BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skibińska-Fabrowska Ilona (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Rola banku centralnego w gospodarce - obraz po kryzysie
The Role of Central Bank - Situation After Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2017, nr 6, s. 161-166, bibliogr. 15 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Słowa kluczowe
Banki centralne, Polityka pieniężna, Kryzys finansowy
Central banks, Monetary policy, Financial crisis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E58
streszcz., summ.
Abstrakt
Problem aktywności banku centralnego i jego wpływu na gospodarkę od dawna nurtuje teoretyków i praktyków ekonomii. Znaczenie polityki pieniężnej dla sfery realnej było przedmiotem analiz wielu nurtów myśli ekonomicznej. Konsensus wypracowany w tym zakresie zaowocował nową syntezą neoklasyczną mającą praktyczny wyraz w strategii bezpośredniego celu inflacyjnego. Kryzys finansowy, który wybuchł w 2008 roku sprawił, że banki centralne w sposób niezwykle aktywny podjęły działania wykraczające poza tradycyjne rozumienie ich roli. Skutki kryzysowej polityki pieniężnej widoczne są nie tylko w gospodarce ale także skłaniają do zastanowienia nad przeformułowaniem roli polityki pieniężnej w obrębie polityki gospodarczej. W artykule obok przeglądu różnych poglądów dotyczących znaczenia polityki pieniężnej dla gospodarki opisane zostały działania podejmowane przez banki centralne w reakcji na kryzys wraz z ich obserwowanymi skutkami. Na tym tle zostanie podjęta próba wskazania możliwego nowego usytuowania polityki pieniężnej w strukturze polityki gospodarczej państwa. (abstrakt oryginalny)

The problems of the activity of the central bank and impact monetary policy on the economy are interesting for theoreticians and practitioners of economics. The significance of the monetary policy for the real sphere was an object of analyses in many areas of economic. The developed agreement in this respect resulted in the new synthesis neoclassical having a practical expression of the purpose direct in the inflation targeting. The financial crisis which burst in 2008 caused that central banks, in the unusually active way, took action going beyond the traditional understanding their role. Effects of the unconventional monetary policy are visible not only in the economy but also in changing thinking of the role of the monetary. In the article the inspection of the different views concerning the significance of the monetary politics for the economy action taken by central banks in the reaction to the crisis was described along with their observed effects. Taking this into account, the attempt to explain the new place of monetary policy in structure of economic policy was made. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alińska A., Pietrzak B., Wasiak K., Ewolucja zmian i zadania dla banków centralnych w świetle doświadczeń kryzysu finansowego, http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/AABPKW231.pdf, (data dostępu 16.10.2016).
 2. Demchuk O., Łyziak T., Przystupa J., Sznajderska A., Wróbel E. (2012), Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce. Co wiemy w 2011 roku? "Materiały i Studia", nr 270, NBP, Warszawa.
 3. Drabowski E. (1987), Wpływ pieniądza na gospodarkę w teoriach keynesizmu i monetaryzmu, PWN, Warszawa.
 4. Feldstein M., The Future of Fiscal Policy, http://www.nber.org/feldstein/IMF%20April%202015.pdf, (data dostępu 15.10.2016).
 5. Grabek G., Kłos B., Koloch G. (2010), SOEPL 2009 - Model DSGE małej otwartej gospodarki estymowany na polskich danych. Specyfikacja, oceny parametrów, zastosowania, "Materiały i Studia", nr 251, NBP, Warszawa.
 6. Kiedrowska M., Marszałek P. (2003), Polityka pieniężna i fiskalna w teoriach makroekonomicznych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", nr 1, Poznań.
 7. Łaski K. (2011), Strukturalne przyczyny kryzysu finansów publicznych w Unii Europejskiej oraz w Unii Gospodarczej i Walutowej, "Studia Ekonomiczne", nr 1, Warszawa.
 8. Mester L. J., Recent Developments in U.S. Monetary Policy: From Extraordinary Back to Ordinary, file:///C:/Users/U132622/Downloads/sp%2020150323%20recent%20developments%20in%2 0the%20us%20monetary%20policy%20pdf%20(1).pdf, (data dostępu 10.08.2016).
 9. Pruski J. (1993), Ewolucja keynesistowskiej teorii pieniądza - tobinowska teoria popytu na pieniądz, w: Belka M., Wojtyna A. (red.), Współczesny keynesizm, PAN Instytut Nauk Ekonomicznych, "Studia i Materiały", nr 42, Warszawa.
 10. Ptak P. (2008), Ile państwa w gospodarce? Milton Friedman o ekonomicznej roli państwa, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.
 11. Ramotowski J., Rośnie protekcjonizm a rządy patrzą krótkoterminowo, https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/rosnie-protekcjonizm-a- rzady-patrza-krotkoterminowo/, (data dostępu 10.10.2016).
 12. Roath S. S., Desperacja banków centralnych, https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/desperacja-bankow-centralnych/, (data dostępu 10.10.2016).
 13. Sławiński A., Granice skuteczności polityki pieniężnej, https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/granice-skutecznosci-polityki- pienieznej/, (data dostępu 10.10.2016).
 14. Tomkiewicz J. (2015), Skutki uboczne kryzysowej polityki monetarnej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, "Studia Ekonomiczne", nr 214, Katowice.
 15. Ząbkowicz A. (2015), Odejście od konwencjonalnej polityki pieniężnej, Szkoła Główna Handlowa, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego", nr 95, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu