BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Palovičová Zuzana (University of St. Cyril and Metod, Trnava)
Tytuł
Human Rights. Between a Philosophical and a Legal Perspective
Prawa człowieka. Pomiędzy filozoficznym i prawnym punktem widzenia
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 94, s. 161-171, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Prawa człowieka, Godność człowieka, Moralność, Prawo
Human rights, Human dignity, Morality, Law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dziedzina praw człowieka jest gałęzią połączoną z moralnością i prawem. Prawa człowieka odnoszą się do wolności, równości, zabezpieczenia ludzkiej godności, życia i mienia. Są one rozumiane jako autorytet moralny, który przysługuje wszystkim, bez względu na płeć, rasę, kolor skóry, język, wyznanie i religię, poglądy polityczne, pochodzenie narodowe i społeczne, przynależności do grupy narodowej lub etnicznej, majątek, płeć lub inny status społeczny. W terminologii prawniczej pojęcie prawa człowieka jest używane w odniesieniu do grupy subiektywnych przepisów sformułowanych w konstytucjach krajowych i międzynarodowych dokumentów odnoszących się do praw człowieka.(abstrakt oryginalny)

The field of Human rights is a branch connected to morality and law. Human rights refer to freedom, equality, security of human dignity, life and property. They are understood as moral authority which belong for everybody, irrespective of sex, race, flesh-colour, language, belief and religion, political opinion, national and social origins, adherence to a national or ethnical group, property, gender or a different social status. In a legal terminology, the notion of human right is used to refer to a group of subjective laws formulated in national constitutions and international human-right's documents.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Alexy A.: A Theory of Constitutional Rights. Oxford University Press, New York 2010.
  2. Böckenförde E.W.: Die Methoden der Verfassungsinterpretation : Bestandsaufnahme und Kritik. In: Neue juristische Wochenschrift : NJW. Beck, Vol. 29. München 1976, p. 2089-2099.
  3. Böckenförde E.W.: Grundrechtstheorie und Grundrechtsinterpretation In: Neue juristische Wochenschrift : NJW. Beck, Vol. 27. München 1974, 35, p. 1529-1538.
  4. Dworkin R.: Taking Rights Seriously. Cambridge: Harvard University Press, 1978.
  5. Dworkin R.: Když se práva berou vážně. OIKOYMENH, Praha 2001 (překl. Zdeněk Masopust)
  6. Gahér F.: Interpretácia v práve. Filozofia, 2015, roč. 70, č. 8, s. 647-658.
  7. Habermas J.: Between Facts and Norms. Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. MIT Press, Cambridge 1996.
  8. Habermas J.: Koncept ľudskej dôstojnosti a realistická utópia ľudských práv. In: Habermas, J.: K ústave Európy. Kalligram, Bratislava 2012.
  9. Hollander P.: Filosofie práva. Vydavatelství Aleš Čenék, Plzeň 2006.
  10. Kinga Z., Benke K.: Human dignity in the case-law of the Constitutional Courts of Germany, Hungary and Romania, Dostupné na: http://www.ccr.ro/uploads/zakarias_benke_1.pdf. 1.5.2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu