BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogowski Paweł (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli)
Tytuł
Obowiązki i zadania pracowników administracji publicznej w sytuacji przemocy w rodzinie - prawo, doświadczenie czy moralność?
Obligations and Tasks of Public Administrations Workers in Situationsof Domestic Violence - Law, Experience or Morality?
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2017, nr 39, s. 118-129, bibliogr. 17 poz.
Review of Law, Business & Economics
Słowa kluczowe
Przemoc, Przemoc w rodzinie, Administracja publiczna, Efektywna administracja, Moralność, Prawo
Abuse, Violence in the family, Public administration, Effective administration, Morality, Law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł jest próbą wskazania cech osobowościowych i moralnych, którymi wykazywać się powinni pracownicy administracji publicznej zajmujący się przypadkami przemocy w rodzinie. Przemoc w rodzinie w swej naturze jest zjawiskiem niezwykle złożonym, dotykającym sfery psychologicznej i społecznej każdej ofiary przemocy domowej, dlatego też od funkcjonariuszy policji i pracowników pomocy społecznej, a więc od osób, które w pierwszej kolejności stykają się zarówno z ofiarą jak i sprawcą przemocy domowej, wymagane są najwyższe standardy moralne, a także pogłębianie swojej wiedzy prawnej i doświadczenia. (abstrakt oryginalny)

This article is an attempt to indicate personality and morality of public administrations workers who deals with domestic violence situations. Domestic violence is occurrence which influence on social and psychological nature of every victim of domestic violence. That's why police officers and social workers as a persons who first deals with victim and offender of domestic violence should characterized by highest moral standards and should have experience with that cases. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. 1991, Nr 120, poz. 526 z późn. zm.).
 2. Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z dnia 20 listopada 1979 r. (Dz. U. 1982, Nr 10, poz. 71).
 3. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. 1977, Nr 38, poz. 169).
 4. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. 1977, Nr 38, poz.167).
 5. Ustawa - Kodeks karny (Dz. U. 1997, Nr 88 poz. 553 z późn. zm.).
 6. Ustawa - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964, Nr 9 poz. 59 z póżn. zm.).
 7. Ustawa - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997, Nr 89 poz. 555 z późn. zm.).
 8. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2001, Nr 71 poz. 733).
 9. Ustawa o pomocy społecznej (Dz. U. 2004, Nr 64 poz. 593 z późn. zm.).
 10. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005, Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).
 11. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 1982, Nr 35, poz. 230 z późn. zm.).
 12. Zarządzenie nr 805 Komendanta Głównego Policji z dn. 13 grudnia 2003 r. w sprawie Zasad etyki zawodowej policjanta (Dz. Urz. KGP 04.1.3).
 13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie (Dz. U. 2011, Nr 81, poz. 448).
 14. Dudka K., Prawny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie a odpowiedzialność pokrzywdzonego za czyn z art. 240 k.k., "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2005, nr 1.
 15. Nowakowska U., Ofiary i zabójczynie, "Prawo i Płeć" 2002, nr 1.
 16. Pospiszyl J., Przemoc w rodzinie, Warszawa 2000.
 17. Spurek S., Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Komentarz, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu