BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Warchlewska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Niepełnosprawność a zagrożenie wykluczeniem finansowym
Disability and the Threat of Financial Exclusion
Źródło
Finanse i Prawo Finansowe, 2017, vol. 4, nr 2, s. 115-129, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Wykluczenie finansowe, Osoby niepełnosprawne, Prawa człowieka, Dobre praktyki, Sektor bankowy
Financial exclusion, Disabled people, Human rights, Good practice, Banking sector
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D18, G02, G21, J14
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest diagnoza problemu wykluczenia finansowego wśród osób z niepełnosprawnością. Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie działań sektora bankowego mającego na celu wyrównywanie szans dostępu do usług bankowych oraz krytyczna ich analiza. Na kanwie regulacji prawnych i działań Związku Banków Polskich przedstawiona została sytuacja osób z niepełnosprawnością oraz zwrócono uwagę na istotę wykluczenia finansowego. Podstawą do analizy były dostępne źródła literatury oraz wyniki badań własnych, które pozwoliły wskazać dalsze kierunki badań. Struktura artykułu jest podporządkowana celowi badawczemu.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to diagnose the problem of financial exclusion among people with disabilities. The subject of this study is to present the activities of the banking sector aimed at equalizing the chances of access to banking services and critically analyzing them. The situation of people with disabilities and the essence of financial exclusion are presented in the regulations and activities of the Polish Bank Association. The source of literature was the basis for the analysis and the results of own research, which allowed to indicate further directions of research. The structure of paper is subordinate to the research goal.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alińska A., 2008, Instytucje mikrofinansowe w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym, "Monografie i Opracowania" 558, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 2. Alińska A., 2011, Skala ubankowienia polskiego społeczeństwa, [w:] M. Dylewski, B. Filipiak (red.), "Zeszyty Naukowe", nr 37, WSB, Poznań.
 3. Deloitte, 2012, Doświadczenie klienta w relacjach z bankami w Polsce, https://bs.net.pl/upload/File/Raporty/pl_doswiadczenia_klienta_w_relacjach_z_bankami_Deloitte_2012.pdf.
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r., EUR-Lex L257/214.
 5. Florek-Łuszczki M., Lachowski S., 2013, Działania instytucjonalne na rzecz osób niepełnosprawnych, "Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu", t. 19, nr 4.
 6. Galasiński D., 2013, Osoby niepełnosprawne czy z niepełnosprawnością?, "Niepełnosprawność - Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania", nr IV (9), PFRON.
 7. Integracja, 2016, Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością, Wydawca Integracja. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa.
 8. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, EUR-Lex C 326/391.
 9. Kempson E., Whyley C., 2000, In or out? A literature and research review, "Consumer Research", nr 3.
 10. KNF, 2017, Informacja o zasadach dostępu do podstawowego rachunku płatniczego, https://www.knf.gov.pl/Images/zasady_dostepu_do_podstawowego_rachunku_platniczego_tcm75-49835.pdf.
 11. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.
 12. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., Dz.U. 2012, poz. 1169.
 13. Koszowski M., 2009, Prawnik radzi: Pełnomocnictwo do rachunku bankowego, http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/43447.
 14. Koźliński T., 2010, Wykluczenie płatnicze w Polsce i innych krajach UE, http://www.nbp.pl/systemplatniczy/wykluczeniefinansowe/download/wykluczenie_platnicze_w_polsce_i_innych_krajach_ue.pdf.
 15. Koźliński T., 2013, Zwyczaje płatnicze Polaków, Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Płatniczego.
 16. Maciejasz-Świątkiewicz M., 2013, Wykluczenie finansowe i narzędzia jego ograniczania, "Studia i Monografie", nr 488, Uniwersytet Opolski, Opole.
 17. Narodowy Bank Polski, 2003, Bank dostępny. Dostosowanie polskich banków do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych, Wydawnictwo NBP i Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Warszawa.
 18. Ploch L., 2009, W kręgu kultury osób niepełnosprawnych, [w:] Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, kulturowym oraz politycznym, "Socius" Polsko-niemieckie pismo o osobach z niepełnosprawnościami, nr 3.
 19. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES?61/106 z dnia 13 grudnia 2006 r., Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych.
 20. Rzecznik Praw Obywatelskich, 2011, Dostępność infrastruktury publicznej dla osób z niepełnosprawnością. Analiza i zalecenia, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka, Warszawa.
 21. Samcik M., 2013, Na dywanik za to, że nie wciągnąłeś klientowi kitu? Tak banki "motywują" pracowników, http://samcik.blox.pl/2013/04/Na-dywanik-za-to-ze-nie-wcisnales-klientowikitu.html.
 22. Szreniawska M., 2012, Znaczenie ratyfikacji konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, "Niepełnosprawność - Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania", nr III (4), PFRON.
 23. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, M.P. 1997, nr 50, poz. 475.
 24. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. 2010, nr 226, poz. 1475 ze zm.
 25. Warchlewska A., 2015a, Bariery dostępu do obrotu bezgotówkowego na przykładzie pokolenia 55+, [w:] B. Borusiak, K. Pająk (red.), Nowe wyzwania gospodarcze a problemy zarządcze w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa.
 26. Warchlewska A., 2015b, Wykluczenie finansowe jako wyzwanie dla sektora bankowego (na przykładzie aglomeracji poznańskiej), rozprawa doktorska, promotor: prof. dr hab. Alfred Janc, dostęp w Bibliotece UEP, Poznań.
 27. The World Bank, 2014, Financial Inclusion Data/Global Findex, http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/country/poland
 28. Zboroń H., 2004, Koncepcja sprawiedliwości J. Rawlsa, [w:] B. Pogonowska (red.), Elementy etyki gospodarki rynkowej, PWE, Warszawa.
 29. ZBP, 2013, Kodeks etyki bankowej (Zasady dobrej praktyki bankowej), https://zbp.pl/public/repozytorium/dla_konsumentow/rekomendacje/KEB_final_WZ.pdf.
 30. ZBP, 2014, Dobre praktyki obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki, https://zbp.pl/dlakonsumentow/obsluga-osob-z-niepelnosprawnosciami.
 31. ZBP, 2016a, List skierowany do Prezesów Zarządów Banków i Członków Związku Banków Polskich, Warszawa 19 kwietnia 2016 r., https://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/newsletter/2016_kwiecien/Zacznik_15.pdf.
 32. ZBP, 2016b, Związek Banków Polskich pomaga w poprawie jakości obsługi osób z niepełnosprawnościami, http://instytucjaroku.pl/?p=968.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-5601
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/2391-6478.2.14.09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu