BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojciechowski Marek (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Struktura władzy w samorządzie terytorialnym. Hierarchia - konkurencja - partnerstwo?
The Structure of Authorities in The Local Government. Hierarchy - Competition - Partnership?
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 477, s. 315-325, bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Organy samorządu terytorialnego, Konkurencja
Local government, Local government bodies, Competition
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest rzadko badany problem efektywności funkcjonowania władzy w samorządzie terytorialnym w Polsce. Władza ta ma charakter dwoisty, ponieważ składa się z czynnika społecznego (rada, sejmik) oraz organu wykonawczego (zarządu lub wójta, burmistrza, prezydenta miasta). W pewnej mierze rolę swoistej władzy sprawuje też administracja samorządowa. Celem opracowania jest charakterystyka i ocena wzajemnych relacji między radnymi a jednoosobowym organem wykonawczym w gminie. Autor przedstawia potencjalne sytuacje związków politycznych między tymi stronami, które skutkują różną efektywnością, począwszy od ostrej rywalizacji aż po harmonijną współpracę. Samorząd terytorialny charakteryzuje się pod tym względem licznymi dysfunkcjami. W artykule wykorzystano następujące metody badawcze: analizę literatury przedmiotu i regulacji prawnych oraz analizę opisową i porównawczą. Wiedza na ten temat w polskim piśmiennictwie ekonomicznym jest skromna, a podniesione zagadnienia wymagają bardziej pogłębionych badań, użytecznych z punktu widzenia praktyki samorządowej. Autor sformułował dziewięć wniosków końcowych, mających charakter pragmatyczny. Na podkreślenie zasługuje rys pożądanej sylwetki przywódcy lokalnego oraz ocena efektywności poszczególnych badanych sytuacji w relacjach rada gminy a organ wykonawczy(abstrakt oryginalny)

The article discusses the rarely studied problem of the efficiency of the power in the local government in Poland. This power has a dual nature, because it consists of social component (board, council) and the executive body (board or mayor, mayor, city president). To a certain extent a kind of power is exercised by local administration. The aim of the study is to assess the characteristics and relationships between councilors and a single executive body of the municipality. The author presents potential situations of political relations between the two parties, which result in different efficiency, ranging from fierce competition to the harmonious cooperation. Local government has in this respect a number of dysfunctions. The article uses the following research methods: analysis of literature and regulations and the descriptive analysis and comparison. Knowledge about the Polish economic literature is modest, and raised issues require a more in-depth studies, which are useful from the point of view of the practice of self-government. The author has formulated nine conclusions, having a pragmatic approach. It is worth mentioning a feature of desired profiles of local leaders and the evaluation of the effectiveness of each studied situation in the relations between the municipal council and executive body(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alberoni F., 2006, Sztuka rządzenia, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa.
 2. Barber Beniamin R., 2014, Gdyby burmistrzowie rządzili światem. Dysfunkcyjne kraje, rozkwitające miasta, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa.
 3. Giuliani Rudolph W., 2003, Przywództwo, Wydawnictwo "M", Kraków
 4. Harańczyk A., 2010, Samorząd terytorialny. Organizacja i gospodarka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 5. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Dz.U., nr 78, poz. 483 ze zm., art. 169, ust. 1.
 6. Leoński Z., 2002, Nauka administracji, wydanie 4, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 7. Łukasiewicz J., 2004, Zarys nauki administracji, wydanie 1, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexsis, Warszawa.
 8. Milewski R. (red.), 1998, Podstawy ekonomii, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 9. Nye Joseph S. jr., 2007, Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 10. Piasecki A.K., 2009, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Scott J., 2006, Władza, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 12. Stawasz D., Drzazga D., Szydłowski C., 2011, Wybrane aspekty sprawności zarządzania w administracji publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, rozdział I-II.
 13. Szreniawski J., 1996, Wprowadzenie do nauki administracji, Wydawnictwo "Morpol", Lublin.
 14. Wojciechowski E., 2012, Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 15. Wojciechowski M., 2014, Koszt władzy w polskim samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 16. Zalewski A., 2005, Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, [w:] Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, A. Zalewski (red.), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.477.29
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu