BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk Iwona (Akademia Rolnicza w Szczecinie)
Tytuł
Atrakcyjność regionów turystycznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem warunków ekologicznych
The Attractiveness of Touristic Regions in Poland with Special Regard to Ecological Condition
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1163, s. 41-54, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej
Słowa kluczowe
Region turystyczny, Atrakcyjność turystyczna, Zróżnicowanie przestrzenne
Tourist region, Touristic attractiveness, Spatial differentiation
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono charakterystykę ruchu turystycznego rejestrowanego w bazie noclegowej zlokalizowanej na terenie podregionów w Polsce w 2004 r. W analizie posłużono się wskaźnikami rozwoju ruchu turystycznego, które pozwoliły na określenie roli badanego podregionu w rozwoju sektora turystycznego w Polsce. Ponadto przeprowadzono badanie przestrzennego zróżnicowania atrakcyjności turystycznej ze szczególnym uwzględnieniem jakości środowiska naturalnego w podregionach Polski oraz utworzono ranking analizowanych podregionów. Turystyka wewnątrzkrajowa, rozumiana jako suma turystyki krajowej i zagranicznej przyjazdowej, jest nierównomiernie rozłożona na obszarze kraju. Poszczególne regiony charakteryzuje bowiem różny poziom warunków recepcji turystów krajowych i zagranicznych. Różny jest więc ich udział w ogólnej liczbie uczestników turystyki wewnątrzkrajowej. (fragment tekstu)

The article presents tourist traffic recorded in night's lodging situated in the Polish subregions in 2004. Coefficients of tourist traffic development were used in the analysis, which allowed the qualification of the role of studied subregions in the development of tourism sector in Poland. Spatial differentiation of a tourism attractiveness with special regard to the quality of natural environment in the Polish subregions was also investigated. On this basis, a ranking list of subregions was created. Taxonomic measure of development based on standardized sums was used. Using synthetic measure the discrimination of studied objects was made and four typological groups were distinguished. They contain objects with similar level of studied phenomenon development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
  2. Ochrona Środowiska 2005, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2005.
  3. Ostrowski S., Ruch turystyczny w Polsce, "Sport i Turystyka", Warszawa 1972.
  4. Sobczyk M., Syntetyczny miernik jakości środowiska przyrodniczego, Taksonomia 2, AE, Wroclaw 1995.
  5. Turystyka w 2004 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2005.
  6. Warszyńska J., Jackowski A., Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1978.
  7. Zaręba D., Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu