BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rychlicki Stanisław (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Kosowski Piotr (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Wartak Joanna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Solecki Marek (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Ocena społecznej akceptacji przemysłu naftowego w Polsce
Assessment of Social Acceptance of Oil Industry in Poland
Źródło
Polityka Energetyczna, 2016, T. 19, z. 3, s. 133-145, rys., bibliogr. s. 144
Słowa kluczowe
Przemysł naftowy, Badania ankietowe, Świadomość społeczna
Petroleum industry, Questionnaire survey, Public awareness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w celu poznania oceny społecznej akceptacji przemysłu naftowego w Polsce. Ankieta została przeprowadzona w południowej części województwa podkarpackiego (w Krośnie, Jedliczu i Rymanowie), gdzie od wielu lat funkcjonuje przemysł naftowy. Zbadano ogólny stan wiedzy respondentów w zakresie zagadnień związanych z przemysłem naftowym. Ocenie poddano odbiór społeczny wpływu działań przemysłu naftowego na życie ludzi oraz na środowisko przyrodnicze. Istniejące w obrębie badań złoża ropy naftowej i gazu ziemnego brane są pod uwagę przy możliwości intensyfikacji wydobycia ropy naftowej poprzez zatłaczanie dwutlenku węgla (CO2-EOR) z jednoczesną jego sekwestracją w złożu (CCS). W związku z powyższym, szczególną uwagę zwrócono na postrzeganie oraz akceptację przez społeczność lokalną wspomnianych technologii. Zaobserwowano, że badana społeczność w znacznej części deklaruje brak wiedzy w obrębie poruszanych zagadnień. Brak akceptacji społecznej w dużej mierze wynika z obawy przed nieznanym i może prowadzić do utrudnień w realizacji nowych inwestycji związanych z działalnością przemysłu naftowego. W związku z tym stwierdzono, że edukacja społeczeństwa w zakresie wspomnianej tematyki jest konieczna, ponieważ ma bezpośredni wpływ na postrzeganie oraz akceptację działań prowadzonych przez przemysł naftowy. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of a survey carried out in the framework of the project MUSE in order to examine the assessment of social acceptance of the oil industry in Poland. The survey was conducted in the part of southern Sub-Carpathian region (in Krosno, Jedlicz and Rymanów), where the oil industry has been operating for many years. The respondents' knowledge on issues related to the oil industry was exmained. Public perception of the impact of the oil industry on the lives of people and the environment was evaluated. Oil and natural gas fields existing within the field of research were taken into consideration when the possibility of enhancing oil recovery by injecting carbon dioxide (CO2-EOR) with its simultaneous sequence in the bed was concerned (CCS). Therefore, special attention was paid to social perception and acceptance of the above mentioned technologies. It has been observed that respondents of the survey largely declare a lack of knowledge on the issues discussed. The lack of social acceptance is largely due to the fear of the unknown and can lead to the appearance of difficulties in the implementation of new projects related to the activities of the oil industry. Therefore, it was found that it is necessary to educate the public on the subject, because it has a direct impact on the perception and acceptance of the activities of the oil industry. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bilans Zasobów Złóż Kopalin w Polsce według stanu 31.XII.2015 r. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2015.
  2. Bronfman i in. 2012 - Bronfman, N.C., Jimenez, R.B., Arevalo, P.C. i Cifüentes, L.A. 2012. Understanding social acceptance of electricity generation sources. Energy Policy 46, s. 246-252.
  3. Rychlicki i in. 2015 - Rychlicki, S., Kosowski, P., Wartak, J. i Solecki M. 2015. Social acceptance for CO2-EOR and CCS projects based on survey conducted in southeastern Poland. AGH Drilling, Oil, Gas 32 (4), s. 739-745.
  4. Rychlicki i in. 2016 - Rychlicki, S., Kosowski, P., Wartak, J. i Solecki M. 2016. Social assessment of the impact of oil exploitation on lives of inhabitants and the environment. AGH Drilling, Oil, Gas vol. 33 no. 1, s. 69-79.
  5. Wojnarowski i in. 2015 - Wojnarowski, P., Stopa, J., Janiga, D. i Kosowski, P. 2015. Możliwości zwiększenia wydobycia ropy naftowej w Polsce z zastosowaniem zaawansowanych technologii. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal t. 18, z. 4, s. 19- 28.
  6. Yergin, D. 2011. The Quest: Energy, Security and Remaking of the Modern World. New York: The Penguin Press, s. 487-507.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-6675
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu