BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brudny Dawid (APM Konior Piwowarczyk Konior Sp. z o.o., Bielsko-Biała), Krawiec Stanisław (Politechnika Śląska)
Tytuł
Prognozowanie trendów rozwoju rynku w Polsce na podstawie danych z preselekcyjnych stacji ważenia pojazdów w ruchu
Forecasting Development Trends of Polish Market Basing on the Data from the Pre-selective Weigh in Motion Stations
Źródło
Problemy Transportu i Logistyki, 2016, nr 2 (34), s. 89-96, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Funkcjonowanie i ewolucja systemu transportowego
Słowa kluczowe
Transport lądowy, Produkt krajowy brutto (PKB)
Land transport, Gross domestic product (GDP)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sieć dróg krajowych w Polsce w ostatnich kilku latach została wyposażona w około 100 instalacji systemów preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu. Bezpośrednim celem tych inwestycji jest wyeliminowanie z ruchu pojazdów przeciążonych. Informacje gromadzone przez system zawierają również dane statystyczne m.in. o ruchu pojazdów ciężkich. Dane, jakie zarządcy ruchu pozyskują z punktów wag preselekcyjnych, zawierają miedzy innymi informacje o liczbie, kategorii, wadze oraz długości pojazdów. W artykule zbadano zależność pomiędzy danymi (pozyskanymi na przestrzeni 2 lat ze stacji preselekcyjnych) dotyczącymi pojazdów ciężkich oraz wielkością Produktu Krajowego Brutto. Obecny wzrost Produktu Krajowego Brutto w głównej mierze spowodowany jest wzrostem popytu krajowego; określenie jego relacji do uzyskanych danych z wag preselekcyjnych może pozwolić wyciągnąć wnioski, na podstawie których będzie można podejmować działania zmierzające do wzrostu efektywności transportu lądowego.(abstrakt autora)

Network of trunk roads in Poland in past several years was equipped about 100 pre-selective weigh-in-motion systems. Direct goal of these investments is to eliminate overloaded vehicles from traffic. However, information gathered by the system include statistic data about, among others, movement of heavy vehicles. Data gathered by traffic management from pre-selective weighing points include information about number, category, weigh and length of vehicles. This article will examine the correlation between data gathered from pre-selective stations regarding heavy vehicles in last 2 years and the gross domestic product. Current growth of the gross domestic product is mainly caused by the increase in domestic demand. Setting its relations to the obtained data from pre-selective weighs will allow to draw conclusion based on which specific actions can be taken in order to increase efficiency of land transport.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brzozowski, K. (2012). Wybrane metody oddziaływania transportu na środowisko. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej.
  2. Janiszewska, E. (2013). Identyfikacja i ważenie pojazdów przeciążonych. Inżynieria Ruchu Drogowego, 3.
  3. Kukiełka, L. (red.) (2012). Ekologiczne aspekty stosowania nowych technologii w transporcie. Koszalin: Wydawnictwo Uczelnianie Politechniki Koszalińskiej.
  4. Mitas, A.W., Bernaś, M., Bugdol, M., Ryguła, A., Konior, W. (2011). Elektroniczne narzędzia pomiarowe w transporcie - wagi preselekcyjne. Elektronika, 12, 86-89.
  5. Pipień, M., Roszkowska, S. (2015). Szacunki kwartalnego PKB według województw w Polsce - zastosowanie estymacji funkcji parametrów modelu regresji liniowej. Materiały i Studia nr 315. Warszawa: Narodowy Bank Polski, Departament Edukacji i Wydawnictw.
  6. Popławska-Mszyca, J. (red.) (2010). Efektywność transportu w teorii i praktyce. Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
  7. Stiglitz, J.E., Sen, A., Fitoussi, J.P. (2013). Błąd pomiaru, dlaczego PKB nie wystarczy. Warszawa: PTE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-275X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2016.34-08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu