BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk Monika (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Wydatki na badania i rozwój w transporcie europejskim w świetle polityki innowacyjności UE
Expenditure on Research and Development in the European Transport in the Light of Innovation Policy of the EU
Źródło
Problemy Transportu i Logistyki, 2016, nr 2 (34), s. 73-88, tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Funkcjonowanie i ewolucja systemu transportowego
Słowa kluczowe
Innowacje, Transport, Polityka innowacyjna, Wydatki publiczne
Innovations, Transport, Innovation policy, Public expenditures
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wspieranie innowacyjności jest oczywistym kierunkiem rozwoju współczesnych gospodarek opartych na wiedzy. Innowacje o różnorodnym charakterze sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi, poprawie jakości życia, zmieniają rynek pracy, a także prowadzą do wzmacniania konkurencyjności regionu i kraju. Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy prowadzonej z perspektywy wysokości finansowania badań i innowacji w sektorze transportu w Unii Europejskiej, z rozróżnieniem źródeł publicznych i prywatnych. W artykule dokonano przeglądu aktualnych programów rozwoju innowacji w transporcie w Unii Europejskiej oraz wykorzystano wyniki badań i analiz pozwalających na zbadanie trendów w zakresie wysokości wydatków na badania i rozwój w transporcie. Ponadto, na podstawie najnowszych dostępnych danych statystycznych, oszacowano poziom finansowania badań i rozwoju na szczeblu poszczególnych krajów w ujęciu gałęziowym oraz z podziałem na wydatki publiczne i wydatki przedsiębiorstw. Dowiedziono nieskutecznej polityki innowacji na szczeblu UE oraz ścisłej relacji między wydatkami a efektami w postaci wzrostu poziomu innowacyjności poszczególnych krajów(abstrakt autora)

Supporting innovation is a clear line of action of modern knowledge economies. Various types of innovations contribute to sustainable development, an increase of quality of life and changes on labour market and lead to strengthening the region's or country's competitiveness. The objective of the article is to present results of the analysis conducted from the perspective of the amount of funding for research and innovation in the transport sector in the European Union, taking into account the distinction between public and private sources. In the article current policy programmes for the development of innovations have been reviewed and additionally results of studies and analyses of trends in terms of the amount of expenditure on research and development in transport have been examined. Moreover on the base of the latest available statistical data it is evaluated the level of public and enterprises R&D funding in different countries and specific transport modes. Ineffective innovation policy at the EU level and close relationship between expenditures and effects in the form of increase in the level of innovation of individual countries has been proved.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk, M. (2015a). Finansowanie badań i innowacji w transporcie Unii Europejskiej - wydatki budżetów państw i przedsiębiorstw. Logistyka, 3, 5513-5521 [CD nr 2, cz. 1].
 2. Bąk, M. (2015b). Potencjał innowacyjny transportu w Unii Europejskiej. Logistyka, 3, 5502-5512 [CD nr 2, cz. 1].
 3. BERD (2016). EUROSTAT. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/ data/database (28.06.2016).
 4. Better Regulation for Better Results - an EU Agenda (2015). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Strasbourg, 19.5.2015, COM(2015) 215 final. Pobrane z: http://ec.europa.eu/ smart-regulation/better_regulation/documents/com_2015_215_en.pdf.
 5. Better Regulations for Innovation-driven Investment at EU Level (2016). Commission Staff Working Document, Directorate-General for Research and Innovation, European Commission, Luxembourg. Pobrane z: https://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/innovrefit_staff_working_document. pdf (28.06.2016).
 6. EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Komunikat Komisji Europejskiej. Bruksela, 3.3.2010 KOM(2010) 2020
 7. European Commission (2015). Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies. The 2015 EU Industrial R&D Investment SCOREBOARD. European Union. Pobrane z: http://iri.jrc. ec.europa.eu/scoreboard15.html (28.06.2016).
 8. European Innovation Scoreboard (2016). European Commission. Pobrane z: http://ec.europa.eu/growth/ industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl (28.06.2016).
 9. GBAORD (2016). EUROSTAT. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/ data/database (28.06.2016).
 10. King, A., Baatartogtokh, B. (2015). How Useful Is the Theory of Disruptive Innovation? MITSloan Management Review, 57 (1). Pobrane z: http://ilp.mit.edu/media/news_articles/smr/2015/57114.pdf (28.06.2016).
 11. Pelkmans, J., Renda, A. (2014). Does EU regulation hinder or stimulate innovation? CEPS Special Report No. 96. Pobrane z: https://www.ceps.eu/system/files/No%2096%20EU%20Legislation%20and%20 Innovation.pdf (28.06.2016).
 12. Research and Innovation as Sources of Renewed Growth (2014). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Brussels, 10.6.2014 COM(2014) 339. Pobrane z: https://ec.europa.eu/research/ innovation-union/pdf/state-of-the-union/2013/research-and-innovation-as-sources-of-renewedgrowth- com-2014-339-final.pdf (28.06.2016).
 13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające "Horyzont 2020" - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (2013). L 347/104.
 14. Science, Research and Innovation Performance of the EU. A contribution to the Open Innovation Open Science Open to the World agenda (2016). Directorate-General for Research and Innovation, European Commission. Pobrane z: http://bookshop.europa.eu/en/science-research-and-innovationperformance- of-the-eu-pbKI0415512 (28.06.2016).
 15. State of the Innovation Union Taking Stock 2010-2014 (2014). Directorate-General for Research and Innovation, European Commission, Brussels 2014. Pobrane z: http://ec.europa.eu/research/innovation- -union/index_en.cfm?pg=keydocs (28.06.2016).
 16. State of the Innovation Union 2015 (2015). Directorate-General for Research and Innovation, European Commission, Brussels 2015. Pobrane z: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_ en.cfm?pg=keydocs (28.06.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-275X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2016.34-07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu