BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ociepa-Kubicka Agnieszka (Politechnika Częstochowska), Nitkiewicz Tomasz (Politechnika Częstochowska / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Pachura Piotr (Politechnika Częstochowska), Skowron-Grabowska Beata (Czestochowa University of Technology)
Tytuł
Possibilities and Limitations of the Eco-Innovation Implementation in Small Enterprises
Możliwości i ograniczenia wprowadzania ekoinnowacji w małych przedsiębiorstwach
Źródło
Modern Management Review, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (4), s. 143-154, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Ekoinnowacje, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacyjność przedsiębiorstw, Bariery innowacyjności, Ekologiczny system zarządzania, Projekty innowacyjne
Eco-innovation, Small business, Enterprise innovation, Innovativenesss barriers, Ecological management system, Innovative Projects
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Analiza poziomu wprowadzania innowacji pozwala stwierdzić, że nadal dużym problemem szczególnie dla małych przedsiębiorstw są koszty ich wprowadzenia. Stwierdzenie to znajduje odzwierciedlenie w wynikach badań jakościowych oraz ilościowych, które przedstawiono w artykule. Słaba kondycja finansowa przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich, niespójny system finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, niestabilne warunki finansowe, brak umiejętności marketingowych oraz obawa i niechęć do ponoszenia ryzyka związanego z podejmowaniem przedsięwzięć innowacyjnych są podstawowymi barierami wprowadzania ekoinnowacji. Wśród barier instytucjonalnych wymieniane są słabości merytoryczne i systemowe w efektywnym wykorzystaniu pomocowych funduszy czy niedostateczna wiedza o patentach, prawach autorskich itp. Koleją z przyczyn niskiej innowacyjności wymienianych przez przedsiębiorców jest m.in. duża ilość przepisów prawnych częste ich zmiany co zniechęca małe przedsiębiorstwa do podejmowania dodatkowych działań. Należy podkreślić, że w małych przedsiębiorstwach wprowadzanie nowych rozwiązań uzależnione jest w dużym stopniu od postawy samego przedsiębiorcy. To on przede wszystkim ponosi ciężar kreowania pomysłów, pobudzania pracowników do aktywności oraz przygotowywania przedsiębiorstwa do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań. Analiza danych literaturowych wskazuje, że w celu pokonania barier ograniczających wdrażanie ekoinnowacji powinny być podjęte działania przede wszystkim w zakresie zwiększenia świadomości potrzeby wprowadzenia ekoinnowacji. Fundamentalne znaczenie mają procesy uczenia się, zdobywania wiedzy na temat konieczności ochrony środowiska naturalnego. Prawidłowe zarządzanie środowiskowe wymaga również uruchamiania nowych instrumentów i udoskonalania procedur pozwalających na wprowadzanie przez przedsiębiorców przyjaznych środowisku rozwiązań. (abstrakt oryginalny)

An analysis of the levels of innovation leads to the conclusion that, still, a big problem, especially for small businesses, is the cost of their implementation. This statement is reflected in the results of quantitative and qualitative research that was presented in the article. Poor financial situation of enterprises, especially small and medium-sized, fragmented financing projects in the field of environmental protection, unstable financial conditions, lack of marketing skills and the fear and reluctance to bear the risks associated with taking innovative projects are fundamental barriers to the introduction of eco-innovation. Among the institutional barriers the following are observed: substantive and systemic weaknesses in the effective use of aid funds, and insufficient knowledge about patents, copyright, etc. It should be emphasized that small companies, introducing new solutions, depend to a large extent on the attitude of the entrepreneur. It is the entrepreneur who bears the burden of creating ideas, stimulating the employees to be active and preparing the company to implement innovative solutions. The analysis of the literature indicates that in order to overcome barriers to the implementation of eco-innovation, action should be taken primarily in terms of raising the awareness of the need for eco-innovation. Proper environmental management also requires new instruments and procedures to improve the introduction of the environmentally friendly solutions by entrepreneurs. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arimura, T.H., Hibiki A., Johnstone N.2007. Anempirical analysis of environmental R&D: what encourages facilities be environmentally innovative? [in:] N. Johnstone (red.) "Environmental Policy and Corporate Behaviour". Cheltenham: Edward Elgar.
 2. Bombiak E.2003. "Desirable pattern. Company functioning models in the 21st century". Personel 3:7-8.
 3. Fussler C., James P.1996. Eco-innovation: A Breakthrough Discipline for Innovation and Sustainability. London: Pitman Publishing.
 4. Gaczek W.M., Komorowski J.W. 2005. Human and social resources of the region as a factor of economy development based on knowledge. Innovations in the Region Development, W.M. Gaczek (ed.), Research Papers of the University of Economics in Poznan, 57, The University of Economics in Poznan Publisher.
 5. Grudzewski M.W., Hajduk I.K. 2008. Technology Management. Advanced Technologies and their Commercialisation. Warszawa: Difin.
 6. Horbach J.2005. Indicator systems for sustainable innovation. Heidelberg: Physica-Verlag.
 7. Jaffe A.B., Newell R.G. Stavins R.N.2005." A tale of two market failures: Technology and environmental policy". Ecological Economics 54: 2-3.
 8. Johnson K.N. Lybecker K.M. 2009. Innovating for an uncertain market: A literature view of the constraints on environmental innovation, Colorado College Working Paper 2009-06, Department of Economics and Business, Colorado College.
 9. Kalinowski T. B.2010. Entrepreneurships' Management and Quality Management Systems. Warszawa: Wolters Kluwer.
 10. Kanerva M., Arundel A., Kemp R.2009. Environmental innovation: Using qualitative models to identify indicator for policy, United Nations University Working Papers Series, Maastricht.
 11. Kemp R., Volpi M. 2008. "The diffusion of clean technologies: a review with suggestions for future diffusion analysis". Journal of Cleaner Production 16 (1):14-21.
 12. Kornecki J., Michaliszyn B., Krupanek J., Ratman-Kłosińska I., Banasiak M., Pochroń A., Kondrat P., Jagusztyn-Krynicki T., Czyż P., Wolińska I., Pylak K. 2008. SME Potential in the Field of New Innovative Products Creation - Pro-ecological Solutions, Order finalised from the EU Funds of Regional Development.
 13. Łunarski J. 2010. Environment Management Systems. Rzeszow: Technical University of Rzeszow Publishing House.
 14. Łunarski J.2010. "Eco-innovativeness in the Production Processes Reorganisation". [in:] Woźniak L., Strojny J., Wojnicka E. (ed.) Eco-innovations in the Practice of SME Functioning. Warsaw: Polish Agency for Enterprise.
 15. Mickwitz P., Hyvättinen H., Kivima P.2007." The role of policy instruments in the innovation and diffusion of environmentally friendlier technologies: popular claims versus case study experiences". Journal of Cleaner Production 16:162-170.
 16. Nitkiewicz, T.2012." Assessment of EU Structural Funds Contribution to Eco-Innovation Implementation in Slaskie Voivodship". Maintenance Problems 4(87):48-55.
 17. Nowakowska A.2009. "Regional Context of the Innovation Processes" [in:] Nowakowska A. (ed.) Building Regional Innovation Competences. Lodz: Publishing University of Lodz.
 18. Nowakowska A. 2011. Regional Dimension of Innovation Processes, Lodz: University of Lodz Publishing House.
 19. Reid A., Miedziński M. 2008. Eco-innovation. Final Report for sectoral innovation watch, Technopolis Group.
 20. Rennings K., Rexhäuser S. 2010. Long-term impacts of environmental policy and ecoinnovativeactivities of firms, ZEW Discussion Papers 10-074, ZEW -Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung / Center for European Economic Research.
 21. Ryszko A. 2014. "Motivation and Barriers of the Eco-innovative Activity of Enterprises in Poland". Modern Management Review XIX, 21.
 22. Sudoł S.1999. Enterprise. The Basics of Enterprise Studies. Torun: TNOiK.
 23. Szpor A., Śniegocki A. 2012. Ecoinnovations in Poland. Current situation, developmental barriers, possibilities of support. Warszawa: IBS
 24. Urbaniak W. 2014. Innovations in Waste Management, Materials of the 18th International Environmental Protection Congress ENVICON 13-14 October 2014 in Poznan. Poznan: ABRYS LLC Publishing House.
 25. Żołnierski A. 2009. Report on the states of SME in Poland in the years 2007-2008, Polish Agency for Enterprise, Warsaw.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-0758
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.mmr.50
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu