BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Utnik-Banaś Katarzyna (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Postęp a koszty produkcji żywca brojlerów kurzych w Polsce w latach 1994-2015
Progress versus Production Costs of Live Broiler Chickens in Poland between 1994 and 2015
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2017, nr 3, s. 60-73, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Postęp technologiczny w rolnictwie, Hodowla drobiu, Koszty jednostkowe produktu
Technological progress in agriculture, Poultry farming, Unit cost of product
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy badano wpływ ogólnego postępu rolniczego na zmianę kosztów jednostkowych produkcji żywca brojlerów w latach 1994-2015. Za mierniki postępu przyjęto coroczne wyniki oceny wartości użytkowej kurcząt brojlerów w Polsce, prowadzonej przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt (1994-2000), Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt (2001-2003) oraz Krajową Radę Drobiarstwa (2004-2015). Wszystkie analizowane wskaźniki w okresie 1994-2015 uległy istotnej poprawie: wskaźnik zużycia paszy z poziomu 2,52 do 1,66 kg/kg, przyrost masy odpowiednio z 38,1 do 60,0 g/dobę, natomiast wielkość upadków zmalała z 9 do 4,3%. Jednostkowe koszty produkcji żywca, wyrażone w cenach stałych z 1994 roku, zmniejszyły się w latach 1995-2015 o 36%, przy czym do 2003 roku spadek kosztów następował w tempie 2,5% rocznie, natomiast od 2004 roku zmniejszenie kosztów zachodziło w średnim tempie 1% rocznie. Największy wpływ na obniżenie kosztów produkcji żywca brojlerów (o 22%) miał spadek kosztów pasz spowodowany poprawą wskaźnika konwersji paszy, obniżeniem (o 9%) kosztów pozostałych i kwoty zakupu materiału do chowu oraz kosztów zakupu piskląt jednodniowych (5%).(abstrakt oryginalny)

The paper presents analysis of influence of total agriculture progress on changes of unit costs in broiler chicken production in 1994-2015. Results of annual assessment of utility value of broiler chicken in Poland were taken as a measure of total progress in production. This assessment was carried out by Central Animal Breeding Office (1994-2000), National Centre of Animal Breeding (2001-2003), and National Poultry Council (2004- -2015). All analysed indices improved between 1994 and 2015 as followes: feed conversion ratio from 2.52 to 1.66 kg/kg, daily mass increment from 38.1 to 60.0 g/day, mortality from 9% to 4.3%. In 1994-2015, unit costs of broiler production (expressed in constant prices of 1994) decreased by 36%. Up to 2003, decrease in costs was on average 2.5% yearly and since 2004 the decrease was on average 1% yearly. The strongest influence on lowering broiler chickens production costs (22%) was exercised by decrease in feed costs due to improvement of feed conversion ratio, decrease in other costs (9%) and the purchase amount of material for breeding and costs of purchase of one-day chicks (5%).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banaś, K. (2004). Wpływ poziomu cen na opłacalność produkcji kurcząt brojlerów. Roczniki Naukowe Zootechniki, nr 31(2), s. 299-307.
 2. Czyżewski, A., Danilczuk, J. (2008). Konkurencyjność polskiego rynku drobiu i jaj w wymianie z Unią Europejską. Roczniki Naukowe SERiA, nr 4(10), s. 56-61.
 3. Dybowski, G. (2014). Podstawy konkurencyjności polskiej branży drobiarskiej. Studia i Monografie, nr 160. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 4. Klepacki, B. (1990). Organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania postępu technologicznego w gospodarstwach indywidualnych (na przykładzie produkcji roślinnej). Warszawa: Wydawnictwo SGGW-AR.
 5. Kucka, E. (1999). Koszty produkcji drobiu rzeźnego. W: R. Kisiel (red.), Ekonomika produkcji rolniczej. Olsztyn: Wydawnictwo Akademii Rolniczo-Technicznej.
 6. Olszańska, A. (2012). Rynek żywca w Polsce (1955-2010) - zmiany strukturalne, koncentracja produkcji i wahania podaży. Monografie i Opracowania, nr 214. Wrocław: Wydawnictwo Uniwerytetu Ekonomicznego.
 7. Runowski, H. (1997). Postęp biologiczny w rolnictwie. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 8. Runowski, H. (2009). Tendencje zmian w organizacji i ekonomice przedsiębiorstw rolnych - aspekty teoretyczne. Zeszyty Naukowe SGGW, seria Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 75, s. 197-210.
 9. Runowski, H. (2015). Kierunki i skala zmian dochodów rolniczych w krajach Unii Europejskiej w latach 2005-2014. Roczniki Naukowe SERiA, t. XVII, z. 6, s. 233-239.
 10. Rynek Drobiu i Jaj. Analizy rynkowe (1994-2016). Warszawa: IERiGŻ, ARR, MRRiW.
 11. Stańko, S. (2011). Tendencje w produkcji, konsumpcji i handlu mięsem drobiowym w Polsce w latach 1990-2009. Zeszyty Naukowe SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, nr 11(26), s. 161-168.
 12. Świerczewska, E., Stępińska, M., Niemiec, J. (1999). Chów kur. Warszawa: Fundacja Rozwój SGGW.
 13. Utnik-Banaś, K., Żmija, J., Sowula-Skrzyńska, E. (2014). Economic aspects of stocking density reduction in broiler chicken breeding on the example of farms in Southern Poland. Annals of Animal Science, nr 3(14), s. 663-671.
 14. Utnik-Banaś, K. (2016). Zastosowanie funkcji produkcji Cobba-Douglasa do analizy zmian nakładów w produkcji żywca brojlerów. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 103, z. 3, s. 117-126.
 15. Wawrzyniak, B.M. (2003). Doradztwo i postęp w rolnictwie polskim. Włocławek: Włocławskie Towarzystwo Naukowe.
 16. Wicki, L. (2010). Efekty upowszechniania postępu biologicznego w produkcji roślinnej. Rozprawy Naukowe i Monografie, Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 17. Woś, A. (1996). Strategiczne problemy rozwoju polskiego rolnictwa. Synteza. nr 21, Warszawa: IERiGŻ.
 18. Wyniki oceny wartości użytkowej drobiu (1995-2000). Centralna Stacja Hodowli Zwierząt, Warszawa.
 19. Wyniki oceny wartości użytkowej drobiu (2007-2016). Krajowa Rada Drobiarstwa-Izba Gospodarcza w Warszawie.
 20. Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej (2016). Pobrano z: http://www.minrol.gov.pl/pol/ Rynki-rolne (data dostępu: 30.08.2016).
 21. Żmija, J. (1999). Przedsiębiorczość w agrobiznesie a rozwój obszarów wiejskich w Regionie Małopolski. Kraków: Wydawnictwo Czuwajmy.
 22. Żmija, J., Czekaj, M. (2013). Livestock Production Poland in the Face of Challenges Posed by the Common Agricultural Policy Introduction. Tavrijs'kij Visnik Agrarnoji Nauki, nr 2, s. 59-65.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/00441600.1245846
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu