BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rotar Natalija (Czerniowiecki Uniwersytet Państwowy im. J. Fedkowycza)
Tytuł
Polìtična učastʹ gromadân Ukraïni u modernìzacìjnih procesah sučasnostì âk vìdobražennâ osoblivostej vzaêmovìdnosin v sistemìvlada - suspìlʹstvo
Polityczna aktywność obywateli ukraińskich w procesach modernizacyjnych jako odbicie relacji władza - społeczeństwo
Political participation of citizens of Ukraine in the modernization process of modernity as reflection of the relations in the system power - society
Źródło
Eastern Review, 2012, vol. 1, s. 103-120
Słowa kluczowe
Relacje państwo-obywatel, Sytuacja społeczno-ekonomiczna, Modernizacja
State-citizen relations, Social and economic conditions, Modernization
Uwagi
rez., streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Głównym wyzwaniem, z jakim boryka się współczesne ukraińskie społeczeństwo, jest zapewnienie znaczącego poziomu zaangażowania obywateli w proces modernizacji politycznej. Specyfika ukraińskiego społeczeństwa polega na tym, że zachodnioeuropejska praktyka modernizacji gospodarczej sama w sobie jest rozumiana jako czynnik sprzyjający masowej partycypacji politycznej, jako że posiadanie znacznych zasobów ekonomicznych i kognitywnych z punktu widzenia odejścia od wartości związanych z przetrwaniem na rzecz wartości związanych z autoekspresją nie przyczynia się do konsolidacji społeczeństwa wokół strategicznych celów modernizacji. W przypadku Ukrainy mamy do czynienia z określonymi modelami partycypacji politycznej, które wynikają z narodowych politycznych i instytucjonalnych uwarunkowań, które łączą w sobie formalne i nieformalne odzwierciedlają specyfikę kultury politycznej ukraińskiego społeczeństwa. Cechy ukraińskiego systemu politycznego i transformacyjna natura jego podstawowych zasad rządzących relacjami pomiędzy stosunkami pomiędzy rządem a obywatelami przyczyniły się do wykształcenia się trzech głównych modeli partycypacji politycznej: wyborczej, protestu, dyskursywnej. Modernizacyjny potencjał partycypacji politycznej początków XXI w. determinowany jest nie tyle przez jego elektoralne formy, a raczej możliwości, jakimi dysponują obywatele w sferze publicznej, co z kolei odzwierciedla charakter i jakość relacji pomiędzy państwem i społeczeństwem. (abstrakt oryginalny)

One of the major challenges facing the contemporary Ukrainian society is the institutional and motivation to ensure a high level of inclusion of citizens in the process of political modernization. The peculiarity of the Ukrainian society is that characteristic of Western societies practice of economic modernization is itself understood as favorable conditions for mass political participation, since possession of a large economic and cognitive resources for moving from survival values to self-expression values, compounded reinforced, sometimes decisive, values of the factor of political and ideological nature, which do not contribute to the consolidation of society around the strategic objectives of modernization. By citizens of Ukraine together models of political participation due to the specifics of the national political and institutional context, which combines both formal political institutions and informal caused by features of the political culture of the Ukrainian society. Features of the political system of Ukraine, its transformational nature of the basic principles of relations between the government and citizens contributed to the formation of three main models of political participation - electoral, protest, discursive. Modernization potential of political participation in the early twenty-first determined not so much by its electoral forms as possible the participation of citizens in the area of public policy, which is a reflection of the character and quality of the relationship between state and society. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Офіційні результати виборів Президента України 1 грудня 1991 р., "Урядовий кур'єр", 14.12.1991, No. 38-39, s. 1
  2. Вибори Президента України 1999, Інформаційно-аналітичне видання, ред. М. М. Рябець, М. І. Ставнійчук, ЦВК, Київ 2000, c. 400
  3. Президентські вибори 2010 р. Результати голосування по Україні, http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2010/WP0011.
  4. Вибори Президента України 2004 року. Електоральна статистика.Інформаційно-аналітичне видання, ред. Я. В. Давидович, ЦВК, Київ 2005, c. 608
  5. Н. Ротар, Політична участь громадян України у системних трансформаціях перехідного періоду: Монографія, Рута, Чернівці 2007, c. 151-152.
  6. Л. Шкляр, Політична реформа в Україні: концептуальний аналіз, "Наукові записки" 2002, No. 21, s. 9-10
  7. Фінальний звіт загальнонаціонального моніторингу реалізації у 2009 році Концепції сприяння розвитку громадянського суспільства на рівні міністерств та обласних державних адміністрацій, ред. О. Хмара, Ю. Ращупкіна, М. Лациба, http://www.ucipr.kiev.ua/files/books/handouts_conference22Oct10.pdf
  8. F. Wilson, Review: Interest Groups and Politics in Western Europe: the Neo-Corporatist Approach, "Comparative Politics" 1983, Vol. 16, No. 1, c. 106.
  9. C. Offe, Attribution of Public Status to Interest Groups, [в:] Organizing Interests in Western Europe, ed. S. Berger, Cambridge University Press, New York 1981, c. 139.
  10. Ph. Schmitter, Still the Century of Corporatism. Social-political Structures in the Iberian World, [в:] The New Corporatism, eds R. Pike, T. Stritch, University of Notre Dame Press, London 1974, c. 124.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1427-9657
Język
ukr
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/18524
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu