BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fobel Pavel (Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia)
Tytuł
Innovative Potential of Applied Ethics in the Context of New Social Expectations
Innowacyjny potencjał etyki stosowanej w kontekście nowych oczekiwań społecznych
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 94, s. 49-56, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Kompetencje, Potencjał innowacyjny, Oczekiwania, Etyka
Competences, Innovation potential, Expectations, Ethics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Etyka stosowana na Słowacji stopniowo zyskała stałe miejsce w humanistyce. Jej dobra społeczna reputacja wymagana jest głównie dlatego, że była inspirowana przez nowe tendencje teoretyczne i praktyczne osiągnięcia wzmocnione przez praktyczne osiągnięcia za granicą. Tendencje te wymagają szkolenia specjalistów, którzy będą promować nietradycyjne metody. Etyka stosowana również rozwija swoje teoretyczne i metodologiczne możliwości dostosowania się do nowych oczekiwań społecznych, jak również do poważnych problemów obarczonych ryzykiem. Etyka stosowana jest więc zmuszona do opracowania konkretnego dyskursu i poszukiwania lub formułowania własnych rozwiązań. Kompetencje etyczne są niezbędne do profesjonalnego dyskursu, rozwiązania problemów mających na ogół charakter interdyscyplinarny. Ukierunkowanie zagadnień w praktyce zachęca etykę stosowaną do stawania się bardziej precyzyjną w metodologii i procedurach nauczania w zakresie nowego, post-fundacyjonistycznego, paradygmatu.(abstrakt oryginalny)

Applied ethics in Slovakia gradually has gained steady footing in the humanities. Its good social reputation is required mainly because it was inspired by new theoretical trends and strengthened by practical achievement abroad. These trends demand the training of specialists who will promote nontraditional approaches. Applied ethics also develop their theoretical and methodological potential to respond to new societal expectation as well as to acute problems with the nature of risk. Applied ethics is therefore forced to develop specific discourse and exploration, or to formulate its own approaches of solutions. Ethical competence is essential for professional discourse, solution of the problems having generally interdisciplinary nature. Orientation towards issues in praxis encourages applied ethics to make more precise in teaching methodologies and procedures within the purview of the new post-fundational paradigm.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aristoteles: Etika Nikomachova. Kalligram, Bratislava 2011. s. 296.
  2. Fobel P.: Aplikovaná etika. Teoretické východiská a súčasné trendy. Honnern, Martin 2000.
  3. Fobelová D.: Praxis, poiesis, techné vo filozofickom myslení. In.: Praxis -Poiesis - Techné. FHV UMB, Banská Bystrica 2001. s. 6-12.
  4. Lipovetsky G.: Soumrak povinnosti. Bezbolestná etika demokratických časú. Prostor, Praha: 1999.
  5. Hodnoty, komunikácia, múdrosť. Výber vedeckých prác Ladislava Tondla pre aplikovanú etiku. Belianum, Banská Bystrica 2014.
  6. Rorty R.: Is Philosophy Relavant to Applied Ethics? In.: Bussiness Ethics Quarterly, July 2006, Vol. 16, No. 3, s. 391-399.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu