BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołata Elżbieta (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), Paradysz Jan (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Demograficzne korzenie i perspektywy statystyki małych obszarów
Demographic Roots and Perspectives of Small Area Statistics
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1163, s. 89-108, rys., tab., bibliogr. 62 poz.
Tytuł własny numeru
Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej
Słowa kluczowe
Statystyka małych obszarów, Demografia
Small area estimates, Demography
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podręczniki i publikacje przeglądowe omawiające zagadnienia statystyki małych obszarów SMO podkreślają jej demograficzną genezę. Autorzy tych opracowań ograniczają się w zasadzie do wskazania na szacunki liczby ludności w okresach międzyspisowych. W niniejszym opracowaniu przedstawiono przyczyny warunkujące rozwój metodologii estymacji pośredniej na gruncie badań ludnościowych, obszernie omówiono zakres dotychczasowych aplikacji oraz wskazano perspektywy dalszych zastosowań. Zwrócono uwagę, iż w dobie szczupłości zasobów finansowych, również w ramach innych dziedzin nauki, wykorzystanie idei integracji danych z różnych źródeł może przyczynić się do poprawy jakości wnioskowania statystycznego. (fragment tekstu)

Small area estimation is becoming important in survey sampling due to a growing demand for reliable small area statistics from both public and private sectors. The paper refers to demographic background of small area estimation SAE, its determinants, applications and perspectives. Usually the demographic origin of SAE is restricted to methods for local estimation of population in post-censual years. That is why demographics contribution in the development of SAE techniques is presented according to the classification by J.N.K. Rao and the one used by UN experts in demographic research. The studies conducted by Polish demographers are described and own classification of SAE methods in demography, combining the two above mentioned as well as own experience is proposed. The present article is largely an appraisal of some of the methods. Among others we focus on E. Arriaga, G. Feeney and L. Henry methods for fertility estimation. Underlining the impact of demography in SAE studies we tried to mention the most important directions of further development. First of all, estimation methodology, data mining and integration of electronic data bases are considered. Special attention is focused on integration of administration records and survey studies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abbasi-Shavazi M.J., Recent Changes and the Future of Fertility in Iran. Population and Development in the United Nations System. Completing the Fertility Transition, http://www.un.org/esa/population/publications/completingfertility/2RevisedABBASIpaper 2005.
 2. Abbasi-Shavazi M.J. An Assessment of the Own-children Method of Estimating Fertility by Birthplace In Australia, "Journal of Population Research" 1997, 14 (2), 167-186.
 3. Arnaldo C., Regional Fertility Trends in Mozambique, "Journal of Population Research" 2004, 11(1).
 4. Bhat P.N.M., India's Changing Dates with Replacement Fertility: A Review of Recent Fertility Trends and Future Prospects, Population and development in the United Nations system (2005. Index of /esa/population/publications. Completing the fertility transition), http://www.un.org/esa/population/publications/ completingfertility/2RevisedBHATpaper, PDF, s. 376-391.
 5. Bijak J., Estymacja względnego ryzyka zgonu według przyczyn: porównanie metody tradycyjnej oraz empirycznego podejścia beyesowskiego na przykładzie Czech, Holandii i Polski w latach 1994-1996, "Studia Demograficzne" 2005, 147, Warszawa 3-29.
 6. Bogue D.J., A Technique for Making Extensive Postcensal Estimates, "Journal of the American Statistical Association" 1950, 45 149-163.
 7. Bouge D.J., Duncan B.D., A Composite Method of Estimating Post Censal Population of Small Areas by Age, Sex and Colour, Vital Statistics-Special Report 47, No. 6, National Office of Vital Statistics, Washington, DC 1959.
 8. Breschi M., De Santis G., The Own-Children Method of Fertility Estimation in Historical Demography, Forum, Udine 1997.
 9. Chambers R., Feeney G., Log-linear Models for Small Area Estimation, Australian Bureau of Statistics, unpublished paper (1977).
 10. Childs G., Demographic Analysis of Small Populations Using the Own-children Method, Washington University, Washington 2004.
 11. Childs G., Goldstein M.C., Ben Jiao, Beall C.M., Tibetan Fertility Transitions in China and South Asia, "Population and Development Review" 2005, nr 2, 337-349.
 12. Cho L.-J., Retherford R.D., Minja K.C., The Own-children Method of Fertility Estimation, East-West Center, Honolulu 1986.
 13. Cicali D., De Santis G., Estimating Cohort Fertility Levels and Differentials by Educational Level with the Own-children Method and Pseudo-panels: Italy, Cohorts 1945-55, Universita degli studi di Firenze, Dipartimento Statistico, Firenze 2006; http://www.ds.unifi.it/ricerca/inte-ressi/demografia/bassa-fecondita/messina/pubblicazioni/Cicali0l.pdf.
 14. Cieślak M., Prognozowanie analogowe, [w:] Nieklasyczne metody prognozowania, red. M. Cieślak, PWN, Warszawa 1983.
 15. Cieślak M., Liczba i struktury ludności, [w:] Procesy demograficzne w byłych województwach dolnośląskich w latach 1975-1997, red. M. Cieślak, AE, Wroclaw 1999.
 16. Cieślak M., Prognozowanie analogowe, [w:] Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 17. Coale A.J., Factors Associated with the Development of Low Fertility: An Historic Summary Proceedings of the World Conference, New York 1967.
 18. Ericksen E.P., A Regression Method for Estimating Populations of Local Areas, "Journal of the American Statistical Association" 1974, 69, 867-875.
 19. Ericksen E.P., Kadane J.B., Estimating the Population in a Census Year (with discussion), "Journal of the American Statistical Association" 1985, 80, 98-131.
 20. Ericksen E.P., Kadane J.B., Sensitivity Analysis of Local Estimates of Undercount in the 1980 U.S. Census, [w:] Small Area Statistics. An International Symposium, eds. R. Płatek, J.N.K. Rao, C.E. Särndal, M.P. Singh, John Wiley & Sons, New York 1987, s. 23-45.
 21. EURAREA Project Reference Volume, raport końcowy przygotowany w ramach Europejskiego Projektu Badawczego IST 2000-26290 EURAREA - Enhancing Small Area Estimation Techniques to Meet European Needs, Office for National Statistics, UK, London 2004, http://www.statistics.gov.uk/eurarea/download.asp.
 22. Fay R.E., Herriot R.A., Estimates for Income in Small Places: An Application of James-Stein Procedures to Census Data, "Journal of the American Statistical Association" 1979, 74, 269-277.
 23. Feeney G., The Own-children Method of Estimating Age-specific Fertility Rates: Lecture Notes Prepared for a Demographic Analysis and Data Evaluation Workshop, Department of Statistics, Kuala Lumpur, Malaysia, 10-28 March, The East-West Center, Honolulu 1975.
 24. Frątczak E., Kotowska I.E., Kurkiewicz J., Kuropka I., Paradysz J., Procesy demograficzne i metody ich analizy, red. J. Kurkiewicz, AE, Kraków 2006.
 25. Gołata E., Studia nad terytorialnym zróżnicowaniem płodności kobiet w Polsce, Monografie i Opracowania nr 322, SGPiS, Warszawa 1990.
 26. Ghosh M., Rao J.N.K., Small Area Estimation: An Appraisal, "Statistical Science" 1994, 9(1).
 27. Grabill W.H., Lee-Jay Cho, Methodology for the Measurement of Current Fertility from Population Data on Young Children, "Demography" 1965, 1, 50-73.
 28. Grabili W.H., Lee-Jay Cho, Bouge D.J., Differential Current Fertility in the United States. Community and Family Study Center, University of Chicago, 1970.
 29. Heady P., Hennel S., Small Area Estimation and the Ecological Effect - Modifying Standard Theory for Practical Situations, Office for National Statistics, London 2002, raport badawczy przygotowany w ramach Europejskiego Projektu Badawczego IST 2000-26290 EURAREA, Enhancing Small Area Estimation Techniques to Meet European Needs.
 30. Henry L., Fécondité des manages. Nouvelle mèthode de mesure, "Travaux et Documents" nr 16, Presses Universitaires de France, Paris 1953.
 31. Jóźwiak J., Paradysz J., Demograficzny wymiar aborcji, "Studia Demograficzne" 1993, 1 (Warszawa), 31-42.
 32. Kędelski M., Fikcja demograficzna w Polsce i RFN (Ze studiów nad migracjami zagranicznymi), "Studia Demograficzne" 1990, 1, (Warszawa), 21-55.
 33. Kędelski M., Paradysz J., Demografia, AE, Poznań 2006.
 34. Klimanek Т., Wielopoziomowa analiza struktury agrarnej gminy w systemie GEO-INFO, praca doktorska, Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (2003).
 35. Klimanek Т., Próba wykorzystania statystyki małych obszarów w szacowaniu dochodów gospodarstw domowych, [w:] Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej, red. W. Ostasiewicz, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 1163, AE, Wrocław 2006.
 36. Kordos J., Rozkład ludności pozarolniczej według wysokości dochodów na osobę w 1960 r., Biuletyn KPZK PAN 1963, nr 8.
 37. Kotowska I.E., Prognozowanie gospodarstw domowych. Problemy i metody, Monografie i Opracowania nr 396, SGH, Warszawa 1994.
 38. Marker D.A., Organization of Small Area Estimators, Proceedings of Survey Research Methods Section, 409-414, American Statistical Association, Washington, DC 1983.
 39. Mencarini L., An Analysis of Fertility and Infant Mortality in South Africa based on 1993 LSDS data, paper presented for the Third African Population Conference "African Population in the 21st Century", Durban, South Africa, 6-10 December 1999.
 40. Ng E., Nault F., Fertility among Recent Immigrant Women to Canada, 1991: An Examination of the Disruption Hypothesis, "International Migration" 1997, 35 (4), 559-580.
 41. Okólski M., Statistics of Immigration in Poland. Conditions of Correctness, Assessment of the Current State, Proposals of New Solutions, Working Papers ISS, "Prace Migracyjne", Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1997.
 42. Paradysz J., Reprodukcja ludności w Polsce. Studium metodologiczno-poznawcze, Monografie i Opracowania nr 11(312), SGPiS, Warszawa 1990.
 43. Paradysz J., Dzietność kobiet w Polsce, Narodowy Spis Powszechny 1988, Materiały i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 1992.
 44. Paradysz J., Small Area Statistics in Poland - First Experiences and Application Possibilities, "Statistics in Transition" 1998, vol. 3(5).
 45. Paradysz J., Analiza i prognoza rozwoju demograficznego miasta Poznania w latach 1999-2030, AE, Poznań 2005.
 46. Pressat R., Analiza demograficzna, PWN, Warszawa 1966.
 47. Procesy demograficzne i metody ich analizy, red. J. Kurkiewicz, AE, Kraków 2006 (maszynopis).
 48. Purcell N.J., Kish L., Postcensal Estimates for Local Areas (Domains), "International Statistical Review" 1980, 48, 3-18.
 49. Rao J.N.K., Small Area Estimation, Wiley, Hoboken 2003.
 50. Rao J.N.K., Some Recent Advances in Model-Based Small Area Estimation, "Survey Methodology" 1999, 25, Statistics Canada.
 51. Sakson B., Wpływ "niewidzialnych" migracji zagranicznych lat osiemdziesiątych na struktury demograficzne Polski, Monografie i opracowania nr 481, SGH, Warszawa 2002.
 52. Schellekens J., Eisenbach Z., Religiosity and Marital Fertility: Israeli Arab Muslims, 1955-72, University of Southampton (2005), School of Social Sciences, Seminaria: http://www.socsci.soton.ac.uk/socstats/Research/seminars/2005-11-15-Schellekens.pdf.
 53. Schmertmann C.P., Swicegood C.G., Bean F.D., Immigration's Impact on US Fertility: An Exploratory Analysis of Recent Trends. Working Paper. (2001) http://mailer.fsu.edu/~schme-rt/paa02/schmertmann_swicegood_bean_paa_abstract.pdf.
 54. Schmidt R.C., Short-cut Methods for Estimating County Populations, "Journal of the American Statistical Association" 1952, 47.
 55. Shapiro S., Schächter J., Birth Registration Completeness in the United States and Geographic Areas, 1950, Vital Statistics Special Reports, Selected Studies (1964).
 56. Smith M.D., Preparation of Fertility Estimates Using the Own-child Method: From the Labour Force Survey, through the East-West Fertility Program, with Excel Output, Background Paper (2003) no 3 July, http://www.apsoc.ox.ac.uk/Oxpop/publications%20filesAVP14.pdf.
 57. Starsinic D.E., Development of Population Estimates for Revenue Sharing Areas, Census Track Papers, Ser. GE40, No. 10 U.S. Government Printing Office, Washington, DC 1974.
 58. Timaeus I., The Own-children Method of Fertility Estimation, "Population Studies" 1988, 42(1), 143-144.
 59. UN Manual X: Indirect Techniques for Demographic Estimation. Population and development in the United Nations system (2005), [podręcznik dostępny tylko w wersji elektronicznej] http://www.un.org/esa/population/publications/Manual_X/Manual_X.html.
 60. UNPF Readings in Population Research Methodology. Published for United Nations Population Fund by Social Development Center, Chicago,I11. 1993.
 61. U.S. Bureau of the Census Methods of Population Estimation: Part I, Illustrative Procedure of the Bureau's Component Method II. Current Population Reports, Series P-25, No. 339. U.S. Government Printing Office, Washington DC 1966.
 62. Zidek J.V., A Review of Methods for Estimating the Populations of Local Areas, Technical Report 82-4, University of British Columbia, Vancouver 1982.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu