BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chyla Łukasz
Tytuł
Uwagi de lege lata i de lege ferenda w zakresie eliminacji przeszkody braku zdatności arbitrażowej sporów korporacyjnych
Źródło
Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2017, nr 3, s. 25-37, bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne Wyzwania Prawa Prywatnego : prace studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego
Słowa kluczowe
Kodeks postępowania cywilnego, Sąd polubowny, Konflikty w przedsiębiorstwie, Regulacje prawne
Code of Civil Procedure, Arbitration court, Conflicts in organisation, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W wielu państwach na świecie arbitraż korporacyjny sporów uchwałowych stanowi powszechny i najskuteczniejszy sposób rozwiązywania konfliktów ze stosunku spółki. W Polsce w wyniku wadliwej regulacji art. 1157 k.p.c. (zwłaszcza wprowadzenia kryterium zdatności ugodowej sporów majątkowych) oraz art. 1163 k.p.c. zdatność arbitrażowa tych sporów jest kwestionowana. Doktryna wysuwa zatem szereg uwag de lege lata, jak również postulatów de lege ferenda w celu umożliwienia przyznania kognicji sądom polubownym w tych sporach. Wśród tych pierwszych omówić należy koncepcję zgodnie z którą art. 1163 k.p.c. stanowi lex specialis względem art. 1157 k.p.c. Do najważniejszych propozycji legislacyjnych należą natomiast wykazujące zasadnicze różnice projekty A. Szumańskiego oraz M. Tomaszewskiego. (abstrakt oryginalny)

In many jurisdictions, corporate arbitration is believed to be the most effective tool in terms of solving corporate disputes-especially in cases of questioning of corporate bodies' resolutions. Under Polish law, as a result of unfavourable introduction of art 1157 and 1163 of the Code of Civil Procedure the objective arbitrability of those disputes remains highly questionable and disputable. To overcome those challenges and definitively grant jurisdiction over corporate disputes to the arbitration courts, the legal doctrine proposes certain solutions. The most significant de lege lata remark is to interpret art. 1163, as a lex specialis over the art. 1157 of the Code of Civil Procedure. On the other hand, the most important de lege ferenda remarks are the A. Szumański's project as well as M. Tomaszewski's proposal. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielarczyk P., Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie sądownictwa polubownego, "MP" 2005, nr 22.
 2. Chyla Ł., Obecna sytuacja arbitrażu korporacyjnego w Polsce, artykuł niepubl.
 3. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, New Russian Rules on arbitrability of disputes (dostęp: 05.02.17): https://www.clearygottlieb.com/~/media/cgsh/files/new-russian-rules-on-arbitrability-of-disputes.pdf.
 4. Ereciński T., Zdatność arbitrażowa (art. 1157 KPC.), [w:] Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu, Warszawa 2008.
 5. Falkiewicz K., Kwaśnicki R. L., Arbitraż i mediacja w świetle najnowszej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, "PPH" 2005, nr 12.
 6. Jurcewicz W., Wiśniewski C., Zdatność arbitrażowa sporów korporacyjnych- perspektywa polska, "PPH" 2015, nr 10.
 7. Kąkolecki A., Nowelizacja k.p.c. w zakresie sądownictwa polubownego (arbitrażowego), "Radca Prawny" 2005, nr 5.
 8. Kos R., Zdatność arbitrażowa sporów o ważność uchwał spółek kapitałowych, PPH 2014, nr 3.
 9. Kurnicki T., Znowelizowane postępowanie przed sądem polubownym, "MP" 2005, nr 22.
 10. Orecki M., Polskie przepisy o sądzie polubownym (arbitrażowym)- uwagi de lege ferenda, "Polski Proces Cywilny" 2014, nr 2.
 11. Suliński G., Dopuszczalność poddania sporu ze stosunku spółki pod rozstrzygniecie sądu polubownego, "PPH" 2005, nr 12.
 12. Suliński G., Rozstrzyganie sporów ze stosunku spółki kapitałowej przez sąd polubowny, Warszawa 2008.
 13. Szumański A., Dopuszczalność kognicji sądu polubownego w sprawach o zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych, Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Kraków 2005.
 14. Szumański A., Przeszkody prawne w przyjęciu kognicji sądów arbitrażowych w sporach o zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych (uwagi de lege lata oraz de lege ferenda), artykuł niepubl.
 15. Szumański A., Sąd polubowny a ugoda sądowa, "Glosa" 2010, nr 1.
 16. Szumański A., Zapis na sąd polubowny w sprawie zaskarżenia uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej: Prawo w XXI wieku, Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, W. Czapliński (red.), Warszawa 2006.
 17. Tomaszewski M., O zaskarżaniu uchwał korporacyjnych do sądu polubownego- uwagi de lege ferenda, "Przegląd Sądowy" 2012.
 18. Uliasz R., Zdolność arbitrażowa sporów wynikłych z zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych, [w:] J. Oszewski, B. Sagan, R. Uliasz, Arbitraż i mediacja jako instrumenty wspierania przedsiębiorczości, Rzeszów 2006.
 19. DIS-Arbitration Rules (The German Institution of Arbitration): http://www.dis-arb.de/en/16/rules/overview-id0 (dostęp: 30.01.2017).
 20. Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration (2014): http://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=e2fe5e72-eb14-4bba-b10d-d33dafee8918 (dostęp: 30.01.2017).
 21. ICC Rules of Arbitration (dostęp: 30.01.2017): http://www.iccwbo.org/Products-and-Services/Arbitration-and-ADR/Arbitration/Rules-of-arbitration/ICC-Rules-of-Arbitration/
 22. Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r., Dz.U. 1962/9/4.
 23. Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie z dnia 01.01.2015 r. (dostęp: 30.01.2017): https://www.sakig.pl/uploads/pdf/regulaminy/regulamin_arbitrazowy.pdf.
 24. Uchwała z dnia 7 maja 2009 r., III CZP 13/09.
 25. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U.2014.101 j.t. z późn. zm.
 26. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U.2013.1030 j.t. z późn. zm.
 27. Ustawa modelowa o międzynarodowym arbitrażu handlowym uchwalona przez UNCITRAL w 1985 r. ze zmianami z 2006 r. (dostęp: 30.01.2017): http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-arb/07-86998_Ebook.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-1838
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu