BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołaś Zbigniew (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Uwarunkowania rentowności produkcji mleka w gospodarstwach mlecznych krajów Unii Europejskiej
Determinants of Milk Production Profitability of Dairy Farms in the EU Member States
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2017, nr 3, s. 19-40, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja mleka, Rentowność produkcji, Modele regresji
Milk production, Profitability of production, Regression models
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule podjęto problematykę uwarunkowań rentowności produkcji gospodarstw rolnych wyspecjalizowanych w produkcji mleka. Badania przeprowadzono w układzie krajów Unii Europejskiej za lata 2007-2013 na podstawie cyklicznych danych publikowanych przez Komisję Europejską w raportach EU Dairy Farm Report. Rentowność produkcji mleka analizowano na podstawie szczegółowego rachunku przychodów i kosztów, który umożliwia wielowymiarową ocenę zdolności gospodarstw do generowania zysków z produkcji mleka mierzoną rentownością brutto i netto. Ponadto w celu identyfikacji siły i kierunku wpływu wybranych charakterystyk techniczno-ekonomicznych, cenowych oraz kosztowych na rentowność produkcji mleka zastosowano metody regresji panelowej. W świetle parametrów regresji panelowej na zmienność rentowności produkcji mleka najsilniej wpływały: wielkość powierzchni paszowej, wielkość stad, wydajność mleczna krów, ceny mleka oraz koszty energii i koszty wynagrodzeń.(abstrakt oryginalny)

The article presents analysis of determinants of milk production profit margin on dairy farms. The research focuses on farms in the EU Member States and is based on statistical data coming from the European Commission's Dairy Farm Reports for 2007-2013. Milk production margin was analysed on the basis of detailed accounts of income and expenses that allowed to conduct multifaceted evaluation of farms' ability to generate income from milk production measured by gross and net margin. Furthermore, the panel data regressions models were applied in order to identify intensity and direction of chosen technological and economic, price and cost characteristics' influence on milk production margin. The size of forage area, herd size, cows' milk yield, milk prices and energy and salary costs should be considered, in the light of panel regression parameters, as most influential factors.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baltagi, B.H. (2005). Econometric analysis of panel data. 3rd ed. London: John Wiley & Sons Ltd.
 2. Czyżewski, A., Staniszewski, J. (2016). Zastosowanie regresji panelowej dla oceny produktywności i dochodowości w rolnictwie krajów Unii Europejskiej po 2005 roku. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju obszarów Wiejskich, nr 3(103).
 3. Economic accounts for agriculture. Pobrane z: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu (data dostępu: 15.04.2017).
 4. EU Dairy Farms Report based on 2013 FaDN data (2016). European Commission Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Brussels. Pobrane z: http:// ec.europa.eu/agriculture/rica/ (data dostępu:15.04.2017).
 5. Farm structure survey 2013. Key variables: area, livestock (LSU), labour force and standard output (So) by type of farming (2-digit) and agricultural size of farm (Uaa). Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (data dostępu: 15.04.2017).
 6. Franc-Dąbrowska, J. (2009). Praktyczne zastosowanie wybranych modeli panelowych do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw rolniczych. ZN SGGW, Ekonomika i organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 76.
 7. Geise, A. (2013). Przestrzenno-czasowe modelowanie zmienności produkcji w sektorach mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce. Przegląd Statystyczny, nr 2.
 8. Greene, W.H. (2003). Econometric analysis. 5th ed. New Jersey: Macmillan Publishing Company.
 9. Gruszczyński, M. (2002). Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 10. Kufel, T. (2007). Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. Warszawa: PWN.
 11. Mańko, S. (2007). Wpływ wielkości stada i wydajności jednostkowej krów na koszty produkcji mleka. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 93, z. 2.
 12. Parzonko, A. (2013a). Globalne i lokalne uwarunkowania rozwoju produkcji mleka. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 13. Parzonko, A. (2013b). Konkurencyjność kosztowa polskich gospodarstw mlecznych na arenie europejskiej w perspektywie zmian polityki rolnej UE po 2014 roku. Zeszyty Naukowe SGGW, Problemy Rolnictwa światowego, t. 13, z. 3.
 14. Sass, R. (2004). Sytuacja ekonomiczna gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka. Roczniki Naukowe SERia, t. IV, z. 1.
 15. Wooldridge, J. (2002). Econometric analysis of cross section and panel data. London: The MIT Press.
 16. Wójcik, A. (2010). Koszty i dochodowość produkcji mleka w gospodarstwach krajów europejskich. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 97, z. 1.
 17. Verbeek, M. (2004). a guide to modern econometrics. 2nd ed. London: John Wiley & Sons Ltd.
 18. Ziętara, W. (2003). Efektywność produkcji mleka w wybranych gospodarstwach mlecznych w Polsce i w Unii Europejskiej. Przegląd Hodowlany, nr 2.
 19. Ziętara, W. (2010). Koszty i dochodowość produkcji mleka w polskich gospodarstwach w latach 2006-2008. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 97, z. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/00441600.1245843
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu