BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czubała Anna (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a innowacje oferty marketingowej
Corporate Social Responsibility and Marketing Offer Innovation
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 9 (CD), s. 41-48, rys., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Instrumenty marketingowe, Wartość marki
Innovations, Corporate Social Responsibility (CSR), Marketing instruments, Brand value
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W artykule poddano analizie związki między społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw (CSR) a innowacjami. Przedstawiono w nim wyniki badań Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które wskazują, że menedżerowie dużych firm postrzegają CSR jako ważne źródło innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych. Wartości społeczne i środowiskowe były w ich firmach motywem inicjowania i realizacji różnych projektów i dobrych praktyk. Koncentrując uwagę na związkach między CSR a innowacjami marketingowymi, omówiono warunki, środki i sposoby wzbogacania oferty marketingowej o atrakcyjne i oczekiwane przez nabywców wartości etyczne, społeczne i środowiskowe. Przedstawiono też metodę pomiaru społecznej wartości marki. (abstrakt oryginalny)

The paper analyses the relationship between corporate social responsibility (CSR) and innovation. The author presents the results of the research conducted by the Responsible Business Forum, which indicate that managers of large companies perceive CSR as an important source of innovations related to products, processes, organizational and marketing issues. Social and environmental values are in their companies the motives for initialization and implementation of various projects and good practices. Focusing on the relationship between CSR and marketing innovation, the paper discusses the conditions, means and ways to enrich marketing offer with attractive and expected by purchasers ethical, social and environmental values. It also introduces the method of measuring social value of the brand. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Czubała, A. (2011). Rola konsumentów w realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Konsumpcja i Rozwój, 1, 58-66.
 2. Dżoga, M., Gajewski, Z., Grygoruk, I., Kuchenbeker, J., Pyda, E., Rybczyńska, A. i Szymonek, J. (2010). Model rozwoju społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Poradnik metodyczny. Warszawa: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
 3. Filek, J. (2013). Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa wersja umowy społecznej. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 4. Forum Odpowiedzialnego Biznesu. (2012). Komunikacja CSR - przebadano konsumentów i firmy. Warszawa. https://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/komunikacja-csr-przebadano-konsumentow-i-firmy/ (19.01.2017).
 5. GUS. (2014). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011-2013. Warszawa.
 6. Komisja Europejska. (2006). Realizacja Partnerstwa na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: uczynienie Europy liderem w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw. Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Bruksela. 22.3.2006. KOM (2006) 136 wersja ostateczna, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0136&from=PL (15.01.2017).
 7. Komisja Europejska. (2011). Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Komunikat komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Bruksela, dnia 25.10.2011. KOM(2011) 681 wersja ostateczna. za: Millward Brown SMG/KRC. PwC dla PARP. (2011). Raport - Ocena wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. 9 grudnia 2011. https://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/Ocena_stanu_wdrazania_standardow_spolecznej_odpowiedzialnosci_biznesu_13022013.pdf (23.10.2015).
 8. Krawiec, W. (2014). Crowdsourcing - czynniki motywujące tłum do działania. Marketing i Rynek, 4, 14-21.
 9. Lakhani, K.R. i Boudreau, K.J. (2013). Społeczność partnerem firm w tworzeniu innowacji. HBR Polska, październik, 39-50.
 10. Lesiak, A. i Brysiak, M. (2012). Innowacyjność a społeczna odpowiedzialność biznesu wśród największych przedsiębiorstw. Raport z badania pt. "Zrównoważona innowacyjność w polskich przedsiębiorstwach - stan obecny a wyzwania" przeprowadzonego przez Millward Brown SMG/KRC dla Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 7-28. http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/03/Zr%C3%B3wnowa%C5%BCona-innowacyjno%C5%9B%C4%87-w-polskich-przedsi%C4%99biorstwach-stan-obecny-a-wyzwania.pdf (15.01.2017).
 11. Lou, X. i Bhattacharya, X.B. (2006). Corporate Social Responsibility Customer Satisfaction and Market Value. Journal of Marketing, 70, 1-18.
 12. Niziński, P. (2012a). The Measurment of the Social value of Brands, http://www.irdo.si/skupni-cd/cdji/cd-irdo-2013/referati/b-nizinski-brands.pdf (15.01.2017).
 13. Niziński, P. (2012b). Pomiar społecznej wartości marek. W: Mierzenie efektywności i wpływu społecznego działań CSR. Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Warszawa. 32-39. http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2012/12/Mierzenie-efektywnosci-dzialan-CSR_FOB_2012.pdf (19.01.2017).
 14. Nowacki, F. (2014). Marketing 4.0 - nowa koncepcja w obliczu przemian współczesnego konsumenta. Marketing i Rynek, 6, 11-19.
 15. Ofek, E. i Wathieu, L. (2011). Trendy, które mogą zmienić twój biznes. Nie przegap ich. HBR Polska, luty.
 16. Pfitzer, M., Bockstette, V. i Stamp, M. (2015). Innowacje budujące wartość wspólną. HBR Polska, lipiec-sierpień, 69-76.
 17. Porter, M.E. i Kramer, M.R. (2011). Tworzenie wartości dla biznesu i społeczeństwa. HBR Polska, maj, 36-57.
 18. Prahalad, C.K. i Ramaswamy, V. (2004). Co-creation experiences: the next practice in value creation. Journal of Interactive Marketing, 18 (3).
 19. Rada Reklamy. (2014). Kodeks Etyki Reklamy. Warszawa. https://www.radareklamy.pl/kodeks-etyki-reklamy?showall=1 (27.11.2015).
 20. Rogall, H. (2010). Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka. Poznań: Zyski S-ka Wydawnictwo.
 21. Rok, B. (2013). Podstawy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu. Warszawa: Poltext.
 22. The World Bank. Private Sector Engagement. http//www.worldbank.org/privatesector (5.05.2013).
 23. Thomke, S. i van Hippel, E. (2004). Klienci w roli innowatorów. Nowy sposób na tworzenie produktów wartości. HBR Polska, czerwiec, 88-97.
 24. Visser, W. (2011). The Age of Responsibility, CSR 2.0 and the New DNA of Bussiness. West Sussex : Wiley, za: Dymowski, J. (2016). Strategia CSR w Polsce: rozwój czy stagnacja?. W: M. Andrejczuk, A. Gruszecka-Tieśluk, E. Wojciechowicz (red.). Wspólna Odpowiedzialność. Rola strategii. Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu. http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2016/11/Wspolna-Odpowiedzialnosc.pdf (15.01.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu