BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słodowa-Hełpa Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Między globalizacją a glokalizacją
Between Globalization and Glocalization
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 5, s. 7-22, bibliogr. 39 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne wyzwania rozwojowe w ujęciu globalnym i regionalnym
Słowa kluczowe
Globalizacja, Glokalizacja, Geolokalizacja, Strategia rozwoju, Rozwój lokalny, Spójność społeczna
Globalization, Glocalization, Geolocalization, Development strategy, Local development, Social cohesion
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F60, F63, R10, R11
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest konfrontacja inspiracji teoretycznych dotyczących interakcji między globalizacją a lokalizacją z możliwościami wykorzystania atutów tych powiązań na poziomie lokalnym. Inspiracją było przeświadczenie autorki o ciągle niedostatecznym w stosunku do potrzeb ich uwzględnianiu w procesie planowania i zarządzania strategicznego. W pierwszej części, na tle genezy, istoty oraz różnego rozumienia glokalizacji, przedstawiono jej powiązania z globalizacją. Kolejna część artykułu, ukazująca różne oblicza współczesnej glokalizacji, jest swego rodzaju pomostem między warstwą teoretyczną a aspektami praktycznymi będącymi przedmiotem trzeciej części, w której zaprezentowano dobre praktyki w zakresie wykorzystania możliwości płynących z globalizacji. W Zakończeniu, oprócz wniosków i postulatów, wskazano problemy wymagające dalszych badań. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to confront the theoretical inspiration for interaction between globalization and localization with possibilities of using the strengths of these relationships at the local level. The inspiration for this was the author's confidence that they are not sufficiently used in comparison to the needs of taking into account in the process of strategic planning and management. In the first part, against the background of the origin, essence and different understanding of glocalization, its relationship with globalization is presented. In the next part of the article, where different faces of contemporary glocalisation are shown, there is a kind of bridge between the layer of the theoretical and practical aspects that are the subject of the third part, which presents good practices in the use of opportunities arising from globalization. In the conclusion, problems requiring further study and research are presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Appadurai, A., 2005, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Universitas, Kraków.
 2. Banaś, M., 2010, Gobalność z perspektywy północnej. Nordycki model społeczeństwa opartego na wiedzy, Kultura - Historia - Globalizacja, nr 10.
 3. Chimiak, G., Fronia, M., 2012, Interdyscyplinarność w badaniach nad globalizacją i rozwojem. Z polskiej perspektywy, w: Chimiak, G., Fronia, M. (red.), Globalizacja a rozwój, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 4. Czachorowski, S., 2013, Globlokalizm czy glokalizacja?, http://czachorowski.blox. pl/2013/03/Globlokalizm-czy-glokalizacja.html.
 5. Czachorowski, S., 2014, Czosnek niedźwiedzi, czyli o glokalizacji i wiosennych nowalijkach z lasu, http://czachorowski.blox.pl/t/230064/globlokalizm.html.
 6. Czachorowski, S., 2014, Krowy i globalizacja, http://czachorowski.blox.pl.
 7. Femiak, J., Rymarczyk, P., 2014, Rola tradycji i turystyki regionalnej w kształtowaniu się tożsamości lokalnych, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, nr 44, s. 21-31.
 8. Giddens, A., 2007, Nowoczesność i tożsamość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Goban-Klas, T., 2002, Glokalizacja jako remedium na globalizację, w: Pietraś, M. (red.), Oblicza procesów globalizacji, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 10. Guziejewska, B., 2008, Glokalizacja - oksymoron czy wyzwanie dla samorządu terytorialnego?, Samorząd Terytorialny, nr 7-8, s. 5-14.
 11. Ishikura, Y., 2013, Działaj globalnie, myśl lokalnie, Poland Go Global, 9 stycznia, http://www.polandgoglobal.pl/artykuly/dzialaj-globalnie-mysl-lokalnie#.
 12. Khondker, H.H., 2004, Glocalization as Globalization: Evolution of Sociological Concept, Bangladesh e-Journal of Sociology, vol. 1, no. 2, July.
 13. Klekotko, M., 2012, Rozwoj po śląsku. Procesy kapitalizacji kultury w społeczności lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 14. Konopka, D., 2015, Glokalizacja zaufania publicznego jako nowa kategoria socjoekonomiczna, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 3, s. 20-29.
 15. Korporowicz, L., 1996, Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 16. Kuciński, K., 2011, Glokalizacja jako indygenizacja globalizacji, Rocznik Żyrardowski, tom 9, s. 15-39.
 17. Kuciński, K., 2015, Glokalizacja a zarządzanie, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 3(36), s. 9-19.
 18. Kuligowski, W., 2006, Gdzie coca-cola ożywia zmarłych, Polityka, 25 września.
 19. Kuligowski, W., 2011, Glokalizacja po polsku: Wiejskie alternatywne społeczności. Przypadek Wolimierza, Dobra Idea, Osada, Genealogia.
 20. Kuligowski, W., Pomieciński, A. (red.), 2010, Rożne kultury, rożne globalizacje, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 21. Majer, A., 2011, Lokalność w cieniu globalizacji, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia, vol. XXXVI, 2.
 22. Miszczak, K., 2013, Procesy glokalizacji w rozwoju nowoczesnego terytorium, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 289, s. 19-32.
 23. Musiał, K., 2010, A 'Glocal' University in Norden - Realising the Third and Fourth Missions in the Global Age, w: Götz, N. von, Hecker-Stampehl, J., Schröder, S.M., Vom alten Norden zum neuen Europa: Politische Kultur im Ostseeraum. Festschrift fur Bernd Henningsen, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin, s. 423-439.
 24. Musiał, K., 2012, Pomiędzy umiędzynarodowieniem i lokalnością. Glokalne strategie rozwojowe szkoł wyższych w krajach nordyckich, w: Chimiak, G., Fronia, M. (red.), Globalizacja a rozwoj, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 25. Musiał, K., 2014, Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego odpowiedzią na wyzwania globalizacji - doświadczenia Europy Połnocnej, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 1-2/43-44, s. 117-132.
 26. Pomieciński, A., 2009, Lokalne wymiary globalizacji, Kultura i Historia, nr 16.
 27. Ritzer, G., 2003, Rethinking Globalization: Glocalization/Grobalization and Something/ Nothing, Sociological Theory, vol. 21, iss. 3, s. 193-209.
 28. Ritzer, G., 2007a, Gonitwa za chłamem, Rzeczpospolita, Plus Minus, 24 lutego.
 29. Ritzer, G., 2007b, Makdonaldyzacja trwa w najlepsze, Forbes, nr 4.
 30. Robertson, R., 1992, Social Theory and Global Culture, Sage Publications, London.
 31. Roguska, A., 2012, Media globalne - media lokalne. Zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edukacji regionalnej, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków.
 32. Salazar, N.B., 2005, Tourism and Glocalization "Local" Tour Guiding, Annals of Tourism Research, vol. 32, no. 3, s. 628-646.
 33. Shamsuddoha, M., 2008, Globalization to Glocalization: A Conceptual Analysis, University of Chittagong, http://ssrn.com/abstract=1321662.
 34. Słodowa-Hełpa M., 2014, Partnerstwo jako recepta na sukces wspólnot lokalnych w wykorzystaniu atutów glokalizacji - nowe możliwości w kleszczach starych barier, nie tylko biurokracji, w: Kołomycew, A., Kotarba, B. (red.), Partnerstwa w sferze publicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 35. Słodowa-Hełpa, M., 2013a, Rozwój zintegrowany - warunki, wymiary, wyzwania, CeDeWu, Warszawa.
 36. Słodowa-Hełpa, M., 2013b, Wyzwania stojące przed polskim samorządem lokalnym w perspektywie 2014-2020, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 1, no. 6(255), s. 32-57.
 37. Torres, O., 2004, Lokalna globalizacja czy globalna lokalizacja. Rozważania na temat glokalizacji, w: Jewtuchowicz, A. (red.), Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwoj regionow, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 38. Torres, O., 2012, Lokalna globalizacja czy globalna lokalizacja: Rozważania na temat glokalizacji, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, Terytorialny wymiar procesów innowacji i przedsiębiorczości: studia polsko-francuskie, nr 275.
 39. Więckiewicz-Archacka M., 2014, Glokalizacja a media oddolne: lokalne społeczności w globalnej sieci, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, nr 28 s. 31.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.5.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu