BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jóźwiak Wojciech (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Wspólna unijna polityka rolna po 2020 roku : kontynuacja obecnej praktyki czy zerwanie z nią
The EU Common Agricultural Policy Post-2020 : Continuation of or a Break from the Current Practice
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2017, nr 3, s. 3-18, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Polityka rolna, Polityka rolna UE, Wspólna Polityka Rolna
Agricultural policy, EU agricultural policy, Common Agricultural Policy (CAP)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Centralne instytucje Unii Europejskiej i środowiska naukowe w niektórych krajach unijnych rozpoczęły prace, które pozwalają wstępnie zarysować kształt wspólnej polityki rolnej na kolejną unijną perspektywę finansową. Na podstawie analizy oficjalnych dokumentów polskich i unijnych oraz opracowań powstałych w środowiskach naukowych w artykule sformułowany został pogląd, że wspólna polityka rolna w następnej unijnej perspektywie finansowej nie będzie tylko nieco skorygowaną wersją polityki realizowanej obecnie. Okoliczności wymuszają bowiem wprowadzenie głębszych zmian, ale nie należy oczekiwać całkowitego zerwania z dotychczasową praktyką. Prace nad sformułowaniem wspólnej polityki rolnej na następną perspektywę finansową będą najprawdopodobniej wymagać od polskiego rządu szukania rozwiązań kompromisowych, a więc także ustępstw. Przewidywanie zakresu tych działań jest jednak niemożliwe przed poznaniem stanowisk innych krajów ugrupowania unijnego w przedmiotowej sprawie i bez oceny ich skłonności do kompromisu.(abstrakt oryginalny)

Central institutions of the European Union and academic circles in some of the EU countries have launched works that enable to outline the Common Agricultural Policy for the next EU financial perspective. Based on analyses of the official Polish and EU documents and studies prepared by academicians, the paper formulates a view that the Common Agricultural Policy in the next EU financial perspective will not be only a slightly corrected version of the policy implemented today. The circumstances force more profound changes, but a full break from the existing political practice should not be expected. The works on the development of the Common Agricultural Policy for the next financial perspective will, most probably, require the Polish government to seek compromise solutions. However, it is impossible to predict the extent of these activities before getting to know the positions of other EU countries on the subject matter and without assessing their tendency to seek compromise solutions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dokument otwierający debatę na temat przyszłości finansów UE (2017). Komisja Europejska. COM (2017) 358 z dnia 28 czerwca 2017 r. Bruksela. Pobrano z: https://ec.europa.eu/ Poland/news/170628_finances_pl (2017) (data dostępu: 29.06.2017).
  2. Fresco, L.O., Poppe, K.J. (2016). Towards a Common Agricultural and Food Policy. Wageningen: Wageningen University&Research.
  3. Isermeyer, F. (2014). Kunftige Anforderungen an die Landwirtschaft-Schlussfolgrungen für die Agrarpolityk. Thünen Working Paper 30, Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforscgsinstiitut für landliche Raum, Wald und Fischerei.
  4. Józwiak, W. (red.). (2014). Rozwój krajowych przedsiębiorstw rolnych osób fizycznych w świetle idei "spirali wzrostu". Program Wieloletni 2011-2014, nr 113, Warszawa: IERiGŻ-PIB.
  5. Kagan, A. (2016). Wybrane prawne determinanty konkurencyjności wielkotowarowych przedsiębiorstw rolnych. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
  6. Wspólna polityka rolna po 2020 roku - polskie priorytety (2017). Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 16 maja 2017 r., Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Maszynopis.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/00441600.1245837
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu