BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Martinkovičová Miriam (Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia), Benčiková Dana (Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia)
Tytuł
The Usable Competences of Graduates in Practice (Slovak Experiences)
Nadające się do użytku kompetencje absolwentów szkolnictwa wyższego w praktyce (słowackie doświadczenia)
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 94, s. 137-150, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Rynek pracy, Zatrudnienie absolwentów, Kompetencje, Inteligencja
Higher education, Labour market, Employment of graduates, Competences, Intelligence
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zawarte są rozważania nad aktualnymi zagadnieniami stanu szkolnictwa wyższego na Słowacji. Opierając się na krótkiej podróży po historii edukacji uniwersyteckiej na Słowacji po 1989 roku, Autorki oceniają i nazywają krytyczne czynniki, które od dawna wpływają na sytuację w tym środowisku społecznym. Na podstawie porównania badań przydatności absolwenta na rynku pracy z oczekiwaniami pracodawców w artykule zwrócono uwagę na najbardziej znaczące zakłócenia obecnego modelu kształcenia absolwentów uczelni wyższych. Identyfikuje się przyczyny uporczywego niedopasowania do potrzeb rynku pracy ofert rynku edukacyjnego, co wskazuje na malejącą jakość dostępnej edukacji uniwersyteckiej, a tym samym całkowitą dewaluację wartości edukacji. Autorki proponują lepsze przygotowywanie przyszłych absolwentów w kluczowe (osobiste) kompetencje, które są wymagane, ale słabo rozwinięte w stosunku do potrzeb praktyki.(abstrakt oryginalny)

Our paper offers a reflection of the current situation in tertiary education in Slovakia. Based on the background of a short historical journey through university education in Slovakia after 1989, it looks into and names the critical factors which have long been influencing the situation in this social environment. On basis of the comparison of researches related to employability of university graduates, as well as employers' expectations, the paper points out the most significant deformations of the current model of preparing future university graduates for life. The authors attempt to identify the main reasons for the ongoing incongruity between the needs of the job market and the offer of the education market, namely the decreasing quality of university education, being available en masse, and thus the overall devaluation of education itself. Authors suggest to enhance the preparation of future graduates in key (personal) competences, which rank among the desired, but insufficiently developed, ones from the practical point of view.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Filipová L.: Lidský kapitál a jeho efektivní využití jako zdroj ekonomického růstu v České republice: Štúdia. Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, Praha 2008.
 2. Horný P., Ďurina J.: Prenositeľné kompetencie absolventov slovenských vysokých škôl. Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava 2014. [online]. Dostupné na: http://vysokoskolacidopraxe.cvtisr.sk/sk/aktuality/napisali-k-teme/prenositelne-kompetencie-absolventov-slovenskych-vysokych-skol.html [cit. 11-03-2016].
 3. Janková M.: Zamestnávateľský prieskum. Centrum vedecko-technických informácií sr . odbor metodiky a tvorby informácií školstvan, Bratislava 2015. [online]. Dostupné na: http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/VS/absolvent/zamestnavatelia.pdf [cit. 23-03-2016].
 4. Kalousková P., Vojtěch, J.: Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol - souhrnný pohled, 2008. [online]. Dostupné z internetu: http://www.nuov.cz/uploads/Vzdelavani_a_TP/Potreby_zamestnavatelu_souhrn.pdf [cit. 23.03.2016].
 5. Kleštincová, L.: Spájame vysoké školy s trhom práce. Inštitút hospodárskej politiky, n. o., Bratislava 2011 [online]. Dostupné na: http://www.ihp.sk/analyzy/IHP-Analyza%20-%20Spajame%20VS%20s%20TP.pdf [cit. 11-03-2016].
 6. Kozáková E.: Absolventi na trhu prace 2014. [online]. Dostupné z internetu: http://rady-a-tipy.monster.cz/hledani-prace/jak-zacit-s-hledanimprace/absolventi-na-trhu-prace/article.aspx [cit. 11-03-2016].
 7. Lesáková D., Dzimko M., Farkašová V.: Uplatnenie absolventov vysokých škôl na trhu práce 2012. [online]. Dostupné na: http://www.cvtisr.sk/buxus/docs/MK/Studie/Uplatnenie_pre_tlac.pdf [cit. 10-03-2016].
 8. Liessmann K.P.: Teorie nevzdělanosti - Omyly společnosti vědění. Academia, Praha 2009.
 9. Ministerstvo Školstva SR [online]. Dostupné na: https://www.minedu.sk/vysoke-skoly-v-sr/ [cit. 23-03-2016].
 10. Sklenárová E., Helcmanovská P.: Porovnanie profilu absloventov UPJŠ s potrebami trhu práce vo vedomostnej spoločnosti a špecifikácie ďalších kompetencií študentov všetkých stupňov štúdia a subjektov UPJŠ. Košice 2014. [online]. Dostupné na: https://rifiv.ccv.upjs.sk/sitefiles/image/docs/Odborna_studia.pdf. [cit. 20-03-2016].
 11. Uriga J.: Úspešný absolvent na trhu práce = kompetentný: V systéme stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania je málo programov na rozvoj kompetencií 2013 [online]. Dostupné na: http://blog.etrend.sk/januriga/uspesny-absolvent-na-trhu-prace [cit. 04.04.2016].
 12. ÚSTAV INFORMÁCIÍ A PROGNÓZ ŠKOLSTVA. Oddelenie analýz a prognóz vysokých škôl. Uplatnenie absolventov vysokých škôl v praxi. Bratislava 2007 [online]. Dostupné na: http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/MK/Studie/Uplatnenie_pre_tlac.pdf [cit. 10-03-2016].
 13. Zvalová M., Srnánková Ľ., Hrušovská J.: Uplatnenie absolventov vysokých škôl v praxi: I. etapa - Zamestnateľnosť a zamestnanosť absolventov vysokých škôl. ÚIPŠ, Bratislava 2007 [online]. Dostupné na: http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/MK/Studie/Uplatnenie_pre_tlac.pdf [cit. 10-03-2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu