BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Batyk Iwona M. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Woźniak Małgorzata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Kuryło Joanna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Rybne produkty regionalne w opinii studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Regional Fish Products in the Opinion of Students of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Źródło
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 2017, nr 54(3), s. 202-213, rys., bibliogr. 30 poz.
Vistula University Working Papers
Słowa kluczowe
Rynek przetworów rybnych, Produkty regionalne, Badania ankietowe
Fish products market, Regional product, Questionnaire survey
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L6, L66, O3, O33
streszcz., summ.
Abstrakt
Podjęte badania miały na celu poznanie opinii i postaw studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wobec rybnych produktów regionalnych. Badania z wykorzystaniem arkusza ankietowego przeprowadzono wśród 100 respondentów w wieku od 20 do 24 lat, w okresie od lutego do kwietnia 2015 roku. Wśród ankietowanych osób przeważali mężczyźni (54%). Największy procent (44%) ankietowanych stanowili studenci pochodzący z miast liczących od 15 do 25 tysięcy mieszkańców. Ponad 50% respondentów wykazało się dobrą znajomością definicji żywności regionalnej. Najbardziej znanymi regionalnymi produktami rybnymi są karp zatorski (31%) i łosoś bałtycki solony (18%). Badani studenci regionalne produkty rybne spożywają okazjonalnie, najczęściej podczas Świąt Bożego Narodzenia (74%). Zdaniem respondentów (59%), głównym czynnikiem determinującym zakup rybnych produktów regionalnych jest chęć spróbowania produktu charakterystycznego dla danego regionu. Ankietowani studenci wiedzę o produktach tradycyjnych zdobywają głównie ze źródeł internetowych i przekazów telewizyjnych. Uzyskane wyniki badań mogą być uwzględnione przy przygotowywaniu strategii promocji produktów rybnych.(abstrakt oryginalny)

The aim of study was to identify the opinions of students at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn about regional fish products. Research based on sheet survey was conducted among 100 respondents, age 20-24 years, from February to April 2015. 54% of respondents were men, 44% came from small cities with population from 15 000 to 25 000. Over 50% of respondents showed a good understanding of the definition of regional food. Among the most well known regional fish products were "karp zatorski" (31%) and "łosoś bałtycki solony" (18%). Consumption of fish regional products is rather occasionally, as 74% of respondents pointed that they consume it mainly during Christmas time. According to 59% of the respondents, the main reason for buying regional fish products is a desire to try something characteristic for the region. For surveyed students Internet and TV are main sources of knowledge about traditional products. Results of the studies may be used in a process of creating a promotion strategy for fish products.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Benecke N. (1986), Materiał kostny z późnośredniowiecznego grodziska stożkowatego w Dąbrówce, "Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - CLXXII, Archeozoologia", nr 11.
 2. Bortnowska G. (2013), Promowanie żywności tradycyjnej - Slow Fish - formą edukacji prozdrowotnej, "Problemy Higieny i Epidemiologii", nr 94(2).
 3. Boruc M.A. (2006), Bukiet autentycznej marki, "Agrosmak", nr 3.
 4. Cios S. (2007), Ryby w życiu Polaków od X do XIX wieku, IRS, Olsztyn.
 5. Chudy S., Gierałtowska U. (2013), Produkty tradycyjne i regionalne z perspektywy szczecińskich studentów, "Journal of Agribusiness and Rural Development", No. 1(27).
 6. Dembińska M. (1963), Konsumpcja żywnościowa w Polsce średniowiecznej, Polska Akademia Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 7. Dumanowski J. (2012), Compendium Ferculorum albo zebranie potraw, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa.
 8. Filipiak J., Chełkowski Z. (2000), Osteological characteristic of fish remains from early medieval sedimentary layers of the port in the town of Woli, "Acta Ichtiologica et Piscatoria", nr 30(1).
 9. Górzyński S. (1964), Zarys historii rybołówstwa w dawnej Polsce, PWRiL, Warszawa.
 10. Guerrero L., Claret A., Verbeke W., Enderli G., Żakowska-Biemans S., Vanhonacker F., Issanchou S., Sajdakowska M., Signe Granli B., Scalvedi L., Contel M., Hersleth M. (2010), Perception of traditional food product In six European regions Rusing free word association, "Food Quality and Prefernce", No. 21.
 11. Jeżewska-Zychowicz M. (2009), Wybrane zachowania młodych konsumentów na rynku żywności tradycyjnej i ich uwarunkowania, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 3(64).
 12. Jeżewska-Zychowicz M. (2012), Żywność tradycyjna z perspektywy konsumentów, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 3(82).
 13. Kołakowska A., Szczygieł M., Bienkiewicz G., Zienkiewicz L. (2000), Some of fish species as a source of n-3 polyunsaturated fatty acid, "Acta Ichthyologica and Piscatoria", No. 30(2).
 14. Kołakowska A., Kołakowski E. (2001), Szczególne właściwości żywieniowe ryb, "Przemysł Spożywczy", nr 6.
 15. Lengard Almli V., Verbeke W., Vanhonacker F., Naes T., Hersleth M. (2011), General image and attribute perceptions of traditional food in six European countries, "Food Quality and Preference", No. 22.
 16. Lis H., Lis P. (2015), Kuchnia Słowian czyli o poszukiwaniu dawnych smaków, Nasza Księgarnia, Warszawa.
 17. Makowiecki D. (1985), Zwierzęce szczątki z osady neolitycznej w Brąchnówku, woj. toruńskie, "Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - CLXIV, Archeozoologia", nr 10.
 18. Makowiecki D. (1990), Materiał kostny zwierząt z Grodziska wczesnośredniowiecznego w Lembargu, woj. Toruńskie, "Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - CCVI, Archeozoologia", nr 14.
 19. Makowiecki D. (2003), Historia ryb i rybołówstwa w holocenie na Niżu Polskim w świetle badań archeoichtiologicznych, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Poznań.
 20. Ogrodowska B. (2004), Polskie obrzędy i zwyczaje, Muza S.A., Warszawa.
 21. Pomianowski J. (2009), Badania konsumenckie żywności regionalnej, (w:) Jarczyk A., Borowski J., Klepacka J., Tońska E., Spiel J., Żywność regionalna i tradycyjna - aspekty surowcowe, technologiczne i ekonomiczne, UWM, Olsztyn.
 22. Ropelewski A. (1963), 1000 lat naszego rybołówstwa, Wydawnictwo Morskie, Gdynia.
 23. Rulewicz M. (1994), Rybołówstwo Gdańska na tle ośrodków miejskich Pomorza od IX do XIII wiek, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 24. Rybowska A., Chełstowska K. (2007), Postawy konsumentów w stosunku do żywności regionalnej, "Roczniki Nauk Stowarzyszenia Ekonomistów", t. VIII(4).
 25. Vanhonacker F., Lengard V., Hersleth M., Verbeke W. (2010), Profiling European traditional food consumers, "British Food Journal", No. 112(8).
 26. Więcławski B. (1987), Wyżywienie oficerów obcych wojsk w Poznaniu drugiej połowy XVIII wieku. Przyczynek do badań nad spożyciem luksusowym, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", nr 35(1).
 27. Woźniak M., Huk-Wieliczuk E., Młynarska M., Mierzejewska K. (2015), Kuchnia regionalna w świadomości studentów z województwa warmińsko-mazurskiego, (w:) Kozłowska D., Rekreacja, Turystyka i Tradycje na Obszarach Wiejskich, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki, Białystok.
 28. Zaborowska A., Skierkowski K. (20011), Szanse produktów lokalnych w dystrybucji globalnej, "Przemysł Spożywczy", nr 65.
 29. Żakowska-Biemans S., Kuc K. (2009), Żywność tradycyjna i regionalna w opinii i zachowaniach polskich konsumentów, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 3(64).
 30. Żakowska-Biemans S. (2012), Żywność tradycyjna z perspektywy konsumentów, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 3(82).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-2688
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu