BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nikołajew Jerzy (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Zasady wykonywania grzywny według przepisów Kodeksu karnego wykonawczego z 1997 r.
Rules for Exercising the Penalty of Fine under the Provisions of the Executive Penal Code of 1997
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2017, nr 39, s. 46-62, bibliogr. 37 poz.
Review of Law, Business & Economics
Słowa kluczowe
Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Postępowanie sądowe, Władza wykonawcza
Criminal Code, Code of Criminal Procedure, Legal proceedings, Executive authority
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja

Abstrakt
Z punktu widzenia efektywności kary grzywna wydaje się być rozwiązaniem najbardziej optymalnym. Jednak może być też traktowana w kategoriach ukrytej formy pozbawienia wolności a zamieniona na pracę społecznie użyteczną utożsamiana z zakazaną pracą przymusową. Jednakże Kodeks karny wykonawczy z 1997 r. dosyć klarownie określił zasady wykonywania kary grzywny, po by uniknąć tego typu uprzedzeń. Dlatego też w niniejszym artykule zwrócono uwagę nie tylko na kontrowersje wokół wykonywania kary grzywny, ale także na zagadnienia związane z zapłatą grzywny albo jej ściągnięciem w drodze egzekucji, pracą społecznie użyteczną, zastępczą karą pozbawienia wolności, odroczeniem wykonania grzywny i rozłożeniem jej na raty oraz umorzeniem grzywny. (abstrakt oryginalny)

In terms of effectiveness, the penalty of fine appears to be the most optimal solution. However, it can also be considered as a hidden form of deprivation of liberty and converted into community service, which is often identified as the banned forced labour. However, the Executive Penal Code of 1997 fairly clearly defines the rules for exercising the fines, so as to avoid such bias. Therefore, this article focuses not only on the controversy surrounding the exercise of fines but also on issues related to the payment of the fine or enforcement thereof by way of debt collection, socially useful work, substitute imprisonment, postponement of fines and distribution thereof into instalments as well as cancellation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Konwencja nr 105 o zniesieniu pracy przymusowej, przyjęta 25 czerwca 1957 r. przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy, Dz. U. 1959, Nr 39, poz. 240.
 2. Ustawa z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, tj. Dz. U. 2014, poz. 101.
 3. Ustawa z 19 kwietnia 1969 r. - Kodeks karny wykonawczy, Dz. U. Nr 13, poz. 96, z późn. zm.
 4. Ustawa z 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń, tj. Dz. U. 2015, poz. 1094.
 5. Ustawa z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, Dz. U. Nr 90, poz. 556, z późn.zm.
 6. Ustawa z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.
 7. Ustawa z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, Dz. U. 2015, poz. 396.
 8. Ustawa z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy, Dz. U. 2013, poz. 186, z późn. zm.
 9. Ustawa z 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, tj. Dz. U. 2014, poz. 101.
 10. Ustawa z 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. Dz. U 2015, poz. 133.
 11. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej, Dz. Urz. MS Nr 5, poz. 22.
 12. Decyzja Europejskiej Komisji Praw Człowieka z 7 lipca 1977 r. w sprawie Johanna Airey przeciwko Irlandii, skarga nr 6289/73, D.R. Nr 8.
 13. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 lipca 2005 r., SK 26/04, OTK-A 2005, Nr 7, poz. 78.
 14. Uchwała SN z 20 października 1994 r., I KZP 25/94, OSNKW 1994, nr 11, poz. 67, Lex nr 20695.
 15. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 5 listopada 2008 r., II Akzw 854/08, OSA 2010, z. 3, poz. 22-23.
 16. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 11 maja 2011 r., Akzw 412/11, OSA 2012, z. 8.
 17. Bojarski T., Z problematyki kary zastępczej, (w:) Aktualne problemy prawa karnego, kryminologii i penitencjarystyki. Księga ofiarowana Profesorowi Stefanowi Lelentalowi w 45. roku pracy naukowej i dydaktycznej, red. K. Indecki, Łódź 2004.
 18. Dadak W., Rozłożenie grzywny na raty jako dostosowanie dolegliwości kary do sytuacji skazanego w okresie wykonywania grzywny, (w:) Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy, red. B. Stańdo-Kawecka, K. Krajewski, Warszawa 2011.
 19. Hołda J., Hołda Z., Żórawska B., Prawo karne wykonawcze, Warszawa 2012.
 20. Hołda Z., Postulski K., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Gdańsk 2007.
 21. Janiszewska-Talago E., Zaliczenie tymczasowego aresztowania na poczet kary w orzecznictwie Sądu Najwyższego, "Przegląd Prawniczy i Kryminologiczny" 1973, nr 4.
 22. Kuć M., Gałązka M., Prawo karne wykonawcze, Lublin 2009.
 23. Lelental S., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2001.
 24. Nawój-Śleszyński A., Skazani odbywający zastępczą karę pozbawienia wolności i ukarani w populacji więziennej, "Przegląd Więziennictwa Polskiego" 2013, nr 78.
 25. Pawela S., Prawo karne wykonawcze, Warszawa 2007.
 26. Pieniuta M., Wykonywanie kary grzywny w postępowaniu egzekucyjnym, (w:) Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. XII, red. L. Bogunia, Wrocław 2003.
 27. Postulski K., Glosa do postanowienia SN z 1 września 2010 r., IV KK 133/10, "Prokuratura i Prawo" 2011, nr 9.
 28. Postulski K., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2014.
 29. Postulski K., Umorzenie grzywny i innych "należności sądowych", "Prokuratura i Prawo" 2014, nr 5.
 30. Słownik języka polskiego, t. 3, red. Szymczak M., Warszawa 1988.
 31. Sługocki L., Kara grzywny samoistnej i jej wykonanie, Warszawa 1984.
 32. Stępniak P., Odroczenie wykonania kary jako przesłanka probacyjna, (w:) X lat obowiązywania Kodeksu karnego wykonawczego, red. S. Lelental, G. Szczygieł, Białystok 2009.
 33. Ślęzak E., Praktyka wykonywania kary grzywny, "Prokurator" 2007, nr 3-4.
 34. Wojciechowska J., Zastępcza kara pozbawienia według danych statystycznych, (w:) Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. XVIII, red. L. Bogunia, Wrocław 2005.
 35. Wysocka M., Odroczenie i rozłożenie na raty kary grzywny, (w:) Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. XVIII, red. L. Bogunia, Wrocław 2005.
 36. Budyn-Kulik M., Zasady wymiaru kary, (w:) Prawo karne materialne. Część ogólna, red. M. Mozgawa, Warszawa 2011.
 37. Zagórski J., Zatrudnianie osób pozbawionych wolności w ocenach i wnioskach Rzecznika Praw Obywatelskich, (w:) Misja Służby Więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych. IV Polski Kongres Penitencjarny, red. W. Ambrozik, H. Machel, P. Stępniak, Poznań-Gdańsk-Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu