BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kańduła Sławomira (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wyrównywanie dochodów gmin warunkiem ich zrównoważonego rozwoju?
Equalising the Income of Municipalities as a Precondition of their Sustainable Development?
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 5, s. 103-122, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne wyzwania rozwojowe w ujęciu globalnym i regionalnym
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Dochód podatkowy, Dochody gminy, Rozwój lokalny
Sustainable development, Tax revenue, Local revenues, Local development
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H71, H77
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
Zrównoważony rozwój lokalny może być finansowany z dochodów własnych gmin, w tym o charakterze podatkowym. Gminy mają jednak różną zdolność dochodową, więc powstają między nimi różnice w wysokości dochodów własnych i wydatków na zadania własne, w przeliczeniu na mieszkańca. Nadmierne różnice są niekorzystne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju kraju, dlatego organy państwa ustanowiły mechanizmy wyrównywania fiskalnego. W badaniu gmin województwa wielkopolskiego dowiedziono, że subwencja ogólna zmniejsza zróżnicowanie dochodów gmin o ponad 60%, a tym samym zwiększa możliwości finansowania przez nie zadań podejmowanych w celu urzeczywistnienia idei zrównoważonego rozwoju lokalnego. (abstrakt oryginalny)

Sustainable local development can be funded with municipalities' own fiscal revenues. However, municipalities vary in terms of their income generating capacities, so their own revenues and expenditures on their own tasks per capita also differ significantly. Excessive differences between local self-government units have a negative impact on the sustainable development of a country. Therefore, state authorities can establish a fiscal equalization mechanism. A study of municipalities in the Wielkopolska region proved that the general subsidy reduces the discrepancies in the revenues of municipalities by over 60% and thus increases the possibility of municipalities financing the tasks undertaken in order to actualize the idea of sustainable local development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bird, R.M., Tarasov, A.V., 2002, Closing the Gap: Fiscal Imbalances and Intergovernmental Transfers in Developed Federations, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University, Working Papers, no. 02-02.
 2. Boadway, R., Shah, A., 2009, Fiscal Federalism. Principles and Practice of Multiorder Governance, Cambridge University Press, New York, London.
 3. Borys, T., i in., 2003, Opracowanie modelu wdrożeniowego wskaźników zrównoważonego rozwoju na poziomie wojewódzkim w ramach banku danych regionalnych. Raport końcowy. Synteza, Regionalny Ośrodek Ekorozwoju Fundacji Karkonoskiej, Jelenia Góra - Warszawa.
 4. Dyba, W.J., Stryjakiewicz, T., 2012, Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno- -gospodarczego gmin województwa wielkopolskiego w świetle realizacji polityki intraregionalnej, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 19, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 5. Europejska karta samorządu lokalnego sporządzona w Strasburgu 15 października 1985 r., DzU 1994, nr 124, poz. 607 ze zm.
 6. Grabiński, T., 1992, Metody taksonometrii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Krakow.
 7. GUS, 2015, Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2015 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 8. Hryniewicz, J.T., 2000, Endo- i egzogenne czynniki rozwoju gospodarczego gmin i regionów, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2(2), s. 53-77.
 9. Ignatczyk, W., 2004, Metody analizy struktury zbiorowości, w: Ignatczyk, W., Chromińska, M., Statystyka. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań, s. 62-163.
 10. Kitchen, H., Slack, E., 2006, Providing Public Services in Remote Areas, w: Bird, R.M., Vaillaincourt, F. (eds.), Perspectives on Fiscal Federalism, The World Bank Institute, Washington, D.C., s. 123-140.
 11. Korenik, S., 2011, Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych, CeDeWu, Warszawa.
 12. Kossowski, T., 2009, Konwergencja przestrzenna - aspekty teoretyczne, w: Churski, P. (red.), Praktyczne aspekty badań regionalnych, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, seria Rozwoj Regionalny i Polityka Regionalna, vol. II, nr 9, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 7-20.
 13. Kotlińska, J., 2016, Nieruchomości komunalne jako dobra publiczne i rynkowe w Polsce. Możliwości, przyczyny, uwarunkowania i dochody ze sprzedaży nieruchomości komunalnych, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 14. Kowalik, P., 2013, Pionowa i pozioma nierównowaga finansowa oraz system jej wyrównywania w państwie federalnym na przykładzie Niemiec i Stanów Zjednoczonych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 15. Pająk, K., 2001, Samorząd terytorialny a rozwój lokalny w Polsce w procesie transformacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Poznań.
 16. Parysek, J.J., 2015, Rola lokalnego samorządu terytorialnego w rozwoju społeczno- -gospodarczym i przestrzennym gmin, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 3, s. 27-46.
 17. Patrzałek, L., 2010, Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 18. Roeske-Słomka, I., 2010, Statystyka opisowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 19. Swianiewicz, P., 2011, Finanse samorządowe. Koncepcje, realizacja, polityki lokalne, Wydawnictwo Municipium, Warszawa.
 20. Szewczuk, A., 2003, Czy polski system podatkowy wspiera rozwój lokalny?, w: Pomorska, A. (red.) Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 395-401.
 21. Szewczuk, A., 2011, Rozwój lokalny i regionalny - główne determinanty, w: Szewczuk, A., Kogut-Jaworska, M., Zioło, M., Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 13-88.
 22. Szymla, Z., 2005, Podstawy badań rozwoju regionalnego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, nr 3, s. 101-110.
 23. Turała, M., 2011, Mechanizm równoważenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego a kohezja terytorialna i autonomia finansowa samorządów, w: Urbańczyk, E., Skoczylas, W. (red.), Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 687, s. 259-271.
 24. USP 2013, Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim w 2012 r., Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.
 25. USP 2014, Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim w 2013 r., Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.
 26. USP 2015, Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim w 2014 r., Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.
 27. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j. DzU 2016, poz. 446.
 28. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, t.j. DzU 2016, poz. 198.
 29. ZWW 2012, Wielkopolska 2020, Zaktualizowana strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, Zarząd województwa wielkopolskiego, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.5.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu