacji Kredytowej Kredyt Trendy opracowany przez Departament Business Intelligence w Biurze Informacji Kredytowej S.A.
 40. Uzasadnienie projektu ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 15 listopada 2010 r., Druk Sejmu VI kadencji, Nr 3596, www.sejm.gov.pl.
 41. Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, Druk Sejmu VIII kadencji, Nr 1210, www.sejm.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-5601
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/2391-6478.2.14.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu