BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majewska Aneta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Zakres obowiązywania zasad ogólnych postępowania administracyjnego
Applicability of General Principles of Administrative Procedure
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2016, Vol. 25, nr 4, s. 147-170, bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Postępowanie administracyjne, Kodeks postępowania administracyjnego, Regulacje prawne
Administrative proceedings, Code of Administrative Procedure (CAP), Legal regulations
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Problematyka zakresu obowiązywania zasad ogólnych sformułowanych w art. 6-16 k.p.a. ma charakter sporny i dyskusyjny. Przedmiotem analizy w niniejszym artykule będzie obowiązywanie zasad ogólnych w postępowaniu jurysdykcyjnym, w innych postępowaniach unormowanych w k.p.a. oraz w postępowaniach unormowanych poza k.p.a. W doktrynie prezentowane są zróżnicowane poglądy co do mocy obowiązywania zasad ogólnych we wskazanych postępowaniach. Nie budzi wątpliwości jedynie fakt, że zasady ogólne k.p.a. są normami prawa, które zostały wyodrębnione w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym i obowiązują w nim w pełnym zakresie. Zasięg obowiązywania zasad ogólnych k.p.a. nie ogranicza się tylko do jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego. Niektóre zasady ogólne mają pełne zastosowanie w postępowaniach uproszczonych z uwagi na istotę i specyfikę tych postępowań. Ponadto zasady ogólne k.p.a. należy stosować również w postępowaniach pozakodeksowych, unormowanych w innych aktach regulujących procedurę administracyjną. (abstrakt oryginalny)

The issue of applicability of general principles included in Articles 6-16 of the Code of Administrative Procedure is a controversial and a disputable one. Applicability of general principles in jurisdictional procedure, in other procedures regulated by the Code of Administrative Procedure and in the procedures regulated by provisions other than those included in the Code of Administrative Procedure, will be analysed. The doctrine presents different opinions concerning the force of applicability of general principles in those procedures. One thing is certain: general principles of the Code of Administrative Procedure are legal norms which have been singled out in jurisdictional administrative procedure where they fully apply. The range of applicability of general principles of the Code of Administrative Procedure is not limited only to jurisdictional administrative procedure; some principles apply fully to summary procedures due to their nature and specificity. Additionally, general principles of the Code of Administrative Procedure should be also applied to procedures not regulated by codes, which are regulated by other acts concerning administrative procedure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonów K., Wybrane zagadnienia stosowania przepisów k.p.a. w postępowaniu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2007, nr 10.
 2. Bojanowski E., Zakres mocy obowiązującej zasad ogólnych kodeksu postępowania administracyjnego, "Prace i Materiały - Administracja i Zarządzanie" 1991, nr 12.
 3. Borkowski J., [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2007.
 4. Borkowski J., [w:] J. Borkowski, B. Adamiak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2014.
 5. Dawidowicz W., Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1983.
 6. Hauser M., Odesłania w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, Warszawa 2008.
 7. Hauser R., Skoczylas A., Odpowiednie stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, [w:] System egzekucji administracyjnej, red. J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz, Warszawa 2004.
 8. Hauser R., Skoczylas A., Rola zasad ogólnych postępowania administracyjnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie uchwalenia k.p.a., red. J. Niczyporuk, Lublin 2010.
 9. Janowicz Z., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądem administracyjnym, Warszawa - Poznań 1987.
 10. Jendrośka J., Zasady postępowania administracyjnego, [w:] Księga pamiątkowa Prof. E. Ochendowskiego, Toruń 1999.
 11. Kędziora R., Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2008.
 12. Kmiecik Z.R., Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2011.
 13. Kmiecik Z.R., Kosieradzka E., Mit o adresacie decyzji administracyjnej, "Samorząd Terytorialny" 2013, nr 7-8.
 14. Krzykowski P., Funkcje zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego, [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie uchwalenia k.p.a., red. J. Niczyporuk, Lublin 2010.
 15. Kuźniar J., Stosowanie przepisów k.p.a. w sprawach z ubezpieczenia społecznego, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych" 2002, nr 11.
 16. Martysz C., [w:] G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 2007.
 17. Matan A., [w:] G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 2007.
 18. Nowacki J., "Odpowiednie" stosowanie przepisów prawa, "Państwo i Prawo" 1964, z. 3.
 19. Postanowienie SN z dnia 8 lipca 1998 r., III CZP 17/98, OSNC 1999, nr 1, poz. 19.
 20. Rozmaryn S., O zasadach ogólnych kodeksu postępowania administracyjnego, "Państwo i Prawo" 1961, z. 12.
 21. Uchwała SN z dnia 2 kwietnia 1993 r., III CZP 39/93, OSNC 1993, nr 10, poz. 178.
 22. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267).
 23. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r., nr 229, poz. 1954 z poźn. zm.).
 24. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.).
 25. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r., nr 205, poz. 1585 ze zm.).
 26. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( t.j. Dz.U. z 2009 r., nr 153, poz. 1227 ze zm.).
 27. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2007 r., nr 111, poz. 765 ze zm.).
 28. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (t.j. Dz.U., nr 128, poz. 1403 ze zm.).
 29. Wierzbowski M., Wiktorowska A., [w:] M. Szubiakowski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe i egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2012.
 30. Woś T., [w:] T. Woś (red.), H. Knysiak-Molczyk, A. Krawiec, M. Kamiński, T. Kiełkowski, Postępowanie administracyjne, Warszawa 2013.
 31. Wróbel A., [w:] K. Chorąży, W. Taras, A. Wróbel, Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2009.
 32. Wróbel A., [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2000.
 33. Wróbel A., Stosowanie zasad ogólnych postępowania administracyjnego w postępowaniu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, [w:] Procedury w ubezpieczeniach emerytalnych i rentowych, red. B. Wagner, M. Nowak, Gniezno 2008.
 34. Wyrok NSA z dnia 18 października 1985 r., II CR 320/85, OSNC 1986, nr 10, poz. 158.
 35. Wyrok NSA z dnia 13 czerwca 2000 r., I SA/Ka 2160/98, Lex nr 43969.
 36. Wyrok NSA z dnia 25 kwietnia 2003 r., III SA 2585/02, Lex nr 148901.
 37. Wyrok SN z dnia 20 października 2004 r., III UK 111/04, OSNP 2005, nr 8, poz. 115.
 38. Zarządzenie MSZ z dnia 4 listopada 1985 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przed konsulem (M.P., nr 35, poz. 233).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.4.147
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu