BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rewers Paulina (Politechnika Poznańska), Trojanowska Justyna (Politechnika Poznańska), Chabowski Przemysław (Politechnika Poznańska), Żywicki Krzysztof (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Impact of Kaizen Solutions on Production Efficiency
Wpływ zastosowania rozwiązań Kaizen na wydajność produkcji
Źródło
Modern Management Review, 2016, vol. 21 (XXI), nr 23 (4), s. 177-192, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Wydajność pracy, Metoda Kaizen, Zaangażowanie pracowników
Labour efficiency, Kaizen method, Employees' engagement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wykazanie wpływu kreatywności i zaangażowania pracowników w doskonalenie własnych stanowisk roboczych na wydajność produkcji. Współczesne przedsiębiorstwa, chcąc sprostać dynamicznie zmieniającym się wymaganiom ze strony rynku, są zmuszone elastycznie reagować na potrzeby rynku pamiętając jednocześnie o zachowaniu odpowiedniego poziomu oferowanych produktów. W artykule przedstawiono przykład zaangażowania pracowników w działania doskonalące ich środowisko pracy. Model, w którym pracownicy są świadomi swojej pośredniej i bezpośredniej roli w procesie produkcyjnym i wpływie na jego realizację są podstawowymi założeniami Kaizen. Dzięki temu możliwe jest wykreowanie motywacji pracowników do udoskonalania swoich stanowisk pracy według własnych potrzeb i wymagań. Wybór tematu wynika z przekonania, że właściwa motywacja pracowników produkcyjnych przekłada się na wzrost ich zaangażowania w pracę, a doskonalenie własnego stanowiska produkcyjnego przekłada się na wzrost wydajności całego procesu. Właściwe wykorzystanie pomysłów pracowników, przynosi pozytywne efekty w postaci lepszego wykorzystania dostępnych zasobów przedsiębiorstwa. Artykuł zawiera przykład wykorzystania systemu sugestii pracowników w przedsiębiorstwie branży metalowej. Została dokonana analiza wydajności stanowiska roboczego przed i po wdrożeniu kaizen wraz z wdrożonymi rozwiązaniami doskonalącymi. Autorzy dzięki swoim badaniom wykazali, że im większe jest zaangażowanie ze strony pracowników w doskonalenie swojego miejsca pracy (które wynika bezpośrednio z systemu sugestii wdrożonego w danym przedsiębiorstwie), tym większa jest wydajność tego stanowiska. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to demonstrate the impact of creativity and employee involvement in improving their workplaces on productivity. The article shows an example of the involvement of employees in the improvement actions on their work environment. Pattern, where employees are aware of their role in the production process and the impact on its realization are the basic principles of Kaizen. Thanks to this activity, it is possible to create employee motivation to improve their job according to their own needs and requirements. Choice of the topic results from the conviction that the proper motivation of production employees leads to an increase of their commitment to work and improving their production station translates into an increase in the efficiency of the whole production process. Proper use of employees ideas, brings positive results in better use of available resources of the company. An article includes an example of using the employees suggestions system in the company from the metal industry. Performance analyse of the workstation was made before and after the implementation of kaizen along with the implemented improvement solutions. Authors through their research showed that the greater the involvement of employees in improving their workplace (which is a direct result of the suggestion system implemented in the company), than the greater performance of this position. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Asada T., Bailes J. C., Suzuki K., Implementing ABM with Hoshin Management, Institute of Management Accountants Publ., New Jersey 2000.
 2. Cheser R. N., The Effect of Japanese Kaizen on Employee Motivation in US Manufacturing, "International Journal Organizational Analysis" 2998, Vol. 6, No. 3.
 3. Imai M., Kaizen: The Key to Japan's Competitive Success, Random House Published, New York 1986.
 4. J. A. Marin-Garcia, J. J. Garcia-Sabater, T. Bonavia, The impact of Kaizen Events on improving the performance of automotive components' first-tier suppliers, "International Journal of Automotive Technology and Management" 2009, Volume 9, Issue 4.
 5. Karkoszka T., Honorowicz J., Kaizen philosophy a manner of continuous improvement of processes and products, "Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering" 2009, Volume 35, Issue 2.
 6. Liker J.K., Franz J. K., The Toyota Way to Continuous Improvement, Linking Strategy and Operational Excellence to Achieve Superior Performance, The McGraw-Hill Companies, United States of America 2011.
 7. Liker J. K., Meier D. P., Droga Toyoty Fieldbook. Praktyczny przewodnik wdrażania 4P Toyoty, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2011.
 8. Musztyfaga M., Skoud B., Human resources management in a project type tasks, "Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering" 2007, 25/2.
 9. Norhasni M., Asaad M., Saad R., Yusoff R. Z., 5s, Kaizen and Organization Performance: Examining the Relationship and Level of Implementation Using Rasch Model in Malaysian Automotive Company, "International Academic Research Journal of Business and Technology".
 10. Ohno T., System Produkcyjny Toyoty. Więcej niż produkcja na dużą skalę, ProdPress.com, Wrocław 2008.
 11. Rother M., Shook J., Learning to see: value stream mapping to create value and eliminate muda, Brookline, Lean Enterprise Institute, Wrocław 1990.
 12. Suárez-Barraza M. F., Smith T., The Kaizen approach within process innovation: findings from a multiple case study in Ibero-American countries, "Total Quality Management & Business Excellence" 2014, 25(9-10).
 13. Suzaki K, The New Manufacturing Challenge-Techniques of Manufacturing Systems, John Wiley and Sons, Inc., New York 1987.
 14. Titu M. A., Operan C., Grecu D., Applying the Kaizen Method and the 5S Technique in the Activity of Post-Sale Services in the Knowledge-Based Organization, "Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists" 2010, Vol. III, IMECS, Hong Kong.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-0758
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.mmr.53
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu