BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Kijek Tomasz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Wpływ wykształcenia kierownika na konkurencyjność gospodarstw rolnych
Effect of the Education of the Manager on the Competitiveness of Farms
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 1, s. 116-124, tab., bibliogr. 20 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Wykształcenie, Kapitał ludzki, Konkurencyjność
Arable farm, People's education, Human capital, Competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejsze opracowanie jest próbą wypełnienia luki poznawczej w zakresie wpływu kapitału ludzkiego na konkurencyjność gospodarstw rolnych. Najbardziej mierzalną cechą kapitału ludzkiego jest wykształcenie, stąd też za cel niniejszego opracowania przyjęto ocenę wpływ poziomu wykształcenia kierownika na konkurencyjność towarowych gospodarstw rolnych. Badania zrealizowano na podstawie danych rachunkowych z towarowych gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN z lat 2010-2012. Wyniki badań wskazują na istnienie przewagi konkurencyjnej gospodarstw rolnych zarządzanych przez kierowników dysponujących wykształceniem wyższym względem podmiotów kierowanych przez rolników bez wykształcenia wyższego. Badania wykazały również przewagi konkurencyjne w zakresie produktywności ziemi, technicznego uzbrojenia ziemi i pracy w gospodarstwach rolnych z kierownikiem posiadającym wykształcenie rolnicze w porównaniu do tych, gdzie kierownik takiego wykształcenia nie posiadał. (abstrakt oryginalny)

This paper is an attempt at filling the cognitive gap in the effect that human capital has on farms competitiveness. Education is the most measurable characteristic of human capital so the purpose of this paper is evaluating the effect of the manager's level of education on the competiveness of the commercial farms. The surveys were carried out based on accounting data provided by commodity farms participating in the Polish FADN in 2010-2012. The outcomes indicate a competitive advantage of farms run by managers who completed higher education over entities run by farmers without higher education. Surveys also demonstrated a competitive advantage to the extent of land productivity, equipment of land with technical facilities and labour on farms run by managers with higher education in comparison to farms whose managers had no such education. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babuchowska, K., Marks-Bielska, R. (2015). Rola czynnika ludzkiego w unowocześnianiu polskiego rolnictwa na przykładzie producentów mleka. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 20, 45-57.
 2. Cebulak, T., Firlej, K., Juchniewicz, M., Rowiński, J., Szczepaniak, I., Szymański, W., Wiatrak, A.P. (2008). Wybrane aspekty konkurencyjności polskich producentów żywności. Warszawa: IERiGŻ.
 3. Cho, D., Moon, Ch. (2000). From Adam Smith to Michael Porter: Evolution to competitiveness theory. Singapore: World Scientific.
 4. Coleman, W., Grant, W., Josling, T. (2004). Agriculture in New Global Economy. Cheltencham-Northampton: Edward Elgar.
 5. Dobiegała-Korona, B., Kasiewicz, S. (2010). Metody oceny konkurencyjności przedsiębiorstw. W: K. Kuciński (red.) Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce. (s. 89-96). Materiały i Prace IFGN, t. LXXIX, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 6. Floriańczyk,, Z., Janc, K., Czapiewski, K. (2012). The importance and diff usion of knowledge in the agricultural sector: the Polish experiences. Geographia Polonica, 85(1), 45-56.
 7. Frączek, P. (2009). Determinanty konkurencyjności sektorów i przedsiębiorstw. Ujęcie teoretyczne. Przedsiębiorstwo i Region, 1, 7-16.
 8. Gołębiewska, B., Klepacki, B. (2001). Wykształcenie rolników jako forma różnicująca sytuację gospodarstw rolniczych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, 7(42), 457-464.
 9. Karwat-Woźniak, B., Chmieliński, P. (2006). Praca w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Warszawa: IERiGŻ.
 10. Kołodziejczak, A. (2010). Modele rolnictwa a zróżnicowanie przestrzenne sposobów gospodarowania w rolnictwie polskim. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 11. Kołodziejczyk, D. (2002). Uwarunkowania społeczno-gospodarcze lokalnego rozwoju gospodarczego. Warszawa: IERiGŻ.
 12. Kołoszko-Chomentowska, Z. (2008). Wykształcenie ludności rolniczej jako determinanta rozwoju rolnictwa. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 67, 79-86.
 13. Kulawik, J., Wieliczko, B. (2012). Wybrane finansowe aspekty konkurencyjności rolnictwa. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4, 36-53.
 14. Latruffe, L. (2010). Competitiveness, Productivity and Efficiency in the Agricultural and Agri-Food Sectors. OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 30, OECD Publishing. Pobrane 15 grudnia 2016 z: http://dx.doi.org/10.1787/5km91nkdt6d6-en.
 15. Mańko, S., Płonka, R. (2010). Struktura aktywów a wyniki działalności gospodarstw rolnych w świetle danych polskiego FADN. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4, 134-145.
 16. Marcysiak, A., Marcysiak, A. (2011). Wpływ cech jakościowych kapitału ludzkiego na wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, t. 11(26), z. 4, 129-137.
 17. Mathijs, E, Vranken, L. (2000). Farm restructuring and efficiency in transition: Evidence from Bulgaria and Hungary. Selected Paper, American Agricultural Economics Association Annual Meeting, Tampa, Florida, 30 July - 2 August 2000, 1-26.
 18. Nowak, A., Kijek, T. (2016). The effect of human capital on labour productivity of farms in Poland. Studies in Agricultural Economics, 118, 16-21.
 19. Poczta, W., Siemiński, P. (2010). Konkurencyjność rolnictwa polskiego po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 20. Wellert, K. (1995). Zur Wettbewerbsfähigkeit von Molkerei- und Schlachtunternehmen im vereinten Deutschland. Göttingen: Cuvillier.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.22630/PRS.2017.17.1.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu