BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kagan Adam (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa), Ziętara Wojciech (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Ekonomiczna efektywność gospodarowania : dzierżawca czy właściciel (próba oceny)
Economic Efficiency Of Farming : Lessee or Owner (an Attempt at Assessment)
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2017, nr 3, s. 74-91, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Dzierżawa gruntów, Efektywność ekonomiczna, Bezpieczeństwo finansowe, Tworzenie wartości
Arable farm, Land lease, Economic efficiency, Financial security, Value creation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono rolę i znaczenie dzierżawy ziemi w przemianach strukturalnych w rolnictwie i jej związek z efektywnością gospodarowania. Wykazano, że dzierżawa ziemi była skuteczniejszym i tańszym sposobem zwiększania powierzchni gospodarstw (skali produkcji) niż zakup ziemi. Badania przeprowadzono na wybranych grupach spółek z o.o. użytkujących grunty dzierżawione (I grupa) i własne (II grupa), biorących udział w Rankingu 300 prowadzonym przez IERiGŻ-PIB w latach 2009-2014. Wyniki badań wskazały, że gospodarstwa prowadzone przez dzierżawców osiągały wyższą rentowność kapitałów własnych i indeksu tworzenia wartości. Różnice nie zostały jednak potwierdzone statystycznie, co oznacza, że nie były istotne. Natomiast gospodarstwa użytkujące grunty własne wykazały się wyższym poziomem bezpieczeństwa finansowego, o czym świadczą wyższe wartości wskaźników płynności (bieżącej i szybkiej) i wskaźnika pokrycia zobowiązań nadwyżką finansową. Nie została w pełni potwierdzona hipoteza, że "dzierżawca gospodaruje efektywniej niż właściciel".(abstrakt oryginalny)

The paper presents the role and importance of land lease in structural changes in agriculture and its relations to efficiency of farming. It was demonstrated that land lease was a more efficient and cheaper method of increasing farm area (production scale) than land purchase. Research was held on selected limited liability companies using leased land (1st group) and own land (2nd group), and participating in the "Ranking 300" run by the Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute between 2009 and 2014. Research results showed that farms run by lessees reached higher Return on Equity and Value Creation Index. The differences were not statistically confirmed, which meant that they were not significant. On the other hand, farms using own land have shown a higher level of financial security, as evidenced by higher values of liquidity ratios (current and quick) and cash flow-to-debt ratio. The hypothesis that "the lessee is more efficient than the owner" was not fully confirmed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Begg, D., Fischer, S., Dornbusch, R. (1995). ekonomia. Warszawa: PWE.
 2. Czyżewski, B., Trojanek, R. (2016). Czynniki wartości ziemi rolnej w kontekście zróżnicowanych funkcji obszarów wiejskich w Polsce. Zagadnienia ekonomiki rolnej, nr 2(347), s. 3-25.
 3. GUS. (1960-2015). roczniki Statystyczne rP. Warszawa.
 4. GUS. (2006-2014). roczniki Statystyczne rolnictwa. Warszawa.
 5. Kagan, A., Kulawik, J. (2011). ranking przedsiębiorstw (gospodarstw) rolniczych: istota, konstrukcja i kierunek analizy. Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, nr 550. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 6. Pawlik, S. (1922). Dzierżawa i umowa dzierżawna. Warszawa: Księgarnia Rolnicza.
 7. Pomykalska, B., Pomykalski, P. (2007). analiza finansowa przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 8. Rabie, M. (2012). Statystyka z programem Statistica. Warszawa: Wydawnictwo Helion.
 9. rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy. Analizy Rynkowe, nr 14/2011 i 18/2015, Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 10. Sikorska, A. (2013). Przemiany w strukturze agrarnej indywidualnych gospodarstw rolnych. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 11. Sobczak, M. (2007). Statystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Statistisches jahrbuch über ernährunug, Landwirtschaft und Forsten 2009-2014 (2011- -2015). Münster: Landwirtschaftsverlag.
 13. Twaróg, J. (2005). Mierniki i wskaźniki logistyczne. Poznań: Instytut Logistyki i Magazy- nowania
 14. Ziętara, W. (2016). Dzierżawa ziemi w gospodarstwach rolniczych jako podmiotach biogospodarki. roczniki Naukowe Seria, t. XVIII, z. 3, s. 303-309.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/00441600.1245847
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu