BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janusz Grzegorz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii)
Tytuł
Bezpieczeństwo regionalne w kontekście rzekomego naruszania praw ludności rosyjskiej na Ukrainie oraz mechanizmów europejskiego systemu ochrony praw mniejszości
Regional security in view of the alleged violation of the rights of Russians in Ukraine, in the context of the European system of minority rights protection
Regionalʹnaâ bezopasnostʹ v kontekste predpolagaemogo narušeniâ prav russkogo menʹšinstva v Ukraine i mehanizmov evropejskoj sistemy ohrany prav nacionalʹnyh menʹšinstv
Źródło
Eastern Review, 2016, vol. 5, s. 51-68, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Ochrona praw człowieka, Mniejszości narodowe
Security, Human rights protection, Ethnic minority
Uwagi
summ., rez.
Kraj/Region
Ukraina, Rosja
Ukraine, Russia
Abstrakt
W kontekście działań inspirowanych i popieranych przez Rosję na wschodzie Ukrainy, a skierowanych także na obronę rzekomo naruszanych praw ludności rosyjskojęzycznej na Krymie i we wschodnich obwodach Ukrainy, warto odnieść się do tej kwestii w kontekście legalnych, z punktu widzenia prawa międzynarodowego, działań związanych z ochroną praw mniejszościowych, a także ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa regionalnego. Naruszanie praw mniejszości językowej (narodowej) i reakcja na to zjawisko państwa, z którym ta mniejszość czuje się związana etnicznie i kulturowo, nie jest niczym nowym w stosunkach międzynarodowych. Zasadniczo należy wyraźnie rozróżnić trzy kwestie:
 1. potencjalne lub realne naruszenie praw mniejszości narodowej;
 2. reakcję państwa, z którym ta mniejszość czuje się związana etnicznie i kulturowo;
 3. mechanizmy możliwej ochrony praw mniejszości. (fragment tekstu)


The paper contains an analysis of international legal regulations of minority rights protection, as well as the mechanisms of prevention of regional security threats. The background of the analysis is the Russia-inspired and supported activity in the east of Ukraine, directed against the alleged violation of the rights of the Russian-speaking inhabitants of the Crimea and Ukraine's eastern districts.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abschließendes Dokument des Wiener Treffens 1986 der Vertreter der Teilnehmerstaaten der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, welches auf der Grundlage der Bestimmungen der Schlussakte Betreffend die Folgen der Konferenz abgehalten wurde, Wien 1989, http://www.osce.org/documents/chronological.php (27.11.2016).
 2. Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities, Meeting Report; 1st meeting, 29 June-1 July 1998, Palais de l'Europe, Strasbourg ACFC/MR/INF(1998)004.
 3. Dokument des Kopenhagener Treffens der Konferenz über die menschliche Dimension der KSZE, Kopenhagen 29 Juni 1990, http://www.osce.org/documents/chronological. php (27.11.2016).
 4. Dokument Moskiewskiego Spotkania Konferencji w sprawie Ludzkiego Wymiaru KBWE, [w:] Zbiór dokumentów, Warszawa 1992, nr 2.
 5. European Charter for Regional or Minority Languages, http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/default_en.asp (27.11.2016).
 6. Europejska Karta języków regionalnych lub mniejszościowych, sporządzona w Strasburgu dnia 5 listopada 1992 r., "Dziennik Ustaw RP" 2009, nr 137, poz. 1121.
 7. Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych: od teorii do praktyki. Materiały z konferencji Warszawa 16-17 czerwca 2003 r., Warszawa 2004.
 8. General Comment No. 12: The right to self-determination of peoples (Art. 1), 13.03.84, http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/f3c99406d528f37fc12563ed004960b4?Opendocument (27.11.2016).
 9. Karta Narodów Zjednoczonych. Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych, "Dziennik Ustaw" 1947, nr 23, poz. 90.
 10. KBWE - Dokument Helsiński 1992: wyzwania czasu przemian, Warszawa 1992.
 11. Konwencja Ramowa o ochronie mniejszości narodowych, sporządzona w Strasburgu dnia 1 lutego 1995 r., "Dziennik Ustaw RP" 2002, nr 22, poz. 209.
 12. Kownacki R., Żornaczuk T., Opinia doradcza MTS w sprawie deklaracji niepodległości Kosowa, "Biuletyn PISM", 23.07.2010, nr 108 (716).
 13. Malicka A., Ochrona mniejszości narodowych - standardy międzynarodowe i rozwiązania polskie, Wrocław 2004.
 14. Menkes J., Prystrom A., Instytucjonalizacja ochrony praw człowieka w KBWE, "Sprawy Międzynarodowe" 1992, nr 7-12.
 15. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r., "Dziennik Ustaw" 1977, nr 38, poz. 167 zał.
 16. Monitoring the implementation of the Framework Convention for the Protection of National Minorities, http://www.coe.int/en/web/minorities/monitoring (28.11.2016).
 17. Outline for State Reports to be submitted under the Second Monitoring Cycle, in conformity with Article 25 Paragraph 1 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities, Adopted by the Committee of Ministers on 15 January 2003 at the 824th meeting of the Ministers' Deputies, ACFC/INF(2003)001, http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/2_monitoring/PDF_2nd_cycle_Outline_en.pdf (27.11.2016).
 18. Raport wyjaśniający do Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych, [w:] Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych: od teorii do praktyki. Materiały z konferencji Warszawa 16-17 czerwca 2003 r., Warszawa 2004.
 19. Raport wyjaśniający do Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych, [w:] Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji Ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych, Warszawa 2006.
 20. Resolution (1997) 010, Rules adopted by the Committee of Ministers on the Monitoring Arrangements under Articles 24 to 26 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities (Adopted by the Committee of Ministers on 17 September 1997 at the 601st meeting of the Ministers' Deputies), http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/2_Monitoring/PDF_Resolution(1997)010_en.pdf (27.11.2016).
 21. Rules of Procedure of the Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities (Adopted by the Advisory Committee on 29 October 1998), ACFC/INF(1998)002, http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/2_Monitoring/PDF_ACFC_RulesProcedure_en.pdf (28.11.2016).
 22. Rules of Procedure of the Committee of Experts for the European Charter for Regional or Minority Languages (As amended by the Committee of Experts on 24 March 2004; MIN-LANG (2004) 8), http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/aboutcommittee/Rulesprocedure_en.pdf (27.11.2016).
 23. The Rights of Minorities. A Commentary on the European Framework Convention for the Protection of National Minorities, ed. M. Weller, Oxford University Press, New York 2005.
 24. Thornberry P., Amor M., Estébanez M., Minority Rights in Europe: A Review of the Work and Standards of the Council of Europe, Council of Europe, Strasbourg 1994.
 25. Woehrling J. M., The European Charter for Regional or Minority Languages. A Critical Commentary, Strasbourg, November 2005.
 26. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, "Політика і час" 1997, nr 7, http://zakon.nau.ua/doc/?code=643_006.
 27. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, подписанный в городе Киеве 31 мая 1997 г., http://www.akdi.ru/gd/proekt/077191GD.SHTM (28.11.2016).
 28. Закон України, Про засади державної мовної політики, "Відомості Верховної Ради" 2013, № 23, http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=148CM=8DF=CL=ENG (28.11.2016).
 29. Интервью Владимира Путина радио «Европа-1» и телеканалу TF1, http://www.kremlin.ru/news/45832 (05.11.2014).
 30. Конституція України, Відомості Верховної Ради України, (Із змінами, внесеними згідно із Законами), 1996, no. 30.
 31. Федеральный конституционный закон "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя", одобренному Государственной Думой 20 марта 2014 года, Советом Федерации 21 марта 2014 год.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1427-9657
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1427-9657.05.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu