BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ragin-Skorecka Katarzyna (Poznan University of Technology, Poland), Wyrwicka Magdalena (Poznan University of Technology, Poland)
Tytuł
Identifying the Potential of Greater Poland to Develop Cooperation Networks
Identyfikacja potencjału Wielkopolski w kształtowaniu sieci współpracy
Źródło
Modern Management Review, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (4), s. 165-175, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Tożsamość lokalna, Współpraca przedsiębiorstw, Metoda foresight, Sieci przedsiębiorstw
Local identity, Enterprises cooperation, Foresight method, Enterprise networks
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
Foresight, jako narzędzie kreowania wspólnej przyszłości (wizji), zakłada monitorowanie istotnych zjawisk i wytyczanie kierunków strategicznych dla przedsiębiorstw, branż lub regionów. Artykuł pokazuje analizę porównawczą wyników badań tożsamości Wielkopolski (przeprowadzone w roku 2010 i 2016), realizowaną w ramach foresightu dotyczącego proinnowacyjnego oddziaływania sieci gospodarczych. Tożsamość regionu, jako synergia umiejętności kluczowych i wartości wspólnych stanowi o potencjale regionu i gotowości do przeobrażeń. Prezentowana tu analiza pozwala dostrzec w jakim kierunku przeobraża się tożsamość regionu i czy będzie wspierać kształtowanie sieci współpracy. Wyniki prezentowanych badań pokazują tożsamość jako parametr oceny współistnienia struktur formalnych i sieci powiązań, która stanowi istotny potencjał regionu. Zwracając uwagę na ulokowanie tożsamości regionu w badaniach foresight, autorki podkreślają potrzebę prowadzenia cyklicznych badań. Wiedza o tożsamości regionu wytycza kierunki działań wspierających poczucie wspólnoty i ujawnia możliwości sprawcze decydentów budujących Innowacyjną Wielkopolskę. Uzyskane rezultaty badań pokazują, że istotne elementy tożsamości zmieniają się, gdyż przemianom ulegają oczekiwania społeczności. Warto jednak dostrzec, że ważność niektórych czynników pozostaje niezmienna, nie podlega dynamice sytuacji gospodarczej i politycznej. Te składowe tożsamości powinny być "pod szczególną opieką" i być obiektem działań integrujących lokalna społeczność. Prezentowane badanie pokazuje również możliwości sprawcze, identyfikując zmienne sterowalne z punktu widzenia władz regionu, co powinno ułatwiać wprowadzanie zmian prorozwojowych i ukierunkowanie funkcjonowania na pożądane cele. (abstrakt oryginalny)

Foresight, a tool for creating common future (visions), relies on monitoring significant developments and formulating strategic objectives for enterprises, sectors or regions. The article presents a comparative analysis of the findings of identity studies carried out in 2010 and 2016 in the Region of Greater Poland (also referred to by its Polish name of Wielkopolska) as part of a foresight project that relied on business networks to foster innovation. Region's identity translates into its potential and propensity to change, as it is interpreted as the synergy of key skills and common values, The discussion below identifies trends in building the region's identity and shows whether such an identity will support the development of cooperation networks. The above research has shown an identity as being a factor in the assessment of coexisting formal structures and relationship networks, which constitutes a significant potential of a region. While noting the incorporation of regional identity into foresight research, the authors emphasize the need for regular studies. Knowledge on regional identity helps formulate measures that support a sense of community and reveal the opportunities which the decision- makers involved in building Innovative Wielkopolska can use to make a difference. The study findings show that significance of identity components changes along with transformations in public expectations. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamus-Matuszyńska A. (2003). Wizerunek jak opoka. Marketing w Praktyce, no. 10.
 2. Albert S., Whetten D.A. (2004). Organizational identity: Organizational identity. New York. Oxford University Press.
 3. Balmer J.M.T. (1995). Corporate identity: the power and paradox. Design Management Journal. Winter.
 4. Coates J.F. (1985). Foresight in Federal Government Policy Making, Futures Re-search Quarterly, No 1.
 5. Dutton J., Dukerich J. (1991). Keeping an eye on the mirror: the role of image and identity in organizational adaptation. Academy of management Journal, vol. 34.
 6. Hong-Wei He, Balmer J.M.T. (2007). Identity studies: multiple perspectives and implications for corporate-level marketing. European Journal of Marketing, vol. 41, no. 7/8.
 7. Pacholski L.M., Wyrwicka M.K. (2007). Tożsamość przedsiębiorstwa. Poznań. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, no. 49.
 8. Perechuda K. (2013). Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 3rd edition, expanded. Wrocław.
 9. Ragin-Skorecka K. (2010a). Diagnoza tożsamości Wielkopolski. [in:] Tendencje rozwojowe Wielkopolski w kontekście transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych. red. Wyrwicka M. K., Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań. pp. 15-58.
 10. Ragin-Skorecka K. (2010b). Management of Internal Corporate Identity. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań.
 11. Ragin-Skorecka K. (2010c). Corporate identity. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Seria Monografie. Poznań.
 12. Safin K. (2011) Geneza, istota i typy foresight, [in:] Foresight jako metoda kształtowania przyszłości. Identyfikacja potencjału i zasobów Dolnego Śląska w obszarze nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia. ed. Safin K., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 13. Strategor (1996). Zarządzanie firmą. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa.
 14. van Riel C.B.M., Balmer J.M.T. (1997). Corporate identity: the concept, its measurement and management. European Journal of Management, vol. 31 no. 5.
 15. Wyrwicka M. K. (2011). Wstęp [in:] Foresight 'sieci gospodarcze Wielopolski' scenariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną gospodarkę. Raport końcowy. red. Wyrwicka M. K., Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań. pp. 5-12.
 16. Zarębska A. (2009). Identyfikacja tożsamości organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa. Wydawnictwo Difin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-0758
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.mmr.52
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu