BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobczak Jacek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Prawodawstwo samorządu województwa w zakresie prowadzenia polityki rozwoju w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
Legislation of the Self-government of the Voivodeship Concerning the Development Policy in the Light of the Jurisdiction of the Constitutional Tribunal
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia, 2016, Vol. 25, nr 4, s. 221-234, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Województwo, Prawodawstwo, Rozwój regionalny, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Trybunał Konstytucyjny
Local government, Voivodship, Legislation, Regional development, Judgement of Constitutional Tribunal, Constitutional Court
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej do źródeł prawa powszechnie obowiązującego zalicza źródła prawa miejscowego. Są one stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego lub terenowe organy administracji rządowej na podstawie ustaw i w ich granicach oraz obowiązują wyłącznie na obszarze właściwości organów, które je wydały. Ustawa o samorządzie województwa przyznała prawo uchwalania aktów prawa miejscowego sejmikowi województwa jako organowi stanowiącemu, pozbawiając jednocześnie zarząd województwa prawa do wydawania przepisów porządkowych. W okresie przed wejściem Polski do Unii Europejskiej dominującą pozycję w zakresie prawodawstwa wśród organów samorządu województwa miał sejmik. Sytuacja ta zmieniła się w sposób zasadniczy od chwili akcesji Polski do UE. Szerokie uprawnienia prawodawcze uzyskał zarząd województwa na podstawie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Trybunał Konstytucyjny, w toku realizacji kontroli konstytucyjności prawa, sformułował szereg tez, odnoszących się do prawodawstwa zarządu województwa, delegowanych przez ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W świetle tego orzecznictwa należy przyjąć, że zarząd województwa nie może być adresatem delegacji ustawowej w zakresie materii zarezerwowanych wyłącznie dla ustaw kształtujących prawa i obowiązki jednostki, a uchwały zarządu mogą mieć jedynie charakter aktów wykonawczych prawa wewnętrznego. (abstrakt oryginalny)

According to the Constitution of the Republic of Poland, enactments of local law issued by the operation of organs shall be a source of universally binding law of the Republic of Poland in the territory of the organ issuing such enactments. In the Act on Voivodship Government the right to pass enactments of local law has been granted to provincial assembly as a constitutive organ of local government. Simultaneously, a voivodeship board has been deprived of the right to pass order regulations. In the period before the accession of Poland to the European Union a provincial assembly has had the strongest juridical position among the voivodeship authorities, but since that the situation has changed radically. On the basis of the Act of Regional Development a voivodeship board has gained wide juridical rights. The Constitutional Tribunal, during the process of the constitutional control of law, has formulated a lot of policies about legislation of a voivodeship board created on the basis of the Act of Regional Development. In the light of this jurisdiction a voivodeship board is not entitled to pass laws concerning the freedoms, rights and obligations of citizens. In addition to that, the resolutions of a voivodeship shall be of an internal character and shall bind only this organizational unit. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bałaban A., Granice i postacie prawodawstwa samorządowego, [w:] Samorządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., red. Z. Witkowski, A. Bień-Kacała, Toruń 2013.
 2. Borowicz K., Zasady prowadzenia polityki rozwoju. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. z komentarzem, Warszawa 2008.
 3. Cieślak Z., Lipowicz J., Niewiadomski Z., Prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 2000.
 4. Dąbek D., Prawo miejscowe, Warszawa 2015.
 5. Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2012.
 6. Działocha K., Komentarz do art. 87, [w:] Konstytucja RP. Komentarz, red. L. Garlicki, Warszawa 1999.
 7. Działocha K., Komentarz do art. 94, [w:] Konstytucja RP. Komentarz, red. L. Garlicki, Warszawa 1999.
 8. Działocha K., System źródeł prawa powszechnie obowiązującego w Konstytucji i praktyce, [w:] Konstytucyjny system źródeł prawa w praktyce, red. A. Szmyt, Warszawa 2005.
 9. Działocha K., Uwagi ogólne do art. 93, [w:] Konstytucja RP. Komentarz, red. L. Garlicki, Warszawa 1999.
 10. Garlicki L., Źródła prawa powszechnie obowiązującego - prawo krajowe, [w:] System prawa administracyjnego, t. 2: Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012.
 11. Konstytucyjny system organów państwowych, red. E. Gdulewicz, Lublin 2015.
 12. Kotulski M., Akty prawa miejscowego stanowione przez samorząd terytorialny, "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 11.
 13. Lemańska J., Adekwatność prawnej regulacji pozycji zarządu województwa w odniesieniu do podstawowego zadania samorządu województwa - rozwoju regionalnego, [w:] Pozycja ustrojowa organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, red. M. Stec, K. Małysa-Sulińska, Warszawa 2014.
 14. Lemańska J., Zakres i stopień samodzielności samorządu województwa w procesie programowania i realizacji rozwoju regionalnego, [w:] Rozwój regionalny - instrumenty realizacji i rola samorządu województwa, red. M. Stec, K. Bandaczewski, Warszawa 2015.
 15. Orłowski W., Sobczak J., Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na pozycję i funkcjonowanie samorządu województwa, [w:] Kadry dla gospodarki transgranicznej, red. M. Kowerski, I. Pieczykolan, Zamość 2012.
 16. Orzeczenie TK, K 21/98, OTK ZU 1998, nr 7, poz. 116.
 17. Orzeczenie TK, K 36/00, OTK ZU 2002, nr 5/A.
 18. Poździk R., Ocena i wybór projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, Warszawa 2013.
 19. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
 20. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
 21. Szewc A., Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, Warszawa 2008.
 22. Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2012.
 23. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1649).
 24. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r., poz. 1146).
 25. Wronkowska A., System źródeł prawa w nowej Konstytucji, "Biuletyn RPO. Materiały" 2000, z. 38.
 26. Wyrok TK z dnia 28 czerwca 2000 r., sygn. K 25/99, OTK ZU 2000, nr 5, poz. 141.
 27. Wyrok TK z dnia 12 grudnia 2011 r., sygn. P 1/11 (115/10A/211).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6375
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.4.221
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu