BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dołhasz Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Kształtowanie postaw rynkowych seniorów przez uniwersytety trzeciego wieku jako element unijnej srebrnej gospodarki
Formation of Attitudes of Market Seniors by the Universities of the Third Age as an Element of Union Silver Economy
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 9 (CD), s. 68-75, tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Ludzie starsi, Srebrna gospodarka, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Starzenie się społeczeństw
Elderly people, Silver economy, University of the Third Age, Ageing of the population
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Struktura demograficzna społeczeństw na świecie zmienia się, ciągłe zjawisko migracji ludzi młodych, obniżenie poziomu przyrostu naturalnego, stały wzrost odsetka ludzi starszych prowadzi do stałego powiększania segmentu seniorów. Instytucje państwowe różnych krajów opracowują programy i rozmaite działania kierowane do ludzi starszych, umożliwiając im przystosowanie do zmieniających warunków społecznych i ekonomicznych. Celem artykułu jest ogólna systematyka pojęcia srebrnej gospodarki UE skierowanej do segmentu seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW). Zakłada się, że osoby starsze coraz częściej będą decydować się na różne formy uczestnictwa w organizowanych programach, w szczególności w programach edukacyjnych, aby być jak najdłużej aktywnym i przystosować się do zmieniających się warunków życia. Celem artykułu jest analiza elementów gospodarki senioralnej w krajach UE i w Polsce, w szczególności jednego z dynamicznie rozwijających się obszarów gospodarki senioralnej w zakresie edukacji: Uniwersytetów Trzeciego Wieku i próba odpowiedzi, jak ich działalność może wpływać na zmiany postawach seniorów. (abstrakt oryginalny)

The demographic structure of societies in the world changes. Lasting phenomena of young people migration, increasing level of population growth including the permanet growth of elderly population, all these factors lead to increasing senior's segment in societies. State institutions of many countries elaborate programs and varies actions directed to elderly people which are supposed to enalble them adjusting to the changing social and economic conditions. The aim of the article is the recognition of UE silver economy, directed to the senior's segment with the special consideration of University of Third Age activity. There is assumed that elderly people will tend to participate in many forms of activity offered by these programs, especially in educational ones. It is supossed to preserve them active and adjusted to changing conditions of contemporary life. The main goal of the thesis it is to analyse the elements of senior's economy in UE and in Poland with a detailed focus on one of the most dynamic part of senior's economy as Universities of Third Age. It is also an attempt of answear, in what way such an activity can influence the changes of senior's varies attitudes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bombol, M. i Słaby, T. (2011). Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza.
 2. Denton, T.F. i Spencer, B.G. (1997). Population aging and the maintenance of social support systems. Canadian Journal on Aging, 16 (3), 485-498.
 3. Długofalowa Polityka Senioralna w Polsce na lata 2014-2020 w zarysie, (2013).
 4. Dołhasz, M. (2015). Analiza źródeł informacji o produktach w segmencie polskich seniorów na podstawie wyników badań. Handel Wewnętrzny. Rynek. Przedsiębiorstwo. Konsumpcja. Marketing, 3 (362), rocznik 62(LXII).
 5. European Commission, Growing the European silver economy, Background Paper (2015). 23 February.
 6. Frąckiewicz, E. (2012). Strategie produktu na rynku seniorów. Marketing i Rynek, 7-11.
 7. http://senior.gov.pl/katalog_dobrych_praktyk/strona/14 (20.02.2017).
 8. http://uekwww.uek.krakow.pl/pl/uniwersytet-iii-wieku/archiwum/rozpoczelismy-nowy-semestr-zajec-w-utw-uek.html (25.02.2017).
 9. http://utw.up.krakow.pl/ (25.02.2017).
 10. http://www.bankier.pl/wiadomosc/Wydluza-sie-srednia-dlugosc-zycia-w-Polsce3385524.html (20.02.2017).
 11. http://www.polskieradio.pl/7/129/Artykul/1410188,Wieslawa-Borczyk-w-Polsce-dziala-520-Uniwersytetow-Trzeciego-Wieku (20.02.2017).
 12. https://www.oecd.org/sti/the-silver-economy-as-a-pathway-to-growth.pdf (10.02.2017).
 13. Kurkiewicz, J. (2010). Procesy demograficzne i metody ich analizy. Kraków: Wydawnictwo UEK.
 14. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. (2013). Długofalowa Polityka Senioralna w Polsce na lata 2014-2020 w zarysie. Rządowy Program na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2010, https://das.mpips.gov.pl/source/Dlugofalowa%20Polityka%20Senioralna%20w%20Polsce%20na%20lata%202014-2020%20w%20zarysie.pdf (25.07.2016).
 15. OECD. (n.d.). Retrieved from: http://stats.oecd.org (11.05.2016).
 16. Ondrakova, J. (2014). Education of seniors at universities of the third age. In International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2014, SGEM2014 Conference Proceedings (Book 1, vol. 3), 257-264.
 17. Ozimek, I. i Tomaszewska, M. (2011). Znaczenie wybranych źródeł informacji o produktach żywnościowych dla konsumentów. Handel Wewnętrzny, 2 (331), 48-56.
 18. Portret generacji 50+ w Polsce i w Europie - wyniki badania SHARE, op. 11 sierpnia 2014 http://www.ibe.edu.pl/pl/media-prasa/aktualnosci-prasowe/377-portret-generacji-50-w-polsce-i-w-europie-wyniki-badania-share (15.02.2017).
 19. Rekomendacja CM/Rec(2014)2 Komitetu Ministrów dla Państw członkowskich w sprawie promocji praw osób starszych. (2014). 19 lutego.
 20. Rzechowska, E. (2010). Dojrzały pracownik na rynku pracy: Jak zabezpieczyć przed wykluczeniem społecznym osoby 50+. Lublin: Wydawnictwo Lubelskiej Szkoły Biznesu.
 21. Srebrna gospodarka - czas na nowy gigantyczny rynek w Polsce. (2015). Biznes.pl: http://biznes.pl/kraj/srebrna-gospodarka-czas-nanowy-gigantyczny-rynek-w-polsce/599np0 (01.08.2016).
 22. stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/.../uniwersytety_trzeciego_wieku.pdf (20.02.2017).
 23. Szatur-Jaworska, B. (2015). Polityka senioralna w Polsce - analiza agendy. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 30 (3), 47-75.
 24. Szukalski, P. (2012). Srebrna gospodarka. Demografia i Gerontologia Społeczna - Biuletyn Informacyjny, 7.
 25. Uchwała nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020, Monitor Polski, poz. 118.
 26. Urbaniak, B. (2016). W kierunku "srebrnej gospodarki" - konieczność czy szansa na rozwój. Studia Prawno-ekonomiczne, XCVIII.
 27. Zasady przewodnie dla aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej, http://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywnestarzenie/aktywne-i-zdrowe-starzenie-w-dokumentacheuropejskich/ (10.07.2015).
 28. Ziębińska, B. (2010). Uniwersytety Trzeciego Wieku jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób starszych. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
 29. Zoom na UTW, (2012). Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę". Raport z badań: http://zoomnautw.pl/wp content/uploads/2012/05/Zoom_na_UTW_RAPORT_calosciowy_www.pdf (15.02.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu