BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fobelová Monika (Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia)
Tytuł
Business Ethics in the Context of a Post-Foundational Paradigm
Etyka biznesu w kontekście paradygmatu post-fundamentalnego
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 94, s. 65-72, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Etyka biznesu, Studium przypadku
Business ethics, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł koncentruje się na opcjach, jak używać pojęcia postfundacjonalizm w etyce biznesu. Nacisk kładzie się na obszar współczesnej edukacji w etyce biznesu, który jest porównywany z tradycyjnym podejściem. Jednocześnie zwraca się uwagę na pierwszeństwo tej nowej koncepcji i jej wpływ na praktyki biznesowe. Jej przydatność i skuteczność podnosi poziom dydaktyczny, a także pomaga w szkoleniu specjalistów potrzebnych we współczesnym biznesie. W związku z tym, że kategorie, takie jak "wyobraźnia moralna", "wyobrażalna sympatia", "dylemat moralny", "tworzenie studiów przypadków" stają się ważniejsze, w krytyczny sposób pokazuje się słabości intuicjonizmu, esencjalizmu jako przeciwnych podejść do post-fundacjonalizmu.(abstrakt oryginalny)

This paper is focused on the options how to use the concept of postfundationalism in business ethics. Emphasis is placed on the area of contemporary education in business ethics which is compared with its traditional approach. At the same time we point out the precedence of this new concept and its impact of business practices. Its relevance and effectiveness increase in the didactic level as well as in training of specialists needed in modern business. In this connection the categories like "moral imagination", "imaginative sympathy", "moral dilemma", "creating of case studies" become more important. At a critical level we try to show weaknesses of intuitivism, essentialism as opposed approaches to postfundationalism.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. De George R.T.: 'The Relevance of Philosophy to Business Ethics', In Business Ethics Quarterly, 16 (3), 2006, s. 381-9.
 2. Donaldson T., Werhane P.H.: Ethical Issues in Business. Sixth Edition. University of Phoenix, 1999.
 3. Fobel P.: Prípadovosť - aplikácia - etika. Banská Bystrica: UMB FHV, Katedra etiky a aplikovanej etiky, Banská Bystrica 2011. Bratia Sabovci, s.r.o. Zvolen 150 s..
 4. Fobel P.: Teoretické a paradigmatické posuny v podnikateľskej etike = Theoretical and pragmatic shifts in business ethics. Roč. 3, č. 3 VPS - Slovakia, Prešov 2013, s. 107-115..
 5. Frederick R.: A companion to business ethics. Blackwell, Oxford 2002, s. 464.
 6. Hrehová D.: Vyučovanie podnikateľskej etiky (prehľadová štúdia). In.: Pedagogika.SK, roč. 2, č. 4, 2011, s. 275-294.
 7. Kolb R.W.: Encyklopedia of Business Ethics and Society. Vol.1-5. SAGE Publications, 2007.
 8. Luknič A. S.: Štvrtý rozmer podnikania - etika. SAP Trenčín, 1994, 345 s.
 9. Palovičová Z.: Sokratovská otázka Ako mám žiť? a súčasná morálna teória. In.: Filozofia, roč. 60, č. 6, 2005 s. 383-398.
 10. Rorty R.: Is Philosophy Relavant to Applied Ethics? In.: Bussiness Ethics Quarterly, July 2006, Vol. 16, No. 3, s. 391-399.
 11. Šíp R.: Richard Rorty. Pragmatizmus medzi jazykem a zkušeností. PAIDO, Brno 2008.
 12. Werhane P.H.: Moral imagination and systeme thinking. In Journal of Business Ethics, Vol. 38, 2002. s. 33-42.
 13. Werhane P.H., Singer A.E.: Business Ethics in Theory and Practice. Contributions from Asia and New Zealand. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht/Boston/London 1999, s. 246.
 14. Wilkes P.: The tough job of teaching ethics. In The New York Times. January 22 1989. s.1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu