BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chrzanowska-Gancarz Małgorzata (Akademia Pomorska w Słupsku)
Tytuł
Czy w obszarze współczesnej edukacji jest miejsce na manipulację? O aksjologicznych problemach edukacji na poziomie kształcenia wyższego
Is There a Place for Manipulation in the Contemporary Education Area? About the Axiological Education Problems at the Level of Higher Education
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 95, s. 51-61, rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja, Manipulacja społeczna, Szkolnictwo wyższe
Education, Social manipulation, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na kilka podstawowych pytań dotyczących jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym. Osiągnięcie zamierzonych efektów kształcenia, zawartych w Ramach Kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, wymaga pewnych działań edukacyjnych podporządkowanych realizacji wspólnego celu, polegającego na wywołaniu zamierzonych i względnie trwałych zmian u studenta. Czy kształtowanie pożądanych zachowań i postaw w procesie kształcenia oraz nabycie niezbędnych cech osobowych należy utożsamić z pojęciem manipulacji? Czy standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia na uczelniach wymuszają na nauczycielach akademickich stosowania modeli komunikacji, kreujących określoną perspektywę rzeczywistości? (abstrakt oryginalny)

This article attempts to answer some basic questions about the quality of higher education. Attainment of learning outcomes contained in the Framework of Qualifications for the European Higher Education Area requires some educational activities, subsidiaries of a common aim, which is to call intentional and relatively permanent change in the student. Is shaping desired behaviors and attitudes in the process of learning and acquiring the necessary personal qualities to be identified with the concept of manipulation? Do the standards and guidelines for quality assurance in higher education are forcing academic teachers use communication models, which create a certain perspective of reality? (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arystoteles: O duszy. Edycja komputerowa.
 2. Arystoteles: Polityka. PWN, Warszawa 1964.
 3. Cylkowska-Nowak M.: Główne tendencje w zakresie struktur funkcjonowania systemów edukacyjnych w świecie, [w:] Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.): Pedagogika, t. 2. PWN, Warszawa 2003.
 4. Dobek-Ostrowska B.: Podstawy komunikowania społecznego. ASTRUM, Wrocław 2004.
 5. Graszewicz M.: Komunikacja, manipulacja, edukacja, [w:] Siemieniecki B. (red.): Manipulacja - Media - Edukacja. Adam Marszalek, Toruń 2007.
 6. Gurycka A.: O sztuce wychowania dla wychowawców i nauczycieli. CODN, Warszawa 1997.
 7. Homplewicz J.: Etyka pedagogiczna. WSP, Rzeszów 1996.
 8. Jedynak S.: Słownik etyczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1990.
 9. Karwat M.: Rewizja obiegowych pojęć manipulacji, [w:] Doliński D., Gamian-Wilk M. (red.): Przestrzenie manipulacji społecznej. PWN, Warszawa 2014.
 10. Krąpiec M.A.: Człowiek, kultura, uniwersytet. Lublin 1998.
 11. Kupisiewicz C.: Dydaktyka ogólna. OW Graf-Punkt, Warszawa 2002.
 12. Kurdybacha Ł. (red.): Historia wychowania, t. 1. PWN, Warszawa 1967.
 13. Kwiatkowska H.: Kształcenie nauczycieli, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2003.
 14. Lepa A.: Manipulowanie człowiekiem jako problem współczesnej pedagogii. "Ethos", nr 1. Lublin 1992.
 15. Milerski B., Śliwerski B.: Pedagogika. Leksykon PWN. PWN, Warszawa 2000.
 16. Szymański M.J.: Socjologia edukacji. OW Impuls, Kraków 2013.
 17. Twardowski K.: O dostojeństwie uniwersytetu, [w:] Etyka, nr 26. PWN, Warszawa 1993.
 18. Zeszyt dobrych praktyk dotyczących wewnętrznego zapewnienia jakości kształcenia w uczelniach. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu